Podcast Krajina mladých: Ep. 13 – Ako otvoriť tabu témy s mladými

Strach a úzkosť boli a sú súčasťou života mladých ľudí a počas pandémie to platí o to viac. Jeden zo spôsobov, ako sa ich mnohí snažili striasť bol alkohol, alebo iné omamné látky.

V dneš­nej epi­zó­de pod­cas­tu Krajina Mladých bude­me hovo­riť o tom, ako otvo­riť chú­los­ti­vé a „zaká­za­né“, ale­bo taboo témy, a ako s deť­mi a mla­dý­mi ľuď­mi hovo­riť o sexu­ali­te, alko­ho­le, či dro­gách, ale aj o etic­kých témach, kto­ré čas­to pola­ri­zu­jú slo­ven­skú spoločnosť.

V deba­te pri­ví­ta­me Doc. Garbiela BianchihoÚstavu výsku­mu sociál­nej komu­ni­ká­cie Slovenskej Akadémie Vied,  Máriu Grebečiovú z mlá­dež­níc­kej orga­ni­zá­cie Domka, Ondreja Schütza – ria­di­te­ľa Slovenskej Debatnej Asociácie, Juliana Gerharta – zo Zmudri​.sk a štu­dent­ku vyso­kej ško­ly Mirku Petrášovú.

Podcast je pro­jek­tom Rady mlá­de­že Slovenska. Krajina mla­dých je pod­cast, kto­rý hľa­dá odpo­ve­de na otáz­ku: „Aký je dneš­ný svet mla­dých ľudí?“ a ponú­ka odbor­ný aj auten­tic­ký vhľad do ich sve­ta. Mladí vedia o sve­te svo­je a my vie­me o nich.

Moderovanie, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť na pod­cas­to­výh plat­for­mách Denníka N:

Projekt bol pod­po­re­ný z prog­ra­mu Erasmus+.