Stáž v Kancelárii NR SR

Kancelária Národnej rady Slovenskej repub­li­ky orga­ni­zu­je kaž­do­roč­ne prog­ram stá­ží štu­den­tov vyso­kých škôl.

Cieľom prog­ra­mu je poskyt­núť štu­den­tom prí­le­ži­tosť spo­jiť teore­tic­ké vedo­mos­ti s prak­tic­ký­mi skú­se­nos­ťa­mi a umož­niť im obo­zná­miť sa so základ­mi čin­nos­tí na roz­lič­ných úse­koch agen­dy Kancelárie Národnej rady Slovenskej repub­li­ky. Pre aka­de­mic­ký rok 2021/​2022 pri­pra­vu­je­me už dvad­sia­te štvr­té pokra­čo­va­nie toh­to úspeš­né­ho programu.

Počas výbe­ro­vé­ho kona­nia dochá­dza k spra­cú­va­niu osob­ných úda­jov. Predmetné infor­má­cie sú zve­rej­ne­né na webo­vom síd­le Národnej rady Slovenskej repub­li­ky.

Program stá­ží sa zvy­čaj­ne usku­toč­ňu­je na tých­to pra­co­vis­kách kancelárie:

 • Sekretariáty par­la­ment­ných výborov
 • Odbor zahra­nič­ných vzťa­hov a protokolu
 • Odbor Parlamentný inštitút
 • Odbor komu­ni­ká­cie s média­mi a verejnosťou
 • Odbor pre európ­ske záležitosti

Stručný popis čin­nos­ti jed­not­li­vých pra­co­vísk je uve­de­ný na konci.

Obsah a prie­beh stáže:

Povinnosti a úlo­hy stá­žis­tov závi­sia od cha­rak­te­rov agen­dy pra­co­vis­ka, na kto­rom štu­dent pôso­bí. Študenti spra­vid­la vyhľa­dá­va­jú, trie­dia, ana­ly­zu­jú a vyhod­no­cu­jú úda­je a infor­má­cie potreb­né pre prá­cu výbo­rov, fun­kci­oná­rov a jed­not­li­vých poslan­cov NR SR, pri­pra­vu­jú pod­kla­dy pre legis­la­tív­ne návrhy, pre­kla­da­jú mate­riá­ly z cudzích jazy­kov (naj­mä anglic­ký, nemec­ký a fran­cúz­sky jazyk) vyžia­da­né zahra­nič­ných par­tne­rov, vypo­má­ha­jú počas akcií orga­ni­zo­va­ných Kanceláriou NR SR a pod.

Aktivity orga­ni­zo­va­né pre stá­žis­tov v prie­be­hu stáže:

Pre stá­žis­tov sú orga­ni­zo­va­né aj rôz­ne dopl­n­ko­vé akti­vi­ty napr. dis­ku­sie s poslan­ca­mi NR SR na aktu­ál­ne témy, pred­náš­ky na témy súvi­sia­ce s čin­nos­ťou NR SR a Kancelárie NR SR, pre­hliad­ky hlav­nej budo­vy NR SR a pries­to­rov Bratislavského hra­du, simu­lo­va­né zasad­nu­tie výbo­ru NR SR, špor­to­vý turnaj.

Trvanie stá­že:

Program stá­že sa v jej XXIV. roč­ní­ku usku­toč­ní od 1. októb­ra 2021 do 31.mája 2022. Študenti stá­žu­jú cca 15 hodín týž­den­ne pod­ľa roz­vr­hu dohod­nu­té­ho s vedú­cim orga­ni­zač­né­ho útva­ru, na kto­rom sú zara­de­ní. Úspešní stá­žis­ti dosta­nú cer­ti­fi­kát o úspeš­nom absol­vo­va­ní stáže.

O účasť v prog­ra­me stá­že sa môžu uchá­dzať štu­den­ti vyso­kých škôl:

 • štu­du­jú­ci v čase podá­va­nia pri­hlá­šok aspoň v 2. roč­ní­ku vyso­koš­kol­ské­ho štú­dia 1. stupňa,
 • s veľ­mi dob­rý­mi aktív­ny­mi zna­los­ťa­mi anglic­ké­ho ale­bo fran­cúz­ske­ho jazy­ka; zna­losť ďal­ších cudzích jazy­kov je vítaná,
 • s nefor­mál­nym záuj­mom o poli­tic­ké dia­nie na Slovensku a v zahraničí,
 • s dob­rý­mi štu­dij­ný­mi výsledkami,

Súčasťou pri­hláš­ky na stáž je:

 • živo­to­pis (naj­lep­šie vo for­má­te Europass) s foto­gra­fi­ou uchádzača
 • moti­vač­ný list
 • odpo­rú­ča­nie od nie­kto­ré­ho z peda­gó­gov uni­ver­zi­ty, na kto­rej uchá­dzač štu­du­je (nie je povin­nou súčas­ťou pri­hláš­ky, ale jeho pri­lo­že­nie bude výhodou)

Všetky pod­kla­dy musia byť zasla­né poštou (pod­pí­sa­né uchá­dza­čom) a záro­veň aj elek­tro­nic­ky na niž­šie uve­de­nú adre­su do ter­mí­nu uzá­vier­ky prihlášok.

Prihlášky odo­sla­né po ter­mí­ne uzá­vier­ky nebu­dú zara­de­né do ďal­šie­ho výbe­ro­vé­ho konania!

Termín uzá­vier­ky pri­hlá­šok: 15. mája 2021 (vybra­ní uchá­dza­či budú písom­ne pozva­ní na pohovor)

Predbežný ter­mín vstup­né­ho poho­vo­ru: jún 2021 ale­bo sep­tem­ber 2021 (ter­mín bude bliž­šie špe­ci­fi­ko­va­ný v pozván­ke na poho­vor v závis­los­ti od epi­de­mi­olo­gic­kej situácie)

Termín úvod­né­ho ško­le­nia: Úvodné ško­le­nie stá­žis­tov sa usku­toč­ní v Hlavnej budo­ve Národnej rady Slovenskej repub­li­ky (Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava) pred­bež­ne v dru­hej polo­vi­ci sep­tem­bra 2021 (v závis­los­ti od epi­de­mi­olo­gic­kej situácie).

Záujemcovia môžu zasie­lať svo­je pri­hláš­ky na adresu:

Odbor Parlamentný inšti­tút Kancelárie NR SR
Námestie A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Slovak Republic
e‑mail: staz@​nrsr.​sk

Stručný popis čin­nos­ti jed­not­li­vých pracovísk:

  • Sekretariáty par­la­ment­ných výborov

- zabez­pe­ču­jú čin­nosť výbo­ru, zabez­pe­ču­jú príp­ra­vu, orga­ni­zá­ciu a prie­beh schô­dze výbo­ru, vyho­to­vu­jú zápis­ni­ce z roko­va­ní výbo­ru, sle­du­jú čin­nosť medzi­ná­rod­ných orga­ni­zá­cií v oblas­ti pôsob­nos­ti výbo­ru, pri­pra­vu­jú pod­kla­dy návrhov, pod­ne­tov a vyhlá­se­ní, kto­ré pat­ria do pôsob­nos­ti výboru

  • Odbor zahra­nič­ných vzťa­hov a protokolu

- koor­di­nu­je čin­nosť pri plne­ní štát­nych zále­ži­tos­tí NR SR v oblas­ti dvoj­stran­ných a mno­ho­stran­ných zahra­nič­no­po­li­tic­kých vzťa­hov, spra­cú­va pod­kla­dy a koor­di­nu­je plán zahra­nič­ných sty­kov vede­nia NR SR, jej výbo­rov a Kancelárie NR SR, zabez­pe­ču­je čin­nosť stá­lych dele­gá­cií NR SR v medzi­ná­rod­ných orga­ni­zá­ciách, pri­pra­vu­je a zabez­pe­ču­je ofi­ciál­ne podu­ja­tia, pro­to­ko­lár­ne podu­ja­tia a náv­šte­vy a pri­ja­tia zahra­nič­ných náv­štev v NR SR

  • Odbor Parlamentný inštitút

- plní odbor­né ana­ly­tic­ké, infor­mač­né a doku­men­tač­né úlo­hy súvi­sia­ce s čin­nos­ťou NR SR a jej poslan­cov a výbo­rov, posky­tu­je pora­den­skú a kon­zul­tač­nú služ­bu k odbor­ným a vec­ným prob­lé­mom pre­ro­kú­va­ným v NR SR a vo výbo­roch, plní úlo­hy v oblas­ti výsku­mu par­la­men­ta­riz­mu, spra­co­vá­va ana­lý­zy a kom­pa­rá­cie vybra­ných práv­nych prob­lé­mov súvi­sia­cich s legis­la­tív­nou a kon­trol­nou čin­nos­ťou NR SR, príp­ra­vu­je a orga­ni­zu­je štu­dij­né náv­šte­vy pre zahra­nič­ných partnerov

  • Odbor komu­ni­ká­cie s média­mi a verejnosťou

- zabez­pe­ču­je den­né infor­mo­va­nie verej­nos­ti z roko­va­ní schô­dzí par­la­men­tu aj pro­stred­níc­tvom maso­vo­ko­mu­ni­kač­ných pros­tried­kov, budu­je vzťa­hy medzi NR SR a verej­nos­ťou, orga­ni­zu­je podu­ja­tia, orga­ni­zu­je a zabez­pe­ču­je pre­hliad­ky budo­vy NR SR, pri­pra­vu­je infor­mač­né mate­riá­ly o NR SR

  • Odbor pre európ­ske záležitosti

- plní úlo­hy sek­re­ta­riá­tu Výboru NR SR pre európ­ske zále­ži­tos­ti, sle­du­je legis­la­tív­ny pro­ces v EÚ a infor­mu­je o sta­ve pre­ro­kú­va­ných návrhov, vypra­cú­va infor­má­cie o vybra­ných kon­zul­tač­ných doku­men­toch, sprá­vach a odpo­rú­ča­niach orgá­nov EÚ, vypra­cú­va pod­kla­dy, odbor­né sta­no­vis­ká a odpo­rú­ča­nia k práv­ne záväz­ným aktom a iným aktom EÚ