Človek v ohrození – vedúci/​a odd. fundraisingu a komunikácie

 

Do náš­ho tímu hľa­dá­me novú kole­gy­ňu či kole­gu, kto­rý pev­ne ucho­pí náš fun­drai­sing a posu­nie ho ďalej. Fundraising ti nie je cudzí, roz­umieš prá­ci s men­ší­mi aj väč­ší­mi dar­ca­mi, máš skú­se­nos­ti s vede­ním tímu a srd­ce ti pla­nie pre kam­pa­ne, kto­ré dáva­jú zmy­sel? Vieš stra­te­gic­ky uva­žo­vať, aktív­ne spo­lu­pra­co­vať s ľuď­mi z iných oblas­tí, zau­jí­maš sa o novin­ky v onli­ne mar­ke­tin­gu a vieš si ustrá­žiť dodr­žia­va­nie plá­nov a bud­ge­tov? Tak potom si mož­no náš človek.

Človek v ohro­ze­ní sa za viac ako 20 rokov fun­go­va­nia roz­rás­tol do výš­ky aj do šír­ky. Humanitárna pomoc doma aj v zahra­ni­čí, roz­voj chu­dob­ných komu­nít, glo­bál­ne vzde­lá­va­nie aj sociál­na integ­rá­cia vylú­če­ných komu­nít. Každý rok pomá­ha­me viac, no na to potre­bu­je­me aj ras­tú­cu pod­po­ru našich dar­cov – či už sú to jed­not­liv­ci, fir­my, ale­bo veľ­ké inštitúcie.

Naše odde­le­nie komu­ni­ká­cie a fun­drai­sin­gu sa za posled­né roky roz­rást­lo spo­lu s naši­mi čin­nos­ťa­mi a teraz hľa­dá­me nie­ko­ho, kto pre­be­rie jeho vede­nie a posu­nie náš fun­drai­sing zase o pár kro­kov vpred. Do rúk sa ti dosta­ne zabe­hnu­té odde­le­nie s šies­ti­mi člen­ka­mi a agen­du ti odo­vzdá aktu­ál­na vedú­ca oddelenia.

Miesto: Bratislava
Úväzok: 100%
Nástup: pod­ľa dohody
Plat: od 1400 Eur brut­to, v závis­los­ti od skúseností

Náplň prá­ce: 

 • Personálne aj prog­ra­mo­vo viesť a koor­di­no­vať fun­drai­sin­go­vý (FND) a komu­ni­kač­ný tím
 • Podieľať sa na roz­ho­do­va­ní manaž­men­tu organizácie
 • Plánovať FND stra­té­giu, roz­poč­ty a príjmy
 • Rozvíjať onli­ne mar­ke­tin­go­vú stra­té­giu organizácie
 • Plánovať a rea­li­zo­vať onli­ne aj off­li­ne FND kam­pa­ne, vrá­ta­ne našej naj­väč­šej kam­pa­ne Skutočný dar­ček, v spo­lu­prá­ci s naši­mi prog­ra­mo­vý­mi oddeleniami
 • Reportovať výsled­ky FND tímu manaž­men­tu organizácie
 • Udržiavať a budo­vať vzťa­hy s kľú­čo­vý­mi donormi
 • Podpora pre firem­ný fundraising
 • Koordinovať spo­lu­prá­cu s exter­ný­mi agentúrami
 • Vyhľadávať nové fun­drai­sin­go­vé príležitosti
 • Aktívne spo­lu­pra­co­vať s data­bá­zo­vou špe­cia­lis­t­kou, onli­ne špe­cia­lis­tom a koor­di­ná­tor­kou tele­fun­drai­sin­gu na zlep­šo­va­ní našich fun­drai­sin­go­vých aktivít
 • Úzko spo­lu­pra­co­vať s komu­ni­kač­ným odde­le­ním, kto­ré je u nás par­tne­rom fundraisingu

Čo od teba urči­te očakávame?

 • Skúsenosti s tvor­bou a rea­li­zá­ci­ou fun­drai­sin­go­vých a/​alebo mar­ke­tin­go­vých kam­pa­ní ale­bo inú podob­nú rele­vant­nú skúsenosť
 • Skúsenosti s ana­ly­tic­ký­mi nástroj­mi (Google Analytics, Business Manager)
 • Skúsenosť s vede­ním tímu
 • Excelentné komu­ni­kač­né zruč­nos­ti, schop­nosť pre­zen­to­vať orga­ni­zá­ciu pred donormi
 • Kreativitu a zmy­sel pre humor
 • Samostatnosť, fle­xi­bi­li­tu a schop­nosť pra­co­vať pod tlakom
 • Záujem o témy, kto­rým sa venu­je Človek v ohrození

Bez čoho sa u nás nezaobídeš?

 • stra­te­gic­ké mys­le­nie – ako koordinátor/​ka odde­le­nia sa potre­bu­ješ poze­rať na veci z nad­hľa­du a plá­no­vať nie­koľ­ko kro­kov dopredu;
 • sys­te­ma­tic­ké vede­nie – budeš mať tím, kto­rý je u nás už neja­ký ten čas, no potre­bu­je aj pod­po­ru a vede­nie z tvo­jej stra­ny – big pic­tu­re odde­le­nia bude na tebe;
 • mys­le­nie a kona­nie „out of the box“ – obľú­be­ná frá­za z moti­vač­ných tex­tov u nás nado­bú­da nový roz­mer – schop­nosť pozrieť sa na kam­pa­ne nie­len ako na mar­ke­tin­go­vé poči­ny, ale ako sku­toč­né sys­té­my pomo­ci, kto­ré majú svoj význam a reál­ne využi­tie v teré­ne – čo tiež zna­me­ná, že nero­bíš iba jed­nu časť fun­drai­sin­gu, ale potre­bu­ješ roz­umieť všet­kým pro­ce­som a podie­ľať sa na via­ce­rých z nich; u nás sa kam­paň nekon­čí dátu­mom kon­ca rekla­my na Facebooku;
 • fle­xi­bil­né hľa­da­nie rie­še­ní – nie vždy budeš mať na kam­paň k dis­po­zí­cii agen­tú­ru či gra­fi­ka a budeš sa musieť vynájsť či si nie­kto­ré čas­ti uro­biť sám/​sama;
 • ini­cia­tí­va – odde­le­nie fun­drai­sin­gu a komu­ni­ká­cie má zabe­hnu­té pro­ce­sy a fun­go­va­nie, kaž­dý pozná svo­je úlo­hy a odde­le­nie je sta­bil­né, čiže netre­ba vymýš­ľať kole­so, no zato to kole­so chce­me vylep­šo­vať – nový­mi nápad­mi a ini­cia­tí­va­mi ako robiť veci lepšie;
 • záu­jem – záu­jem o to, čo robí­me by sa mal pre­miet­nuť do chu­ti uká­zať skve­lú prá­cu našich kole­gov a kole­gýň všet­kým poten­ciál­nym aj aktu­ál­nym dar­com, vďa­ka kto­rým môže­me robiť viac.

Ak ovlá­daš aj toto, tvo­je šan­ce výraz­ne stúpajú:

 • skú­se­nos­ti s onli­ne marketingom
 • skú­se­nos­ti s firem­ným a inšti­tu­ci­onál­nym fundraisingom
 • skú­se­nos­ti s dar­cov­ský­mi data­bá­za­mi a CRMkami
 • skú­se­nos­ti s prá­cou vo WordPresse ale­bo iných onli­ne editoroch
 • skú­se­nos­ti s tvor­bou kre­a­tív a copy pre kampane
 • ovlá­da­nie nie­kto­ré­ho z nástro­jov emai­lo­vej mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie (Smartemailing, Mailchimp a i.)

Čo ponú­ka­me?

 • vede­nie skve­lé­ho tímu, v kto­rom sa nikdy nebu­deš nudiť a nebu­deš na nič sám/​sama
 • tvo­ja prá­ca bude mať zmy­sel – aj vďa­ka tebe bude­me schop­ní pomá­hať kon­krét­nym ľuďom doma aj vo svete
 • 5 dní dovo­len­ky navyše
 • mož­nosť home­of­fi­ce­ov aj mimo pandémie
 • fle­xi­bil­ný pra­cov­ný čas
 • prá­cu v skve­lom kolek­tí­ve, kto­rý je základ­ným sta­veb­ným kame­ňom celej organizácie
 • mož­nosť veľa sa učiť a roz­ví­jať, a to aj od skú­se­ných fun­drai­se­rov a mar­ke­tin­go­vých špe­cia­lis­tov z ČR
 • pries­tor na seba­re­a­li­zá­ciu, vymýš­ľa­nie a posú­va­nie vlast­ných nápa­dov a zlepšení

Ak sa k nám chceš pri­dať, pošli do 15. mája 2021 na praca@​clovekvohrozeni.​sk s pred­me­tom emai­lu: „Vedenie FND a KOM tímu“:

 • pošli nám moti­vač­ný list (max. 1 A4) ALEBO nahraj krát­ke video (max. 3 minú­ty), v kto­rom nám povieš pre­čo by sme mali vybrať prá­ve Teba
 • živo­to­pis v slo­ven­skom jazyku

V prí­pa­de otá­zok, ale­bo záuj­mu o viac infor­má­cií napíš email na: frederika.​halaszova@​clovekvohrozeni.​sk

Človek v ohro­ze­ní pri pri­jí­ma­ní do zamest­na­nia uplat­ňu­je zása­du rov­nos­ti prí­le­ži­tos­ti a vylu­ču­je akú­koľ­vek for­mu diskriminácie.