Hľadáme projektového a finančného manažéra

Projektový a finanč­ný mana­žér SAMRS
Slovenská agen­tú­ra pre medzi­ná­rod­nú roz­vo­jo­vú spoluprácu

Miesto výko­nu práce
Pražská 7, 811 04 Bratislava

Druh pra­cov­né­ho pomeru
Zastupovanie počas RD s mož­nos­ťou pre­dĺže­nia a ďal­šej spolupráce

Termín nástu­pu
5.7.2021

Odmena (v zmys­le záko­na č. 553/​2003 Z. z. o odme­ňo­va­ní nie­kto­rých zamest­nan­cov pri výko­ne prá­ce vo verej­nom záujme).
Nástupný plat 1 300 € brut­to (pod­ľa typu vzde­la­nia a praxe).

Náplň prá­ce, prá­vo­mo­ci a zodpovednosti

 • Koordinačná a meto­dic­ká čin­nosť v rám­ci využí­va­nia finanč­ných pros­tried­kov EÚ
 • Spolupráca s orgán­mi a orga­ni­zá­cia­mi pri príp­ra­ve stra­te­gic­kých mate­riá­lov a pri rea­li­zá­cii prog­ra­mov a pro­jek­tov ofi­ciál­nej roz­vo­jo­vej pomo­ci SR
 • Kontrola a vyhod­no­co­va­nie prie­bež­ných, záve­reč­ných správ  a čer­pa­nia finanč­ných pros­tried­kov projektov
 • Kompletný pro­jek­to­vý a finanč­ný manaž­ment, vrá­ta­ne výkaz­níc­tva a ucho­vá­va­nia dokla­dov v súla­de s práv­ny­mi pred­pis­mi EK a SR
 • Spolupráca pri príp­ra­ve výziev, inter­ných smer­níc, opat­re­ní a meto­dic­kých usmernení
 • Vyhodnocovanie a ana­lý­za výsled­kov a výstu­pov z prie­bež­ných, záve­reč­ných sprá­va a finanč­ných repor­tov projektov
 • Tvorba súhr­n­ných šta­tis­tík ofi­ciál­nej roz­vo­jo­vej pomo­ci SR
 • Analýza a spra­co­va­nie infor­má­cií súvi­sia­cich s téma­mi ofi­ciál­nej roz­vo­jo­vej spo­lu­prá­ce SR
 • Kompletné spra­co­va­nie data­bá­zy čer­pa­nia dotá­cií a repor­to­va­nia pro­jek­tov ofi­ciál­nej roz­vo­jo­vej spo­lu­prá­ce SR
 • Monitoring čer­pa­nia dotá­cie, zabez­pe­če­nie kon­ti­nu­ál­nej aktu­ali­zá­cie úda­jov o čer­pa­ní finanč­ných pros­tried­kov pro­jek­tov v rám­ci infor­mač­ných sys­té­mov (RisDev, GMS, ITA)

Požadované vzde­la­nie:

 • vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie, pred­nost­ne v oblas­ti medzi­ná­rod­ných vzťa­hov, eko­nó­mie a ria­de­nia pro­ce­sov ale­bo alter­na­tív­nej kom­bi­ná­cie rele­vant­ných ško­le­ní a skú­se­nos­tí v oblas­ti ria­de­nia a imple­men­tá­cie projektov

 Ostatné znalosti:

 • skú­se­nos­ti na podob­nej pozí­cii, skú­se­nosť s rea­li­zá­ci­ou pro­jek­tov ofi­ciál­nej roz­vo­jo­vej spo­lu­prá­ce SR výhodou
 • zna­losť nezis­ko­vé­ho pro­stre­dia SR
 • vyso­ká úro­veň počí­ta­čo­vej gra­mot­nos­ti, výbor­ná zna­losť apli­ká­cií MS Office (MS Excel, MS Word), emai­lo­vé a komu­ni­kač­né plat­for­my (MS Teams, Webex, Zoom)
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Zákon č. 523/​2004 o roz­poč­to­vých pra­vid­lách verej­nej správy
 • Zákon č. 357/​2015 o finanč­nej kon­tro­le a audite
 • Zákon č. 392/​2015 o roz­vo­jo­vej spolupráci

Jazykové zna­los­ti
Anglický jazyk (úro­veň mini­mál­ne C1)
Iné jazy­ky výhodou

Počet rokov praxe
Minimálne 2 roky na pozí­cii pro­jek­to­vé­ho mana­žé­ra výhodou.

 Osobnostné pred­po­kla­dy a zručnosti
Analytické mys­le­nie a pozi­tív­ny vzťah k číslam.
Schopnosť pra­co­vať samos­tat­ne a zodpovedne.
Dobré komu­ni­kač­né a orga­ni­zač­né schopnosti.
Schopnosť ana­ly­zo­vať a rie­šiť problémy.
Vysoký zmy­sel pre zodpovednosť.
Aktívny a ini­cia­tív­ny prí­stup, osob­né nasadenie.
Záujem o akti­vi­ty a čin­nosť agentúry.
Flexibilnosť, spoľahlivosť.
Odolnosť voči stresu.
Bezúhonnosť.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Zoznam poža­do­va­ných dokladov:

 1. Žiadosť o zara­de­nie do výbe­ro­vé­ho konania
 2. Aktuálny pro­fe­sij­ný štruk­tú­ro­va­ný životopis
 3. Motivačný list
 4. Kópia dokla­du o dosia­hnu­tí poža­do­va­né­ho stup­ňa vzdelania
 5. Čestné vyhlá­se­nie o:

- spô­so­bi­los­ti na práv­ne úko­ny v plnom rozsahu
– bezúhonnosti

Dátum poda­nia žia­dos­ti spo­lu s poža­do­va­ný­mi doklad­mi: do 13.5.2021 

IBA v elek­tro­nic­kej podo­be na e‑mail: miroslava.​garajova@​slovakaid.​sk

V pred­me­te emai­lu ozna­čiť: VK pro­jek­to­vý a finanč­ný mana­žér SAMRS

Žiadosť o zara­de­nie do výbe­ro­vé­ho kona­nia je mož­né podať elek­tro­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi spo­lu so všet­ký­mi poža­do­va­ný­mi doklad­mi. Do výbe­ro­vé­ho kona­nia budú pozva­ní len tí uchá­dza­či, kto­rí pred­lo­žia všet­ky poža­do­va­né dokla­dy v sta­no­ve­nom ter­mí­ne a záro­veň spĺňa­jú požia­dav­ky na kan­di­dá­ta. Účastníci budú pozva­ní len elek­tro­nic­kou ces­tou. Pracovný pomer je na dobu počas zastu­po­va­nia RD s mož­nos­ťou pre­dĺže­nia a ďal­šej spolupráce.

Osobné úda­je poskyt­nu­té uchá­dzač­mi o zamest­na­nie sú spra­co­vá­va­né v súla­de so záko­nom č. 552/​2003 Z. z. Zákon o výko­ne prá­ce vo verej­nom záuj­me v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a Slovenská agen­tú­ra pre medzi­ná­rod­nú roz­vo­jo­vú spo­lu­prá­cu ich neucho­vá­va pre ďal­šiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osob­ných úda­jov je Slovenská agen­tú­ra pre medzi­ná­rod­nú a roz­vo­jo­vú spo­lu­prá­cu, so síd­lom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po spl­ne­ní úče­lu, na kto­rý boli osob­né úda­je uchá­dza­ča o zamest­na­nie zís­ka­né (po ukon­če­ní výbe­ro­vé­ho kona­nia u neús­peš­ných kan­di­dá­tov) pre­vádz­ko­va­teľ osob­né úda­je bez­od­klad­ne zlik­vi­du­je a to aj v elek­tro­nic­kej for­me, osob­né úda­je si neevi­du­je v data­bá­ze ani v osob­nej zlož­ke. S úspeš­ným uchá­dza­čom pre­vádz­ko­va­teľ spra­cú­va osob­né úda­je za úče­lom spra­co­va­nia a rea­li­zá­cie potreb­ných opat­re­ní pred uzat­vo­re­ním pracovno-​právneho vzťa­hu. Prevádzkovateľ bude ucho­vá­vať osob­né úda­je po dobu trva­nia pracovno-​právneho vzťa­hu. Dotknutá oso­ba má v zmys­le čl. 13 GDPR a/​alebo § 19 záko­na o ochra­ne osob­ných úda­jov naj­mä tie­to prá­va: prá­vo poža­do­vať od pre­vádz­ko­va­te­ľa prí­stup k osob­ným úda­jom týka­jú­cich sa dot­knu­tej oso­by, prá­vo na opra­vu osob­ných úda­jov, prá­vo na vyma­za­nie osob­ných úda­jov, prá­vo na obme­dze­nie spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov, prá­vo namie­tať spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov, prá­vo na pre­nos­nosť osob­ných úda­jov, prá­vo kedy­koľ­vek svoj súhlas odvo­lať, prá­vo podať návrh na zača­tie kona­nia pod­ľa § 100 Zákona o ochra­ne osob­ných úda­jov. Prevádzkovateľ má usta­no­ve­nú zod­po­ved­nú oso­bu. Dotknutá oso­ba si môže uplat­niť svo­je prá­va vyplý­va­jú­ce z GDPR a Zákona o ochra­ne osob­ných úda­jov e‑mailom: zodpovednaosoba@​slovakaid.​sk ale­bo písom­ne ale­bo osob­ne na adre­se síd­la Prevádzkovateľa.