Pridaj sa k sieti Trendspotterov!

Pridaj sa k sie­ti Trendspotterov!

 

Trendspotter je inšpi­ra­tív­ny mla­dý člo­vek vo veku 13 – 30 rokov, kto­rý trá­vi veľa času na sociál­nych sie­ťach, sle­du­je čo sa deje v jeho oko­lí a chce tie­to infor­má­cie a novin­ky zdie­ľať s nami, aby sme ich zmys­lu­pl­ne pou­ži­li pri skva­lit­ňo­va­ní prá­ce s mlá­de­žou. A to všet­ko v rám­ci pro­jek­tu orga­ni­zá­cie YouthWatch, kto­rej cie­ľom je pris­pie­vať k zvy­šo­va­niu kva­li­ty prá­ce s mlá­de­žou naprí­klad aj sle­do­va­ním trendov.

 

Prihlásiť sa môžeš do  14.09.2021

 

Viac info a pri­hláš­ku náj­deš na: https://​spark​.ado​be​.com/​p​a​g​e​/​g​e​f​p​D​D​0​M​S​0​q​rB/