Letné dobrovoľnícke tábory s INEX

Zaži tak tro­chu iné leto s našou člen­skou orga­ni­zá­ci­ou INEX! Čakať však môžeš množ­stvo dob­ro­druž­stiev, spoz­ná­va­nie nových ľudí aj zau­jí­ma­vých mies­ta  samoz­rej­me zmys­lu­pl­ne strá­ve­ný čas, kedy si nie­len roz­ší­riš obzo­ry, ale aj zlep­šíš mno­hé skill a ešte aj pri­lo­žíš ruku k pros­peš­nej činnosti.

Typy táborov a činností:
  • pomoc pri úpra­ve sta­rej ško­ly v dedin­ke spá­ja­nej s Ivanom Kraskom
  • reno­vá­cia zrú­ca­nín hra­dov Čierny hrad, Soľnohrad a Lipovský hrad
  • envi pomoc v roz­práv­ko­vej dedin­ke Slatinka
  • príp­ra­va hier a zábav­ných akti­vít pre seni­orov a ľudí s postihnutím.

 

ℹ️ Termíny, voľ­né mies­ta aj pod­rob­nej­šie infor­má­cie náj­deš  ➡️ https://​inex​.sk/​s​k​/​h​o​m​e​p​a​g​e​/​r​e​c​o​m​m​e​n​d​e​d​_​e​v​e​nts