Paulína Jalakšová: Rady mládeže reprezentujú hlas mladých

Od 24. do 30. mája prebiehal European Youth Week. Cieľom tohto týždňa je upriamiť pozornosť na aktivity mladých ľudí v rámci programu Erasmus+, ale aj celkovo na dôležitosť participácie mladých na rozhodovaní v dôležitých otázkach. Pri tejto príležitosti sme spojili s členkou predsedníctva v European Youth Forum, Paulínou Jalakšovou, ktorá nám predstavila nielen činnosť EYF, ale aj svoj pohľad a skúsenosti s mládežníckymi organizáciami.

Boli ste členkou našej pozorovateľskej organizácie SKEJ a následne aj celosvetovej esperantskej organizácie TEJO. Čo vás priviedlo do European Youth Forum? 

K Európskemu fóru mládeže som sa dostala vďaka TEJO, keďže ide o jednu z členských organizácií. V roku 2018 som začala TEJO reprezentovať na valných zhromaždeniach a iných podujatiach Fóra.

 

Aktuálne pôsobíte v predsedníctve EYF. Čo vás motivovalo kandidovať? 

Bol to pre mňa prirodzený krok po pôsobení v slovenskej a českej, a následne v menšej celosvetovej organizácií. Mala som pocit, že skúsenosti a perspektívy, ktoré som tam získala, môžu byť užitočné aj vo Fóre. Tiež som sa chcela naučiť niečo viac. Zároveň sa v súčasnosti nielen Európa nachádza v pomerne náročnej situácií kvôli pandémií, zmene podnebia, zmenšujúcemu sa občianskemu priestoru a nárastu populizmu v mnohých krajinách. Chcela som pomôcť a toto mi pripadalo ako ideálny spôsob.

 

European Youth Forum je vo svete mládežníckych organizácií veľkým pojmom. V čom vy ako insider vnímate jeho najväčší prínos?

Fórum má jednoznačne výnimočné postavenie ako najväčšia mládežnícka organizácia v Európe reprezentujúca desiatky miliónov mladých Európanov. Je uznávané Európskou úniou, Radou Európy a OSN ako hlas mládeže. Na druhej strane ide o zoskupenie rôznorodých mládežníckych organizácií, ktoré do Fóra prinášajú expertízu v rôznych oblastiach či už ide o udržateľný rozvoj, participáciu, práva menšín, sociálne a ekonomické práva, alebo lingvistické práva, čo je téma typická pre TEJO. Všetko samozrejme v kontexte mládeže a jej práv. Fórum je tiež platforma, ktorá tieto organizácie spája, v ktorej sa môžu prejaviť, a ktorá im dáva priestor efektívne ovplyvniť dianie nielen v Európe, ale aj vo svete.

 

Aj cieľom mládežníckych organizácií je pomáhať s rozvojom mladých ľudí, ale tiež poskytnúť priestor na particpáciu či angažovanie sa v dôležitých témach. V čom vnímate ich najväčší prínos vy?

Podľa mňa sú tieto organizácie dôležité z dvoch hlavných dôvodov. Prvý je ten, že pomáhajú deťom a mládeži v rôznych oblastiach vrátanie získavania potrebných skúseností, znalostí a schopností pre ich ďalší život. Na druhú stranu tiež reprezentujú hlas detí a mládeže, ktorý je v našich demokratických štruktúrach často zanedbávaný.

 

A akú rolu v tom podľa vás hrajú národné mládežnícke rady ako napríklad aj RmS?

Národné mládežnícke rady majú v rámci mládežníckych organizácií veľmi dôležité postavenie, keďže vo väčšine prípadov ide o oficiálny reprezentatívny orgán mládeže v jednotlivých krajinách. Reprezentujú teda miestny hlas mládeže a ponúkajú príležitosti na jej zapojenie do politického spoločenského či ekonomického diania na národnej úrovni, ale vďaka platformám ako je Fórum aj medzinárodne.

 

Téma participácie je pre RmS aj EYF veľmi dôležitá. Akým spôsobom sa snaží EYF podporovať spoluprácu s európskymi inštitúciami?

Rada by som na túto otázku odpovedala konkrétnymi príkladmi. V tejto oblasti len nedávno fórum dosiahlo pomerne veľký úspech. Naša prezidentka bude formálne reprezentovať hlas Fóra v pléne Konferencie o budúcnosti Európy. Konferencia je všeobecne v súčasnosti jednou z našich priorít a len nedávno sme po konzultáciách s našimi členskými organizáciami na túto tému vytvorili dokument, tzv. politickú pozíciu, s konkrétnymi požiadavkami. Bol vytvorený okolo hlavného cieľa, ktorý pozostáva zo zlepšenia podmienok pre zamestnanosť a odbornú prípravu mládeže. Ďalším príkladom je naša iniciatíva s názvom Youth Pledge, čo by sa dalo preložiť ako Mládežnícky sľub. Jeho podpísaním mnohí členovia európskeho parlamentu, európski komisári, ale aj iné významné osoby, sľúbili, že budú dodržiavať práva mládeže a udržiavať zmysluplný kontakt s mládežou a mládežníckymi organizáciami v rámci aktivít spojených s akčným plánom EÚ.

 

Aké najväčšie kroky alebo míľniky vnímate odvtedy, ako ste sa stali súčasťou predsedníctva EYF?

Tu by sa určite dali použiť príklady z predchádzajúcej odpovede, ale je aj jeden míľnik mne bližší. Ide o podujatie OSN s anglickým názvom Intersessional Seminar s témou mládeže a ľudských práv, ktoré sa uskutočnilo v apríli online. Mala som príležitosť hovoriť tam v mene Fóra o problémoch s prístupom k právam, ktorým čelia mladí ľudia a o tom, že inštitúcie by mali robiť viac pre zaistenie toho, že systém ľudských práv OSN nezradí mladých ľudí. Vyjadrili sme tiež, že ako Európske fórum mládeže budeme pokračovať v tlaku na vytvorenie Dohovoru OSN o právach mládeže.

 

Aká je vízia EYF do budúcnosti?

Vízia Fóra je jednoduchá, a to byť hlasom mladých ľudí v Európe, kde sú rovnými občanmi a sú podporovaní pri dosahovaní plného potenciálu tiež ako globálni občania. Súčasné ciele sú postavené na strategickom pláne pre roky 2020 až 2023, ktorý bol vytvorený po mnohých konzultáciách s členskými organizáciami. Plán je rozdelený do priorít, ktoré zahrňujú napríklad práva mládeže, klimatickú krízu a udržateľný rozvoj, mobilitu, neformálne vzdelávanie, prácu s mládežou a pod. Priority nie sú zamerané len na externú aktivitu platformy, ale aj na vnútorné zmeny a štruktúru Fóra. Tieto priority sú následne transformované do konkrétnych merateľných cieľov pre jednotlivé roky.

Paulína Jalakšová

Paulína Jalakšová bola od roku 2015 aktívna v našej pozorovateľskej organizácii Slovenskej esperantskej mládeži (SKEJ). Postupom času sa začala zapájať aj do Českej a neskôr Celosvetovej esperantskej mládeže (TEJO). V rámci pôsobenia v týchto organizáciách dostala príležitosť cestovať po Európe v rámci rôznych projektov a neskôr ju jeden z nich zavial až do afrického Toga. Vďaka týmto aktivitám získala množstvo cenných zručností, ale aj nové pohľady na rôzne témy. Momentálne pôsobí v predsedníctve European Youth Forum.