Projektový/​projektová manažér/​manažérka v oblasti kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto prá­ce
Primaciálne námes­tie 1, Bratislava

Druh pra­cov­né­ho pomeru
plný úväzok

Termín nástu­pu
01.06.2021

Mzdové pod­mien­ky (brut­to)
1 500 EUR/​mesiac1500 EUR/​mes.– v závis­los­ti od pra­cov­ných schop­nos­tí a skú­se­nos­tí je mož­nosť pri­znať aj osob­ný príplatok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Rozvíjanie cez­hra­nič­nej kul­túr­nej spo­lu­prá­ce medzi Bratislavou, Dolným Rakúskom a Burgenladskom v rám­ci pro­jek­tu INTERREG V‑A SK-​AT baum_​cityregion  (2021 – 2022) – príp­ra­va a orga­ni­zá­cia cez­hra­nič­ných stret­nu­tí a semi­ná­rov v oblas­ti kul­tú­ry a ces­tov­né­ho ruchu, mapo­va­nie kul­túr­nych akté­rov a kul­túr­nych ini­cia­tív v slovensko-​rakúskom pohra­ni­čí, iden­ti­fi­ko­va­nie, ini­ci­ova­nie a pod­po­ra vzni­ku nových SK-​AT cez­hra­nič­ných pro­jek­tov, aktív­na komu­ni­ká­cia so zástup­ca­mi orga­ni­zá­cií v pred­met­nej oblas­ti na lokál­nej i regi­onál­nej úrov­ni v Bratislave, v Dolnom Rakúsku a Burgenlandsku, pomoc pri sie­ťo­va­ní, vyhľa­dá­va­nie nových par­tne­rov pre spo­lu­prá­cu, aktív­na účasť na príp­ra­ve pro­jek­to­vých akti­vít súvi­sia­cich s cez­hra­nič­nou spo­lu­prá­cou v oblas­ti kul­tú­ry a ces­tov­né­ho ruchu, iden­ti­fi­ká­cia priorít.
 • Konzultácia a stra­te­gic­ká pod­po­ra pre mest­ské kul­túr­ne prís­pev­ko­vé orga­ni­zá­cie pri rea­li­zo­va­ní medzi­ná­rod­ných a cez­hra­nič­ných pro­jek­tov v oblas­ti ochra­ny a obno­vy kul­túr­ne­ho dedič­stva so zame­ra­ním na národ­né kul­túr­ne pamiat­ky – komu­ni­ká­cia s prí­sluš­ný­mi útvar­mi, resp. odde­le­nia­mi Hl. mes­ta SR Bratislavy a rele­vant­ný­mi zain­te­re­so­va­ný­mi sku­pi­na­mi z von­kaj­šie­ho pro­stre­dia, sle­do­va­nie aktu­ál­nych domá­cich i medzi­ná­rod­ných tren­dov v oblas­ti obno­vy a ochra­ny kul­túr­nych pamia­tok a popu­la­ri­zá­cie kul­túr­ne­ho dedičstva.
 • Projektový manaž­ment pre pri­orit­né pro­jek­ty Hl. mes­ta SR Bratislavy v oblas­ti kul­tú­ry v napo­je­ní na ces­tov­ný ruch, finan­co­va­né z exter­ných zdro­jov. Účasť na príp­ra­ve soft akti­vít v oblas­ti pre­zen­tá­cie a sprí­stup­ňo­va­nia kul­túr­ne­ho dedič­stva v spo­lu­prá­ci s mest­ský­mi čas­ťa­mi a Bratislava Tourist Board. Príprava a koor­di­ná­cia novo­vzni­ka­jú­cej plat­for­my pre kul­túr­ne dedič­stvo v ges­cii Oddelenia kul­tú­ry – iden­ti­fi­ko­va­nie čle­nov a čle­niek plat­for­my, aktív­na komu­ni­ká­cia so zástup­ca­mi Hl. mes­ta SR Bratislavy, mestských/​krajských a štát­nych kul­túr­nych prís­pev­ko­vých orga­ni­zá­cií, zástup­cov aka­de­mic­ké­ho sek­to­ra, zástup­cov turis­tic­kých orga­ni­zá­cií, zástup­cov kul­túr­nych a kre­a­tív­nych odvet­ví, zástup­cov európ­skych kul­túr­nych inšti­tú­tov pôso­bia­cich v Bratislave, zástup­cov ICOMOS Slovensko, zástup­cov Slovenskej komi­sie pre UNESCO, a pod. Príprava pod­kla­dov pre pra­vi­del­né stret­nu­tia čle­nov plat­for­my (pozván­ky, rea­li­zá­cia stret­nu­tí, zápis­ni­ce zo stret­nu­tí, spra­co­va­nie výstu­pov, a pod.).

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Možnosť pri­zna­nia peňaž­ných bene­fi­tov: osob­né prí­plat­ky a odme­ny, prís­pe­vok do DDS 2 – 3 %
 • Možnosť pro­fe­sij­né­ho a odbor­né­ho rastu.
 • Ďalšie bene­fi­ty:
  • pruž­ný pra­cov­ný čas
  • zvý­še­ný výmer dovo­len­ky o 1 týž­deň nad rámec zákona
  • 2 dni v kalen­dár­nom roku na rege­ne­rá­ciu pra­cov­nej sily
  • sociál­na poli­ti­ka – prís­pe­vok na dopra­vu, prís­pe­vok na stra­vo­va­nie, sociál­na výpomoc
  • mož­nosť bez­plat­né­ho vstu­pu do vybra­ných mest­ských inštitúcií

Informácie o výberovom konaní

Zoznam poža­do­va­ných dokla­dov a materiálov:

 • Žiadosť o zara­de­nie do výbe­ro­vé­ho konania.
 • Motivačný list.
 • Životopis.
 • Fotokópia dokla­du o dosia­hnu­tí vzdelania.
 • Údaje potreb­né na vyžia­da­nie výpi­su z regis­tra tres­tov pod­ľa záko­na 330/​2007 Z. z. o regis­tri tres­tov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých zákonov.

Druh pra­cov­né­ho pomeru:

Hlavný pra­cov­ný pomer na dobu urči­tú via­za­ný na pro­jekt (do 31.12.2022), s mož­nos­ťou pre­dĺže­nia /​ zme­ny na dobu neurčitú.

Poznámka:

Na osob­né stret­nu­tie si vyhra­dzu­je­me prá­vo pozvať len vybra­ných kandidátov.

Žiadosť spo­lu s poža­do­va­ný­mi doklad­mi a mate­riál­mi doruč­te elek­tro­nic­ky naj­ne­skôr do 6.5.2021.

Hlavné mes­to SR Bratislava ako zamest­ná­va­teľ ponú­ka pries­tor šikov­ným, kre­a­tív­nym ľuďom, aby svo­je nápa­dy a vízie využi­li v pros­pech mes­ta Bratislava. Oddelenie kul­tú­ry zod­po­ve­dá za kul­túr­ne plá­no­va­nie, nasta­ve­nie, imple­men­tá­ciu a vyhod­no­co­va­nie nástro­jov kul­túr­nej poli­ti­ky mes­ta: stra­te­gic­kú čin­nosť v oblas­ti kul­tú­ry, koor­di­ná­ciu kon­cep­cie roz­vo­ja kul­tú­ry, nasta­ve­nie a rea­li­zá­ciu gran­to­vých mecha­niz­mov pod­po­ry, meto­dic­ké usmer­ňo­va­nie a roz­voj kul­túr­nych prís­pev­ko­vých orga­ni­zá­cií mes­ta a uce­le­nú agen­du kul­túr­ne­ho dedičstva.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

6.5.2021 (ostá­va ešte 1 deň)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vyso­koš­kol­ské II. stupňa
vyso­koš­kol­ské III. stupňa

Jazykové znalosti

Nemecký jazyk – Pokročilý (C1)

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie II. stupňa.
 • Orientácia v oblas­ti kul­túr­ne­ho dedič­stva a pamiat­ko­vej sta­rost­li­vos­ti podmienkou.
 • Skúsenosť s rakús­ky­mi par­tner­mi v oblas­ti kul­tú­ry ale­bo ces­tov­né­ho ruchu, resp. iná medzi­ná­rod­ná skú­se­nosť v pred­met­nej oblas­ti výhodou.
 • Komunikatívne zruč­nos­ti, schop­nosť iden­ti­fi­ko­vať par­tne­rov a prí­le­ži­tos­ti pre spo­lu­prá­cu, aktív­ny prí­stup k rie­še­niu úloh, schop­nosť pra­co­vať samos­tat­ne aj v tíme, ocho­ta učiť sa, zod­po­ved­nosť, kre­a­ti­vi­ta, kri­tic­ké myslenie.
 • Ovládanie PC na pokro­či­lej pou­ží­va­teľ­skej úrov­ni (MS Office) pod­mien­kou. Komunikatívna zna­losť nemec­ké­ho jazy­ka (min. C1) pod­mien­kou, zna­losť anglic­ké­ho jazy­ka (min. B2) výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná sprá­va – samospráva

Počet zamestnancov

500 – 999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mes­to SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://​www​.bra​ti​sla​va​.sk

Kontakt

Kontaktná oso­ba: Mgr. Michaela Poschová
Tel.: +421259356336
E‑mail: poslať živo­to­pis