Paulína Jalakšová: Rady mládeže reprezentujú hlas mladých

Od 24. do 30. mája pre­bie­hal European Youth Week. Cieľom toh­to týžd­ňa je upria­miť pozor­nosť na akti­vi­ty mla­dých ľudí v rám­ci prog­ra­mu Erasmus+, ale aj cel­ko­vo na dôle­ži­tosť par­ti­ci­pá­cie mla­dých na roz­ho­do­va­ní v dôle­ži­tých otáz­kach. Pri tej­to prí­le­ži­tos­ti sme spo­ji­li s člen­kou pred­sed­níc­tva v European Youth Forum, Paulínou Jalakšovou, kto­rá nám pred­sta­vi­la nie­len čin­nosť EYF, ale aj svoj pohľad a skú­se­nos­ti s mlá­dež­níc­ky­mi organizáciami.

Boli ste člen­kou našej pozo­ro­va­teľ­skej orga­ni­zá­cie SKEJ a násled­ne aj celo­sve­to­vej espe­rant­skej orga­ni­zá­cie TEJO. Čo vás pri­vied­lo do European Youth Forum? 

K Európskemu fóru mlá­de­že som sa dosta­la vďa­ka TEJO, keď­že ide o jed­nu z člen­ských orga­ni­zá­cií. V roku 2018 som zača­la TEJO repre­zen­to­vať na val­ných zhro­maž­de­niach a iných podu­ja­tiach Fóra.

 

Aktuálne pôso­bí­te v pred­sed­níc­tve EYF. Čo vás moti­vo­va­lo kandidovať? 

Bol to pre mňa pri­ro­dze­ný krok po pôso­be­ní v slo­ven­skej a čes­kej, a násled­ne v men­šej celo­sve­to­vej orga­ni­zá­cií. Mala som pocit, že skú­se­nos­ti a per­spek­tí­vy, kto­ré som tam zís­ka­la, môžu byť uži­toč­né aj vo Fóre. Tiež som sa chce­la naučiť nie­čo viac. Zároveň sa v súčas­nos­ti nie­len Európa nachá­dza v pomer­ne nároč­nej situ­ácií kvô­li pan­dé­mií, zme­ne pod­ne­bia, zmen­šu­jú­ce­mu sa občian­ske­mu pries­to­ru a náras­tu popu­liz­mu v mno­hých kra­ji­nách. Chcela som pomôcť a toto mi pri­pa­da­lo ako ide­ál­ny spôsob.

 

European Youth Forum je vo sve­te mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií veľ­kým poj­mom. V čom vy ako insi­der vní­ma­te jeho naj­väč­ší prínos?

Fórum má jed­no­znač­ne výni­moč­né posta­ve­nie ako naj­väč­šia mlá­dež­níc­ka orga­ni­zá­cia v Európe repre­zen­tu­jú­ca desiat­ky mili­ó­nov mla­dých Európanov. Je uzná­va­né Európskou úni­ou, Radou Európy a OSN ako hlas mlá­de­že. Na dru­hej stra­ne ide o zosku­pe­nie rôz­no­ro­dých mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií, kto­ré do Fóra pri­ná­ša­jú exper­tí­zu v rôz­nych oblas­tiach či už ide o udr­ža­teľ­ný roz­voj, par­ti­ci­pá­ciu, prá­va men­šín, sociál­ne a eko­no­mic­ké prá­va, ale­bo lin­gvis­tic­ké prá­va, čo je téma typic­ká pre TEJO. Všetko samoz­rej­me v kon­tex­te mlá­de­že a jej práv. Fórum je tiež plat­for­ma, kto­rá tie­to orga­ni­zá­cie spá­ja, v kto­rej sa môžu pre­ja­viť, a kto­rá im dáva pries­tor efek­tív­ne ovplyv­niť dia­nie nie­len v Európe, ale aj vo svete.

 

Aj cie­ľom mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií je pomá­hať s roz­vo­jom mla­dých ľudí, ale tiež poskyt­núť pries­tor na par­tic­pá­ciu či anga­žo­va­nie sa v dôle­ži­tých témach. V čom vní­ma­te ich naj­väč­ší prí­nos vy?

Podľa mňa sú tie­to orga­ni­zá­cie dôle­ži­té z dvoch hlav­ných dôvo­dov. Prvý je ten, že pomá­ha­jú deťom a mlá­de­ži v rôz­nych oblas­tiach vrá­ta­nie zís­ka­va­nia potreb­ných skú­se­nos­tí, zna­los­tí a schop­nos­tí pre ich ďal­ší život. Na dru­hú stra­nu tiež repre­zen­tu­jú hlas detí a mlá­de­že, kto­rý je v našich demok­ra­tic­kých štruk­tú­rach čas­to zanedbávaný.

 

A akú rolu v tom pod­ľa vás hra­jú národ­né mlá­dež­níc­ke rady ako naprí­klad aj RmS?

Národné mlá­dež­níc­ke rady majú v rám­ci mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií veľ­mi dôle­ži­té posta­ve­nie, keď­že vo väč­ši­ne prí­pa­dov ide o ofi­ciál­ny repre­zen­ta­tív­ny orgán mlá­de­že v jed­not­li­vých kra­ji­nách. Reprezentujú teda miest­ny hlas mlá­de­že a ponú­ka­jú prí­le­ži­tos­ti na jej zapo­je­nie do poli­tic­ké­ho spo­lo­čen­ské­ho či eko­no­mic­ké­ho dia­nia na národ­nej úrov­ni, ale vďa­ka plat­for­mám ako je Fórum aj medzinárodne.

 

Téma par­ti­ci­pá­cie je pre RmS aj EYF veľ­mi dôle­ži­tá. Akým spô­so­bom sa sna­ží EYF pod­po­ro­vať spo­lu­prá­cu s európ­sky­mi inštitúciami?

Rada by som na túto otáz­ku odpo­ve­da­la kon­krét­ny­mi prí­klad­mi. V tej­to oblas­ti len nedáv­no fórum dosiah­lo pomer­ne veľ­ký úspech. Naša pre­zi­dent­ka bude for­mál­ne repre­zen­to­vať hlas Fóra v plé­ne Konferencie o budúc­nos­ti Európy. Konferencia je vše­obec­ne v súčas­nos­ti jed­nou z našich pri­orít a len nedáv­no sme po kon­zul­tá­ciách s naši­mi člen­ský­mi orga­ni­zá­cia­mi na túto tému vytvo­ri­li doku­ment, tzv. poli­tic­kú pozí­ciu, s kon­krét­ny­mi požia­dav­ka­mi. Bol vytvo­re­ný oko­lo hlav­né­ho cie­ľa, kto­rý pozos­tá­va zo zlep­še­nia pod­mie­nok pre zamest­na­nosť a odbor­nú príp­ra­vu mlá­de­že. Ďalším prí­kla­dom je naša ini­cia­tí­va s náz­vom Youth Pledge, čo by sa dalo pre­lo­žiť ako Mládežnícky sľub. Jeho pod­pí­sa­ním mno­hí čle­no­via európ­ske­ho par­la­men­tu, európ­ski komi­sá­ri, ale aj iné význam­né oso­by, sľú­bi­li, že budú dodr­žia­vať prá­va mlá­de­že a udr­žia­vať zmys­lu­pl­ný kon­takt s mlá­de­žou a mlá­dež­níc­ky­mi orga­ni­zá­cia­mi v rám­ci akti­vít spo­je­ných s akč­ným plá­nom EÚ.

 

Aké naj­väč­šie kro­ky ale­bo míľ­ni­ky vní­ma­te odvte­dy, ako ste sa sta­li súčas­ťou pred­sed­níc­tva EYF?

Tu by sa urči­te dali pou­žiť prí­kla­dy z pred­chá­dza­jú­cej odpo­ve­de, ale je aj jeden míľ­nik mne bliž­ší. Ide o podu­ja­tie OSN s anglic­kým náz­vom Intersessional Seminar s témou mlá­de­že a ľud­ských práv, kto­ré sa usku­toč­ni­lo v aprí­li onli­ne. Mala som prí­le­ži­tosť hovo­riť tam v mene Fóra o prob­lé­moch s prí­stu­pom k prá­vam, kto­rým čelia mla­dí ľudia a o tom, že inšti­tú­cie by mali robiť viac pre zais­te­nie toho, že sys­tém ľud­ských práv OSN nezra­dí mla­dých ľudí. Vyjadrili sme tiež, že ako Európske fórum mlá­de­že bude­me pokra­čo­vať v tla­ku na vytvo­re­nie Dohovoru OSN o prá­vach mládeže.

 

Aká je vízia EYF do budúcnosti?

Vízia Fóra je jed­no­du­chá, a to byť hla­som mla­dých ľudí v Európe, kde sú rov­ný­mi občan­mi a sú pod­po­ro­va­ní pri dosa­ho­va­ní plné­ho poten­ciá­lu tiež ako glo­bál­ni obča­nia. Súčasné cie­le sú posta­ve­né na stra­te­gic­kom plá­ne pre roky 2020 až 2023, kto­rý bol vytvo­re­ný po mno­hých kon­zul­tá­ciách s člen­ský­mi orga­ni­zá­cia­mi. Plán je roz­de­le­ný do pri­orít, kto­ré zahr­ňu­jú naprí­klad prá­va mlá­de­že, kli­ma­tic­kú krí­zu a udr­ža­teľ­ný roz­voj, mobi­li­tu, nefor­mál­ne vzde­lá­va­nie, prá­cu s mlá­de­žou a pod. Priority nie sú zame­ra­né len na exter­nú akti­vi­tu plat­for­my, ale aj na vnú­tor­né zme­ny a štruk­tú­ru Fóra. Tieto pri­ori­ty sú násled­ne trans­for­mo­va­né do kon­krét­nych mera­teľ­ných cie­ľov pre jed­not­li­vé roky.

Paulína Jalakšová

Paulína Jalakšová bola od roku 2015 aktív­na v našej pozo­ro­va­teľ­skej orga­ni­zá­cii Slovenskej espe­rant­skej mlá­de­ži (SKEJ). Postupom času sa zača­la zapá­jať aj do Českej a neskôr Celosvetovej espe­rant­skej mlá­de­že (TEJO). V rám­ci pôso­be­nia v tých­to orga­ni­zá­ciách dosta­la prí­le­ži­tosť ces­to­vať po Európe v rám­ci rôz­nych pro­jek­tov a neskôr ju jeden z nich zavial až do afric­ké­ho Toga. Vďaka tým­to akti­vi­tám zís­ka­la množ­stvo cen­ných zruč­nos­tí, ale aj nové pohľa­dy na rôz­ne témy. Momentálne pôso­bí v pred­sed­níc­tve European Youth Forum.