Stredoškoláčka vytvára kreatívny priestor pre mladých

Osemnásťročná štu­dent­ka stred­nej ško­ly Hana Anna Kalinayová orga­ni­zu­je fes­ti­val pre mlá­dež v troch mes­tách – Bratislava 17.7., Považská Bystrica 24.7. a Košice 31.7. Cíti a vidí, že mla­dí nema­jú dosta­tok mož­nos­tí a pries­to­ru na roz­voj a zdie­ľa­nie svo­jich myš­lie­nok a ume­lec­kej tvor­by. Y2B je fes­ti­val, kto­rý spá­ja diver­zi­tu ume­nia a filo­zo­fie. Priestor, kto­rý vytvá­ra bez­peč­né pro­stre­die a zdie­ľa pod­ne­ty mla­dých pre mladých.

Stredoškoláčka pomá­ha prob­lé­mu s pasi­vi­tou u mla­dých kre­a­tív­nou ces­tou. Verí, že ini­cia­tí­va pre podu­ja­tia ako Y2B neslú­ži len na pôži­tok z fes­ti­va­lu samot­né­ho. Demonštruje tým, že mla­dí ľudia doká­žu vytvá­rať pro­jek­ty a robiť Slovensko kon­ku­ren­cie­schop­né. Vytvorila tím dob­ro­voľ­ní­kov, kto­rí toto leto napo­mô­žu posú­vať inšpi­rá­ciu pre dru­hých. Sama tvr­dí, že ju ten­to rok posu­nul a dúfa, že túto mož­nosť poskyt­ne nie len vystu­pu­jú­cim, ale aj účast­ní­kom a sym­pa­ti­zan­tom pro­jek­tu Y2B.

Problém nie je len na stra­ne pri­jí­ma­jú­cich. Hana vidí prob­lém aj v mož­nos­tiach pre­zen­tá­cie u mla­dých nádej­ných umel­cov a reč­ní­kov. Festivaly a podu­ja­tia dnes podá­va­jú pub­li­ku zná­me, dob­re pro­pa­go­va­né tvá­re. Ako sa ale majú dostať na pódium nové talen­ty? Program fes­ti­va­lu Y2B je vys­kla­da­ný z ambi­ci­óz­nych jedin­cov, kto­rí pri­dá­va­jú pro­jek­tu výpo­ved­nú hod­no­tu aj napriek ich nie dob­re zná­mym menám.

Workshopy, pred­náš­ky, dis­ku­sie, kon­cer­ty či výsta­va. Y2B spá­ja via­ce­ré dru­hy tvor­by za úče­lom osob­nej­šej komu­ni­ká­cie k jedin­com. Jednou z tém pred­ná­šok bude moti­vá­cia, kto­rú pod­rob­nej­šie odpre­zen­tu­je štu­dent psy­cho­ló­gie a anglič­ti­ny Martin Krett. Formou works­ho­pu bude spre­vá­dza­ná téma typo­ló­gie osob­nos­ti pod­ľa MBTI tes­tu v pre­ve­de­ní Paulíny Bolekovej. Návštevníci sa budú môcť zapo­jiť do dis­ku­sií, naprí­klad na tému exis­ten­cia­liz­mu. Program ponú­ka širo­kú šká­lu a mno­hé for­my ume­nia. Od fot­ky až po video­t­vor­bu. Jedným z inter­pré­tov bude aj NaiKavols ale­bo Samo Benko. Toto  a veľa ďal­ších zážit­kov odkry­je pries­tor pre mlá­dež už toto leto.

Y2B, Why To Be ale­bo “Prečo byť”. Festival ref­lek­tu­je na otáz­ku, na kto­rú si člo­vek skôr či neskôr musí sám odpo­ve­dať. Pre kaž­dé­ho je dôvo­dom nie­čo iné, a pre­to pries­tor pod­kla­dá pár pod­ne­tov a inšpi­rá­ciu, kto­ré má jedi­nec v roz­vo­jo­vom veku mož­nosť využiť pri ďal­šom hľa­da­ní sa. Filozofia živo­ta má pre kaž­dé­ho inú hod­no­tu. Festival však zdô­raz­ňu­je hod­no­tu mlá­de­že a hod­no­tu jej slo­va. Nadľahčuje ťaž­ké otáz­ky a ponú­ka pries­tor na otvo­re­né vyjad­ro­va­nie názo­ru a postoja.

“Je ťaž­ké sa vyjad­ro­vať, no ťaž­šie sa pre­zen­to­vať,” dodal vystu­pu­jú­ci pri empa­tic­kom rozhovore.

Počas pan­dé­mie je roz­ví­ja­jú­ca sa mlá­dež ukrá­te­ná o sociál­ny kon­takt a nové poznat­ky z mno­hých oblas­tí. Júl posu­nie tri mes­tá na nový filozoficko-​umelecký level a zdô­raz­ní potre­by mla­dej gene­rá­cie, kto­rá už dnes doká­že budo­vať lep­šiu budúc­nosť. Informácie o fes­ti­va­le náj­de­te na:

Webovej strán­ke https://​sites​.goog​le​.com/​v​i​e​w​/​w​h​y​t​o​b​e​f​e​s​t​/​d​o​mov

Instagramovej strán­ke https://​www​.ins​ta​gram​.com/​w​h​y​t​o​b​e​.​f​e​st/

Facebooku https://​www​.face​bo​ok​.com/​w​h​y​t​o​b​e​.​f​est

Mail: whytobe.​sk@​gmail.​com

Kontakt na orga­ni­zá­tor­ku: hanaannakalinay@​gmail.​com