Stáž v Kancelárii NR SR

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje každoročne program stáží študentov vysokých škôl.

Cieľom programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností na rozličných úsekoch agendy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Pre akademický rok 2021/2022 pripravujeme už dvadsiate štvrté pokračovanie tohto úspešného programu.

Počas výberového konania dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Predmetné informácie sú zverejnené na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky.

Program stáží sa zvyčajne uskutočňuje na týchto pracoviskách kancelárie:

 • Sekretariáty parlamentných výborov
 • Odbor zahraničných vzťahov a protokolu
 • Odbor Parlamentný inštitút
 • Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou
 • Odbor pre európske záležitosti

Stručný popis činnosti jednotlivých pracovísk je uvedený na konci.

Obsah a priebeh stáže:

Povinnosti a úlohy stážistov závisia od charakterov agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí. Študenti spravidla vyhľadávajú, triedia, analyzujú a vyhodnocujú údaje a informácie potrebné pre prácu výborov, funkcionárov a jednotlivých poslancov NR SR, pripravujú podklady pre legislatívne návrhy, prekladajú materiály z cudzích jazykov (najmä anglický, nemecký a francúzsky jazyk) vyžiadané zahraničných partnerov, vypomáhajú počas akcií organizovaných Kanceláriou NR SR a pod.

Aktivity organizované pre stážistov v priebehu stáže:

Pre stážistov sú organizované aj rôzne doplnkové aktivity napr. diskusie s poslancami NR SR na aktuálne témy, prednášky na témy súvisiace s činnosťou NR SR a Kancelárie NR SR, prehliadky hlavnej budovy NR SR a priestorov Bratislavského hradu, simulované zasadnutie výboru NR SR, športový turnaj.

Trvanie stáže:

Program stáže sa v jej XXIV. ročníku uskutoční od 1. októbra 2021 do 31.mája 2022. Študenti stážujú cca 15 hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru, na ktorom sú zaradení. Úspešní stážisti dostanú certifikát o úspešnom absolvovaní stáže.

O účasť v programe stáže sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl:

 • študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa,
 • s veľmi dobrými aktívnymi znalosťami anglického alebo francúzskeho jazyka; znalosť ďalších cudzích jazykov je vítaná,
 • s neformálnym záujmom o politické dianie na Slovensku a v zahraničí,
 • s dobrými študijnými výsledkami,

Súčasťou prihlášky na stáž je:

 • životopis (najlepšie vo formáte Europass) s fotografiou uchádzača
 • motivačný list
 • odporúčanie od niektorého z pedagógov univerzity, na ktorej uchádzač študuje (nie je povinnou súčasťou prihlášky, ale jeho priloženie bude výhodou)

Všetky podklady musia byť zaslané poštou (podpísané uchádzačom) a zároveň aj elektronicky na nižšie uvedenú adresu do termínu uzávierky prihlášok.

Prihlášky odoslané po termíne uzávierky nebudú zaradené do ďalšieho výberového konania!

Termín uzávierky prihlášok: 15. mája 2021 (vybraní uchádzači budú písomne pozvaní na pohovor)

Predbežný termín vstupného pohovoru: jún 2021 alebo september 2021 (termín bude bližšie špecifikovaný v pozvánke na pohovor v závislosti od epidemiologickej situácie)

Termín úvodného školenia: Úvodné školenie stážistov sa uskutoční v Hlavnej budove Národnej rady Slovenskej republiky (Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava) predbežne v druhej polovici septembra 2021 (v závislosti od epidemiologickej situácie).

Záujemcovia môžu zasielať svoje prihlášky na adresu:

Odbor Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR
Námestie A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Slovak Republic
e-mail: staz@nrsr.sk

Stručný popis činnosti jednotlivých pracovísk:

  • Sekretariáty parlamentných výborov

– zabezpečujú činnosť výboru, zabezpečujú prípravu, organizáciu a priebeh schôdze výboru, vyhotovujú zápisnice z rokovaní výboru, sledujú činnosť medzinárodných organizácií v oblasti pôsobnosti výboru, pripravujú podklady návrhov, podnetov a vyhlásení, ktoré patria do pôsobnosti výboru

  • Odbor zahraničných vzťahov a protokolu

– koordinuje činnosť pri plnení štátnych záležitostí NR SR v oblasti dvojstranných a mnohostranných zahraničnopolitických vzťahov, spracúva podklady a koordinuje plán zahraničných stykov vedenia NR SR, jej výborov a Kancelárie NR SR, zabezpečuje činnosť stálych delegácií NR SR v medzinárodných organizáciách, pripravuje a zabezpečuje oficiálne podujatia, protokolárne podujatia a návštevy a prijatia zahraničných návštev v NR SR

  • Odbor Parlamentný inštitút

– plní odborné analytické, informačné a dokumentačné úlohy súvisiace s činnosťou NR SR a jej poslancov a výborov, poskytuje poradenskú a konzultačnú službu k odborným a vecným problémom prerokúvaným v NR SR a vo výboroch, plní úlohy v oblasti výskumu parlamentarizmu, spracováva analýzy a komparácie vybraných právnych problémov súvisiacich s legislatívnou a kontrolnou činnosťou NR SR, prípravuje a organizuje študijné návštevy pre zahraničných partnerov

  • Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou

– zabezpečuje denné informovanie verejnosti z rokovaní schôdzí parlamentu aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, buduje vzťahy medzi NR SR a verejnosťou, organizuje podujatia, organizuje a zabezpečuje prehliadky budovy NR SR, pripravuje informačné materiály o NR SR

  • Odbor pre európske záležitosti

– plní úlohy sekretariátu Výboru NR SR pre európske záležitosti, sleduje legislatívny proces v EÚ a informuje o stave prerokúvaných návrhov, vypracúva informácie o vybraných konzultačných dokumentoch, správach a odporúčaniach orgánov EÚ, vypracúva podklady, odborné stanoviská a odporúčania k právne záväzným aktom a iným aktom EÚ