YouthWatch ide do Košíc!

A pri­ne­sie so sebou 2 zau­jí­ma­vé body programu:

1. Otestujte si na vlast­nej koži zavá­dza­nie sys­té­mu hod­no­te­nia kva­li­ty akti­vít pre orga­ni­zá­cie pra­cu­jú­ce s mlá­de­žou na works­ho­pe s náz­vom “Otestuj si kvalitu” 👀

 

2. Na inte­rak­tív­nej pre­zen­tá­cii sa dozvie­te pod­rob­nej­šie infor­má­cie o vybra­ných tren­doch v život­nom štý­le mla­dých ľudí a bude­me dis­ku­to­vať aj o tom, ako ich vie­me využiť v prá­ci s mládežou 🔎📚

 

👉 Zúčastniť sa môže­te jed­nej ale­bo oboch čas­tí programu

 

📆 Budeme sa na vás veľ­mi tešiť už 21.6.2021 v Košiciach! O pres­nom mies­te bude­me infor­mo­vať čoskoro

 

Prihlásiť sa môže­te tu: https://​lnk​.sk/​h​od9