Sociálny poradca/​kyňa v integračnom programe Medzimiesto OZ Vagus

Miesto prá­ce
Račianska 78, Bratislava

Druh pra­cov­né­ho pomeru
plný úväzok

Termín nástu­pu
1.6.2021, resp. dohodou

Mzdové pod­mien­ky (brut­to)
1 150 EUR/​mesiac po pol roku mož­nosť zvý­še­nia pla­tu na 1250 € brutto

Informácie o pra­cov­nom mieste

Náplň prá­ce, prá­vo­mo­ci a zodpovednosti

Tím integ­rač­né­ho prog­ra­mu Medzimiesto vyko­ná­va svo­ju čin­nosť v rám­ci záko­na o sociál­nych služ­bách. Hľadáme pre­to skú­se­né­ho sociál­ne­ho pra­cov­ní­ka, kto­rý sa spo­lu s kole­ga­mi bude zame­ria­vať na:
– sociál­nu prá­cu s men­ším počtom ľudí zame­ra­nú na pra­vi­del­né a dlho­do­bé špe­cia­li­zo­va­né poradenstvo;
– vyhľa­dá­va­nie a výber kli­en­tov do integ­rač­né­ho programu;
– spo­lu­prá­ca na pro­jek­toch zamest­ná­va­nia a býva­nia ľudí bez domo­va (pra­cov­ná reha­bi­li­tá­cia, stra­te­gic­ké par­tner­stvá so zamestnávateľmi);
– zis­ťo­va­nie a mapo­va­nie potrieb kli­en­tov Integračného prog­ra­mu v oblas­ti sociál­nych slu­žieb, navrho­va­nie spô­so­bov rie­še­nia sociál­nej situ­ácie klienta;
– vede­nie nevy­hnut­nej admi­ni­stra­tí­vy – pra­cov­nej dokumentácie;
– pra­vi­del­ná účasť na vzde­lá­va­ní, sku­pi­no­vej a indi­vi­du­ál­nej supervízii;
– aktív­na spo­lu­prá­ca s prog­ra­ma­mi Domec a Streetwork

Pozícia je via­za­ná na zástup počas mater­skej a rodi­čov­skej dovolenky.

Zamestnanecké výho­dy, benefity

 • inten­zív­na a indi­vi­du­ál­na pod­po­ra v pro­ce­se zaú­ča­nia sa
  • pra­vi­del­né vzde­lá­va­cie akti­vi­ty v danom odbo­re a v špe­ci­fic­kých zruč­nos­tiach a vzde­lá­va­nie aj v iných oblas­tiach týka­jú­cich sa nie len nápl­ne prá­ce (napr. výuč­ba anglic­ké­ho jazyka)
  • 5 dní dovo­len­ky nad rámec záko­na a tzv. sick days
  • par­ko­va­nie v areáli
  • Multisport karta
  • pria­teľ­ský kolek­tív a par­tner­ský prí­stup, team­bu­il­din­gy, a pod​.Za pod­stat­nú výho­du pova­žu­je­me fakt, že pro­stred­níc­tvom našich pro­jek­tov ponú­ka­me odbor­nú pomoc kon­krét­nym ľuďom s pozi­tív­nym výsled­kom. A to je pre nás dôle­ži­tá moti­vá­cia, vďa­ka kto­rej vidí­me vo svo­jej prá­ci zmysel.

Informácie o výbe­ro­vom konaní

Prosíme Vás o zasla­nie živo­to­pi­su a moti­vač­né­ho listu.
Vybraných uchá­dza­čov spĺňa­jú­cich požia­dav­ky pozve­me na osob­ný poho­vor a po zvá­že­ní si všet­kých kan­di­dá­tov Vám dáme odpo­veď na otáz­ku či sme pri­ja­li prá­ve Vás
Uchádzači, kto­rí nepri­lo­žia k živo­to­pi­su aj moti­vač­ný list, budú auto­ma­tic­ky vyra­de­ní z výberu.
Tešíme sa na stret­nu­tie s Vami.

Predpokladaný ter­mín ukon­če­nia výbe­ro­vé­ho konania

31.5.2021 (ostá­va ešte 26 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyho­vu­jú uchá­dza­či so vzdelaním

vyso­koš­kol­ské II. stupňa
vyso­koš­kol­ské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociál­na práca

Jazykové zna­los­ti

Anglický jazyk – Mierne pokro­či­lý (B1) ale­bo Nemecký jazyk – Mierne pokro­či­lý (B1)

Ostatné zna­los­ti

Microsoft Windows – pokročilý

Vodičský pre­ukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné pred­po­kla­dy a zručnosti

Podmienkou sú aspoň 2‑ročné odbor­né skú­se­nos­ti ako sociál­ny porad­ca a výho­dou sú skú­se­nos­ti s cie­ľo­vou sku­pi­nou – ľud­mi bez domova.

Osobnostné pred­po­kla­dy:
– Spoľahlivosť, zod­po­ved­nosť a samostatnosť
– Odolnosť voči stresu
– Tímový hráč
– Chuť učiť sa nové veci

Preferujeme v tíme aktív­nych šoférov.

Inzerujúca spo­loč­nosť

Stručná cha­rak­te­ris­ti­ka spoločnosti

Občianske zdru­že­nie Vagus od svoj­ho vzni­ku v roku 2011 pri­ná­ša pro­fe­si­onál­ny ino­va­tív­ny prí­stup prá­ce s ľuď­mi bez domo­va a vďa­ka úsi­liu rea­li­zač­né­ho tímu sa mu poda­ri­lo vytvo­riť a udr­žať množ­stvo neza­stu­pi­teľ­ných pro­jek­tov a akti­vít zame­ra­ných na boj s extrém­nou mest­skou chudobou.
Riešenie prob­le­ma­ti­ky stra­ty domo­va nemá na Slovensku dosta­toč­né zastú­pe­nie a akti­vi­ty OZ Vagus sú dôle­ži­tým prí­no­som pre pozi­tív­ne zme­ny v našej spo­loč­nos­ti, kto­ré čas­to sup­lu­jú povin­nos­ti štát­nych a komu­nál­nych subjektov.
Každý rok svo­jej exis­ten­cie pri­nies­lo OZ Vagus nový pilot­ný pro­jekt, kto­rý je súčas­ťou dlho­do­bej vízie odbor­nej a záro­veň ľud­skej pomo­ci ľuďom bez domo­va (Streetwork s ľuď­mi bez domo­va, DOMEC – den­né níz­kop­ra­ho­vé a integ­rač­né cen­trum, pro­jekt HOUSING CVERNA). Projekty OZ Vagus sú rešpek­to­va­né odbor­ník­mi, verej­nos­ťou a oce­ňo­va­né na medzi­ná­rod­nej úrov­ni (napr. ERSTE Foundation Award for Social Integration).
Okrem pria­mej pomo­ci ľuďom bez domo­va OZ Vagus pra­cu­je aj na úrov­ni pozi­tív­nej zme­ny verej­nej mien­ky pro­stred­níc­tvom via­ce­rých kam­pa­ní a akti­vít ako napr. Noc Vonku, Mesiac bez domo­va (spo­lu­or­ga­ni­zá­tor), výsta­vy, komu­nit­ná prá­ca a pod.
Dôležitou súčas­ťou prá­ce zdru­že­nia je aj akti­vi­ta v oblas­ti legis­la­tív­nych zmien týka­jú­cich sa ľudí bez domo­va na Slovensku. Pripomienkovanie záko­nov, tvor­ba nových legis­la­tív­nych návrhov, lobing a pre­sa­dzo­va­nie spo­loč­ných cie­ľov zalo­že­ných na potre­bách ľudí bez domo­va sú aktív­nou súčas­ťou prá­ce OZ Vagus v tej­to oblas­ti (dlho­do­bá spo­lu­prá­ca s Advokátmi Pro Bono, ombuds­man­kou, člen­stvá v mno­hých pra­cov­ných sku­pi­nách a pod.).

Počet zamest­nan­cov

20 – 24 zamestnancov

Adresa spo­loč­nos­ti

OZ Vagus
Račianska 78
831 02 Bratislava
http://​www​.vagus​.sk

Kontakt

Kontaktná oso­ba: Ing. Petra Sládok
E‑mail: poslať živo­to­pis