IUVENTA – Regionálny/​a koordinátor/​ka aktivít pre podporu práce s mládežou v Košickom kraji

Miesto prá­ce
Košice

Druh pra­cov­né­ho pomeru
plný úväzok

Termín nástu­pu
01.06.2021

Mzdové pod­mien­ky (brut­to)
1 064,5 EUR/​mesiacOd brut­to 1 064,50 EUR/​mesiac Odmeňovanie v zmys­le záko­na č. 553/​2003 Z. z. o odme­ňo­va­ní nie­kto­rých zamest­nan­cov pri výko­ne prá­ce vo verej­nom záuj­me a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov. Výsledný plat sa skla­dá z tarif­né­ho pla­tu a osob­né­ho prí­plat­ku (ten je pri­zna­ný na zákla­de odbor­nos­ti, skú­se­nos­tí a pra­cov­né­ho nasa­de­nia zamest­nan­ca). Tarifný plat bude urče­ný v závis­los­ti od počtu rokov zapo­čí­ta­nej pra­xe, min. 1064,50 Eur brutto.

Informácie o pra­cov­nom mieste

Náplň prá­ce, prá­vo­mo­ci a zodpovednosti

Zabezpečuje akti­vi­ty a podu­ja­tia v rám­ci Košického kra­ja. Reprezentuje orga­ni­zá­ciu IUVENTA – Slovenský inšti­tút mlá­de­že v kra­ji. Je oso­bou prvé­ho kon­tak­tu v danom regi­ó­ne – spá­do­vo v kraj­skom mes­te, ale aj v ďal­ších mes­tách a obciach kra­ja. Zabezpečuje akti­vi­ty obsa­ho­vých odbo­rov IUVENTY: Odboru pod­po­ry prá­ce s mlá­de­žou, Národnej agen­tú­ry prog­ra­mu Erasmus+ pre mlá­dež a šport a Európsky zbor soli­da­ri­ty, Odboru pred­me­to­vých olym­piád a postu­po­vých súťaží.

• Mapovanie a ana­lý­za potrieb mla­dých ľudí a akté­rov v prá­ci s mlá­de­žou (det­ských a mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cii, pra­cov­ní­kov s mlá­de­žou, samospráv atď.) v regióne.
• Organizovanie infor­mač­ných, kon­zul­tač­ných a sie­ťo­va­cích podu­ja­tí pre akté­rov v prá­ci s mlá­de­žou k rele­vant­ným témam v oblas­ti prá­ce s mlá­de­žou a mlá­dež­níc­kej politiky.
• Propagácia akti­vít IUVENTY v regióne.
• Administratívne, logis­tic­ké a čias­toč­né obsa­ho­vé zabez­pe­če­nie infor­mač­ných, kon­zul­tač­ných, vzde­lá­va­cích a ďal­ších podu­ja­tí inštitúcie.
• Zabezpečovanie nábo­ru účast­ní­kov na regi­onál­ne, národ­né a medzi­ná­rod­né infor­mač­né a vzde­lá­va­cie aktivity.
• Práca v odbor­ných pra­cov­ných sku­pi­nách týka­jú­cich sa mlá­dež­níc­kej poli­ti­ky a prá­ce s mládežou.
• Poskytovanie kon­zul­tá­cií žia­da­te­ľom o dotá­ciu v rám­ci dotač­nej sché­my MŠVVaŠ SR v oblas­ti prá­ce s mlá­de­žou ako aj v rám­ci prog­ra­mov Erasmus+ pre mlá­dež a šport a Európsky zbor soli­da­ri­ty (kon­zul­to­va­nie pro­jek­to­vé­ho záme­ru, vyhľa­da­nie par­tne­ra pre medzi­ná­rod­né akti­vi­ty a pod.).
• Monitoring pro­jek­tov pod­po­re­ných z dotač­nej sché­my MŠVVaŠ SR v regióne.
• Sieťovanie a vytvá­ra­nie par­tners­tiev v oblas­ti prá­ce s mlá­de­žou a mlá­dež­níc­kej poli­ti­ky v regi­ó­ne, na národ­nej a medzi­ná­rod­nej úrovni.
• Organizačná a logis­tic­ká pod­po­ra pri orga­ni­zo­va­ní pred­me­to­vých olym­piá­da postu­po­vých súťa­ží na úze­mí dané­ho regi­ó­nu (kra­ja).
• Administratívne zabez­pe­če­nie pri­de­le­nej agendy.
• Zabezpečenie ďal­ších úloh vyplý­va­jú­cich z Kontraktu medzi IUVENTOU – Slovenským inšti­tú­tom mlá­de­že a MŠVVaŠ SR, čin­nos­ti IUVENTY a na prí­kaz nadriadeného.

Zamestnanecké výho­dy, benefity

Prácu v dyna­mic­kom kolektíve
Pružný pra­cov­ný čas
Príjemné pra­cov­né prostredie
Týždeň dovo­len­ky nad rámec zákona

Informácie o výbe­ro­vom konaní

Informácie o výbe­ro­vom konaní
Hlavný pra­cov­ný pomer na dobu urči­tú 12 mesia­cov s mož­nos­ťou predĺženia
Životopis spo­lu s moti­vač­ným lis­tom a žia­dos­ťou o pri­ja­tie do zamest­na­nia posie­laj­te pro­sím e‑mailom na adre­su: jana.​hrdlikova@​iuventa.​sk do 16.05.2021
Životopis, a tiež žia­dosť o pri­ja­tie do zamest­na­nia pro­sím zasie­laj­te odde­le­ne v samos­tat­ných súboroch.
Kontaktovať bude­me iba uchá­dza­čov, kto­rí spĺňa­jú poža­do­va­né kritériá.

IUVENTA – Slovenský inšti­tút mlá­de­že ďaku­je za Váš záujem.

Predpokladaný ter­mín ukon­če­nia výbe­ro­vé­ho konania

16.5.2021 (ostá­va ešte 11 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyho­vu­jú uchá­dza­či so vzdelaním

vyso­koš­kol­ské I. stupňa

Jazykové zna­los­ti

Anglický jazyk – Stredne pokro­či­lý (B2)

Ostatné zna­los­ti

Microsoft Windows – pokročilý
Microsoft Office – pokročilý

Osobnostné pred­po­kla­dy a zručnosti

Požadovaná prax a osob­nost­né pred­po­kla­dy uchádzača
• Vzdelanie – vyso­koš­kol­ské 1. stupňa
• Jazykové zna­los­ti – anglic­ký jazyk (úro­veň B2)
• IT zruč­nos­ti – samos­tat­ný pou­ží­va­teľ základ­né­ho balí­ka MS Windows, MS Office 365, ďal­šie onli­ne nástro­je a plat­for­my pre onli­ne komu­ni­ká­ciu (napr. Zoom, Webex, Google Meet)

• skú­se­nosť v oblas­ti prá­ce s mlá­de­žou ale­bo nefor­mál­ne­ho vzdelávania
• vše­obec­ný pre­hľad o mlá­dež­níc­kej poli­ti­ke, zna­losť stra­te­gic­kých doku­men­tov v oblas­ti prá­ce s mládežou
• zruč­nosť v sie­ťo­va­ní akté­rov pôso­bia­cich v oblas­ti prá­ce s mlá­de­žou v regi­ó­ne, schop­nosť vytvá­rať par­tner­stvá pre rôz­ne for­my spolupráce
• dob­ré komu­ni­kač­né a pre­zen­tač­né zručnosti
• schop­nosť tímo­vej prá­ce, ocho­ta spolupracovať
• schop­nosť kon­štruk­tív­ne rie­šiť konflikty
• samos­tat­nosť a ini­cia­tív­nosť pri plne­ní agendy
• schop­nosť gene­ro­vať samos­tat­ne nové nápady
• schop­nosť efek­tív­ne­ho orga­ni­zo­va­nia a plá­no­va­nia práce
• skú­se­nosť v spo­lu­prá­ci so samosprá­vou výhodou
• skú­se­nosť s dob­ro­voľ­níc­kou čin­nos­ťou výhodou

Inzerujúca spo­loč­nosť

Stručná cha­rak­te­ris­ti­ka spoločnosti

IUVENTA – Slovenský inšti­tút mlá­de­že je pria­mo ria­de­ná prís­pev­ko­vá orga­ni­zá­cia Ministerstva škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR. Oblasťou jej čin­nos­ti je prá­ca s mlá­de­žou mimo ško­ly a rodi­ny a mlá­dež­níc­ka poli­ti­ka na Slovensku aj mimo neho.
Základné témy akti­vít IUVENTY sú par­ti­ci­pá­cia mlá­de­že na živo­te spo­loč­nos­ti, nefor­mál­ne vzde­lá­va­nie v oblas­ti prá­ce s mlá­de­žou, roz­voj mlá­dež­níc­ke­ho dob­ro­voľ­níc­tva, výcho­va k ľud­ským prá­vam, roz­ví­ja­nie poten­ciá­lu mla­dých a zapá­ja­nie mla­dých ľudí s nedos­tat­kom prí­le­ži­tos­tí do komu­nit­ných programov.

Adresa spo­loč­nos­ti

IUVENTA – Slovenský inšti­tút mládeže
Karloveská 2951/​64
842 58 Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves
http://​www​.iuven​ta​.sk/​s​k​/​I​U​V​E​N​T​A​-​h​o​m​e​.​a​lej

Kontakt

Kontaktná oso­ba: Ing. Jana Hrdlíková
Tel.: +421259296222
E‑mail: poslať živo­to­pis