Podcast Krajina mladých: Ep. 14 – Cítia sa mladí bezpečne?

V 8. epizóde podcastu Krajina Mladých hovoríme o bezpečnosti na uliciach, v mestách ale aj  online. Hovoriť budeme aj o tom, nakoľko je pocit bezpečnosti dôležitý pre mladých ľudí, prečo sa mladé ženy cítia menej bezpečne ako muži a ako dokáže pocit bezpečia ovplyvniť napríklad ambície a kariéru mladých ľudí.

Diskusiu mode­ru­je Katarína Urban Richterová. Jej hos­ťa­mi sú: Barbora Kuchárová (psy­cho­lo­gič­ka, OZ PRIMA), Eva Novotná (Skauting Slovensko), Katarína Čavojská (Rada mlá­de­že Slovensko), Martin Kráľovič (Nočný pri­má­tor mes­ta Bratislava) a Juraj Hurný (Metropolitný inšti­tút Bratislavy)

 

Ak ste mla­dý člo­vek a poci­ťu­je­te strach, úzkosť, ale­bo neis­to­tu – kon­tak­tuj­te onli­ne lin­ku IP ➡️ www​.ipc​ko​.sk

Rodičia a uči­te­lia – pre rady a infor­má­cie o tom, ako na kyber­ši­ka­nu, ako pomôcť deťom a mla­dým ľuďom, kto­rí zaží­va­jú nási­lie vyskú­šaj­te Národné koor­di­nač­né cen­trum nási­lia pácha­né­ho na deťoch ➡️ https://​det​stvo​bez​na​si​lia​.gov​.sk/

 

Táto epi­zó­da pod­cas­tu vznik­la v rám­ci náš­ho pro­jek­tu Sebavedomo za bez­pe­čím, kto­rý pod­po­ri­la Nadácia pre deti Slovenska z Nadačného fon­du Deti v bezpečí.

Podcast je pro­jek­tom Rady mlá­de­že Slovenska. Krajina mla­dých je pod­cast, kto­rý hľa­dá odpo­ve­de na otáz­ku: „Aký je dneš­ný svet mla­dých ľudí?“ a ponú­ka odbor­ný aj auten­tic­ký vhľad do ich sve­ta. Mladí vedia o sve­te svo­je a my vie­me o nich.

Moderovanie, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť na pod­cas­to­výh plat­for­mách Denníka N: