Navrhni logo na web a vyhraj

Hľadá sa gra­fik, kto­rý navrh­ne repre­zen­ta­tív­ne logo s mlá­dež­níc­kym motí­vom, kto­ré bude spo­loč­ným zna­kom novej medzi­ná­rod­nej webo­vej strán­ky: www​.youth​coun​cils​.eu

Pravidlá súťa­že

Všetko, čo je potreb­né uro­biť, je navr­hnúť logo , kto­ré by zod­po­ve­da­lo úlo­he a misií mlá­dež­níc­kych par­la­men­tov a rád mlá­de­že obci a miest.

Farba loga – Farba loga môže byť v dvoch varian­toch: 1/​ jed­no­fa­reb­né, 2/​ max. 3 farby.

Súťažný návrh musí byť vo všet­kých ver­ziách pred­lo­že­ný v elek­tro­nic­kej podo­be vo for­má­toch JPG, PDF a v krivkách.

Počet návrhov- Počet nie je obme­dze­ný. Je však potreb­né poslať kaž­dý návrh zvlášť.

Termín - Posledným dňom kedy budú návrhy pri­jí­ma­né je 31.08.2021 do 24:00 hod na mail rmzk@​rmzk.​sk .

Pri návrhu je potreb­ne uviesť:  meno a priez­vis­ko navrho­va­te­ľa, mai­lo­vú adre­su, mobil.

O čo sa súťaží? 

Víťazné logo dosta­ne odme­nu 100,00 eur.

Víťazné logo vybe­rú zástup­co­via par­tner­ských orga­ni­zá­cií pro­jek­tu YC2 z Rady mlá­de­že Žilinského kra­ja, Petrklíč help, z.s., Fundacja Civis Polonus a Žilinského samo­správ­ne­ho kraja.

 

Aktivita je súčas­ťou pro­jek­tu YC2 – Youth Councils Yet Coming, kto­rý je pod­po­re­ný z prog­ra­mu Erasmus + po čís­lom K2-​2020 – 1‑SK02-​KA205-​002449

 

V prí­pa­de otá­zok kon­tak­tuj­te: darina.​ciernikova@​rmzk.​sk, 0908 965 002

 

Cieľom pro­jek­tu YC2 – Youth Councils Yet Coming je:

  1. Zvýšiť meto­dic­kú pod­po­ru čle­nov a koor­di­ná­to­rov mlá­dež­níc­kych par­la­men­tov a rád mlá­de­že obcí,
  2. Zvyšovať pove­do­mie v spo­loč­nos­ti (pred­sta­vi­te­lia obcí, mimo­vlád­ne orga­ni­zá­cie, tvor­co­via poli­tík) o posla­ní, úlo­he a čin­nos­ti mlá­dež­níc­kych par­la­men­tov a rád mlá­de­že obcí ,

Zlepšiť mož­nos­ti vytvá­ra­nia sie­tí, zdie­ľa­nia zdro­jov a skú­se­nos­tí medzi mlá­dež­níc­ky­mi par­la­ment­mi a rada­mi mlá­de­že obcí.