Podcast Krajina mladých: Ep. 12 – Ako bude vyzerať leto?

Po vyše roku pandémie strávenej doma sú žiaci späť v školách no už o dva mesiace ich čakajú letné prázdniny. Robia si vôbec nejaké plány? Čo sa bude konať a ako bude vyzerať toto leto?

V tej­to epi­zó­de pod­cas­tu Krajina Mladých sa pozrie­me na to, pre­čo mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie prá­ve teraz pre­púš­ťa­jú zamest­nan­cov, čo mla­dým okrem kama­rá­tov naj­viac chý­ba­lo v izo­lá­cii a pre­čo potre­bu­je­me v lete okrem dou­čo­va­nia aj „sociál­ne doučovanie“.

Podcast je pro­jek­tom Rady mlá­de­že Slovenska. Krajina mla­dých je pod­cast, kto­rý hľa­dá odpo­ve­de na otáz­ku: „Aký je dneš­ný svet mla­dých ľudí?“ a ponú­ka odbor­ný aj auten­tic­ký vhľad do ich sve­ta. Mladí vedia o sve­te svo­je a my vie­me o nich.

Moderovanie, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť na pod­cas­to­výh plat­for­mách Denníka N:

Projekt bol pod­po­re­ný z prog­ra­mu Erasmus+.