Do tímu hľadáme novú posilu!

Jedni z naj­väč­ších akté­rov lite­rár­nych podu­ja­tí na Slovensku sa neus­tá­le roz­ví­ja­jú, čo si vyža­du­je stá­le viac úsi­lia skú­se­né­ho a dob­re zohra­té­ho tímu. Ak máš skú­se­nos­ti s nad­vä­zo­va­ním spo­lu­prác, pro­duk­ci­ou kul­túr­nych podu­ja­tí, nevy­hý­baš sa admi­ni­stra­tív­nej prá­ci a rád/​rada si zate­le­fo­nu­ješ so slo­ven­ský­mi i zahra­nič­ný­mi spi­so­va­teľ­mi či hudob­níč­ka­mi, tak táto pozí­cia čaká prá­ve na teba.

Ak sa k nám chceš pri­dať, pošli svoj živo­to­pis do 14. mája 2021 na matej.​feldbauer@​literarnyklub.​sk s pred­me­tom „Chcem sa pri­dať“. 

Čo bude tvo­jou úlohou?

 • prá­ca so zmlu­va­mi, fak­tú­ra­mi a iný­mi dokumentmi
 • evi­den­cia doku­men­tá­cie a admi­ni­stra­tí­vy, vyplá­ca­nie honorárov
 • komu­ni­ká­cia s kul­túr­ny­mi cen­tra­mi a iný­mi pries­tor­mi, s gra­fik­mi, s lite­rár­ny­mi agent­mi, s hos­ťa­mi a hostkami
 • príp­ra­va gran­to­vých žiadostí
 • pro­dukč­né zastre­šo­va­nie jed­not­li­vých podu­ja­tí, fes­ti­va­lov a prog­ra­mo­vých cyklov
 • koor­di­ná­cia kniž­ných projektov
 • ďal­šie akti­vi­ty pod­ľa potrieb a zna­los­tí uchádzača/​ky

Koho hľa­dá­me?

 • pre­cíz­ne­ho člo­ve­ka s pozi­tív­nym vzťa­hom k admi­ni­stra­tí­ve a zmys­lom pre detail
 • nie­ko­ho, kto má skú­se­nos­ti s admi­ni­stra­tív­ny­mi čin­nos­ťa­mi, tvor­bou a evi­den­ci­ou objed­ná­vok a fak­túr, skú­se­nosť s rozpočtami
 • člo­ve­ka, kto­rý má dob­ré orga­ni­zač­né a komu­ni­kač­né schopnosti
 • cudzie jazy­ky: anglic­ký jazyk (B2), MS Office (C2)
 • pre­doš­lá skú­se­nosť s pro­dukč­nou prá­cou v kul­tú­re je viac než vítaná
 • úspeš­né skú­se­nos­ti s dotač­nou sché­mou Fond na pod­po­ru ume­nia výhodou

Čo ponú­ka­me?

 • prá­cu, kto­rá dáva zmysel
 • prá­cu v komor­nom a pria­teľ­skom kolektíve
 • nado­bud­nu­tie skú­se­nos­tí s admi­ni­stra­tí­vou, pro­jek­to­vým manaž­men­tom a fun­drai­sin­gom v pro­stre­dí nezis­ko­vej organizácie
 • nado­bud­nu­tie skú­se­nos­tí v oblas­ti kultúry

 

Informácie o pra­cov­nej pozícii:

 • for­ma úväz­ku: živ­nosť ale­bo na zmlu­vu (pod­ľa dohody)
 • veľ­kosť úväz­ku: plný (cca 160 hodín mesačne)
 • nástup­ný plat: pod­ľa doho­dy (od 800,00 € mesačne)
 • mies­tom výko­nu prá­ce je Bratislava, kan­ce­lá­ria sa nachá­dza vo Foajé na Štefánikovej 16
 • pra­cov­ný čas, pon­de­lok – pia­tok od 8.00 do 17.00 (pra­cov­ná doba sa môže meniť na zákla­de večer­ných podu­ja­tí a nad­ro­be­ných hodín)

 

Ide o pra­cov­nú pozí­ciu pre občian­ske zdru­že­nia lite​rar​nyk​lub​.sk a BRAK.

Literarnyklub​.sk už od roku 2006 orga­ni­zu­je viac než stov­ky podu­ja­tí roč­ne, pomo­cou kto­rých zin­ten­zív­ňu­je­me kon­takt medzi lite­rár­nou obcou a širo­kou verej­nos­ťou. V rám­ci lite​rar​nyk​lub​.sk zastre­šu­je­me prog­ra­mo­vé cyk­ly (LQ – Literárny kvo­cient, Art Debut, Čau o pia­tej), jed­no­ra­zo­vé podu­ja­tia (Literárne klu­by, Literárny stan na Festivale Pohoda), lite­rár­ne súťa­že (Poviedka, Básne SK/​CZ) a fes­ti­va­ly (Festival súčas­nej lite­ra­tú­ry v Košiciach – LiKE, Autoriáda).

BRaK vzni­kol v roku 2014 ako pries­tor pre malé a stred­né vyda­va­teľ­stvá z kra­jín  V4 na zmys­lu­pl­nú pre­zen­tá­ciu ich tvor­by. Každoročne orga­ni­zu­je­me troj­dňo­vý fes­ti­val BRaK – Bratislavský kniž­ný fes­ti­val, na kto­rom sa pra­vi­del­ne pred­sta­vu­jú okrem lite­rár­nych osob­nos­tí aj hudob­né kape­ly, výtvar­ní­ci a nezá­vis­lé diva­del­né zosku­pe­nia. Súčasťou zdru­že­nia je aj vyda­va­teľ­ská činnosť.

Pre viac infor­má­cií o čin­nos­ti našich zdru­že­ní nav­štív­te webstránky:

www​.lite​rar​nyk​lub​.sk

www​.brak​fes​ti​val​.sk

www​.brak​.sk