Hľadáme projektového a finančného manažéra

Projektový a finančný manažér SAMRS
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Miesto výkonu práce
Pražská 7, 811 04 Bratislava

Druh pracovného pomeru
Zastupovanie počas RD s možnosťou predĺženia a ďalšej spolupráce

Termín nástupu
5.7.2021

Odmena (v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme).
Nástupný plat 1 300 € brutto (podľa typu vzdelania a praxe).

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov EÚ
 • Spolupráca s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii programov a projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR
 • Kontrola a vyhodnocovanie priebežných, záverečných správ  a čerpania finančných prostriedkov projektov
 • Kompletný projektový a finančný manažment, vrátane výkazníctva a uchovávania dokladov v súlade s právnymi predpismi EK a SR
 • Spolupráca pri príprave výziev, interných smerníc, opatrení a metodických usmernení
 • Vyhodnocovanie a analýza výsledkov a výstupov z priebežných, záverečných správa a finančných reportov projektov
 • Tvorba súhrnných štatistík oficiálnej rozvojovej pomoci SR
 • Analýza a spracovanie informácií súvisiacich s témami oficiálnej rozvojovej spolupráce SR
 • Kompletné spracovanie databázy čerpania dotácií a reportovania projektov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR
 • Monitoring čerpania dotácie, zabezpečenie kontinuálnej aktualizácie údajov o čerpaní finančných prostriedkov projektov v rámci informačných systémov (RisDev, GMS, ITA)

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie, prednostne v oblasti medzinárodných vzťahov, ekonómie a riadenia procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov

 Ostatné znalosti:

 • skúsenosti na podobnej pozícii, skúsenosť s realizáciou projektov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR výhodou
 • znalosť neziskového prostredia SR
 • vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite
 • Zákon č. 392/2015 o rozvojovej spolupráci

Jazykové znalosti
Anglický jazyk (úroveň minimálne C1)
Iné jazyky výhodou

Počet rokov praxe
Minimálne 2 roky na pozícii projektového manažéra výhodou.

 Osobnostné predpoklady a zručnosti
Analytické myslenie a pozitívny vzťah k číslam.
Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne.
Dobré komunikačné a organizačné schopnosti.
Schopnosť analyzovať a riešiť problémy.
Vysoký zmysel pre zodpovednosť.
Aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie.
Záujem o aktivity a činnosť agentúry.
Flexibilnosť, spoľahlivosť.
Odolnosť voči stresu.
Bezúhonnosť.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
 3. Motivačný list
 4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
 5. Čestné vyhlásenie o:

– spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
– bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 13.5.2021 

IBA v elektronickej podobe na e-mail: miroslava.garajova@slovakaid.sk

V predmete emailu označiť: VK projektový a finančný manažér SAMRS

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou. Pracovný pomer je na dobu počas zastupovania RD s možnosťou predĺženia a ďalšej spolupráce.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.