Young Professional Programme (UNESCO)

Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa do Young Professionals Programme UNESCO, ktorý sa otvára tento rok po viacročnej prestávke.

 

Mladí profesionáli do 32 rokov (narodení 1. januára 1989 a neskôr) sa majú možnosť uchádzať o pracovné miesto na Sekretariáte Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO v Paríži.

Podmienkou je dokončené magisterské štúdium v niektorej z nasledovných oblastí: vzdelávanie, kultúra, komunikácia, spoločenské vedy, prírodné vedy, manažment, financie, účtovníctvo, právo alebo medzinárodné vzťahy.

Podmienkou je taktiež plynulá angličtina alebo plynulá francúzština, avšak obrovskou výhodou je ovládať oba jazyky. Znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny a španielčiny je dodatočným plusom.

Záujemcovia musia preukázať znalosť systému OSN a stotožniť sa s hodnotami UNESCO, akými sú rešpekt pre diverzitu, integrita a profesionalita.

Prihlásiť sa možno zaslaním CV v angličtine alebo francúzštine na adresu unesco@mzv.sk do 31. júla 2021. Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Súčasťou prihlášky by malo byť aj odôvodnenie motivácie pracovať pre UNESCO, ako aj bližšie určenie oblasti, v ktorej má uchádzač záujem pracovať.

Viac informácií: https://careers.unesco.org/content/Young-Professional-Programme/?locale=en_GB