Young Professional Programme (UNESCO)

Sekretariát Slovenskej komi­sie pre UNESCO si Vás dovo­ľu­je infor­mo­vať o mož­nos­ti pri­hlá­siť sa do Young Professionals Programme UNESCO, kto­rý sa otvá­ra ten­to rok po viac­roč­nej prestávke.

 

Mladí pro­fe­si­oná­li do 32 rokov (naro­de­ní 1. janu­ára 1989 a neskôr) sa majú mož­nosť uchá­dzať o pra­cov­né mies­to na Sekretariáte Organizácie OSN pre vzde­lá­va­nie, vedu a kul­tú­ru UNESCO v Paríži.

Podmienkou je dokon­če­né magis­ter­ské štú­dium v nie­kto­rej z nasle­dov­ných oblas­tí: vzde­lá­va­nie, kul­tú­ra, komu­ni­ká­cia, spo­lo­čen­ské vedy, prí­rod­né vedy, manaž­ment, finan­cie, účtov­níc­tvo, prá­vo ale­bo medzi­ná­rod­né vzťahy.

Podmienkou je tak­tiež ply­nu­lá anglič­ti­na ale­bo ply­nu­lá fran­cúz­šti­na, avšak obrov­skou výho­dou je ovlá­dať oba jazy­ky. Znalosť arab­či­ny, čín­šti­ny, ruš­ti­ny a špa­niel­či­ny je doda­toč­ným plusom.

Záujemcovia musia pre­uká­zať zna­losť sys­té­mu OSN a sto­tož­niť sa s hod­no­ta­mi UNESCO, aký­mi sú rešpekt pre diver­zi­tu, integ­ri­ta a profesionalita.

Prihlásiť sa mož­no zasla­ním CV v anglič­ti­ne ale­bo fran­cúz­šti­ne na adre­su unesco@​mzv.​sk do 31. júla 2021. Prihlášky zasla­né po tom­to ter­mí­ne nebu­dú akcep­to­va­né. Súčasťou pri­hláš­ky by malo byť aj odô­vod­ne­nie moti­vá­cie pra­co­vať pre UNESCO, ako aj bliž­šie urče­nie oblas­ti, v kto­rej má uchá­dzač záu­jem pracovať.

Viac infor­má­cií: https://​care​ers​.unes​co​.org/​c​o​n​t​e​n​t​/​Y​o​u​n​g​-​P​r​o​f​e​s​s​i​o​n​a​l​-​P​r​o​g​r​a​m​m​e​/​?​l​o​c​a​l​e​=​e​n​_GB