Podcast Krajina mladých: Ep. 11 – Nadšenie a nástrahy – život mladých žien vo vede

Objavy, hypotézy, experimenty, dáta a fakty. Veda a technika lákajú mnohých. Aká je však kariéra vo vede pre mladých ľudí? A je cesta k nej iná pre mladé ženy ako pre mužov? V tejto epizóde podcastu Krajina mladých budeme hovoriť o snoch, plánoch a cieľoch, ale aj o realite, možnostiach a nástrahách, ktoré čakajú mladé ženy na ceste k profesionálnej vede.

V pod­cas­te bude­me hovo­riť so stre­doš­ko­láč­ka­mi, vyso­koš­ko­láč­ka­mi, ale aj s etab­lo­va­ný­mi ved­ky­ňa­mi a odbor­ník­mi, kto­rí pozna­jú pra­cov­né nad­še­nie, ale aj nástra­hy a prie­pas­ti kari­é­ry vo vede.

Podcast je pro­jek­tom Rady mlá­de­že Slovenska. Krajina mla­dých je pod­cast, kto­rý hľa­dá odpo­ve­de na otáz­ku: „Aký je dneš­ný svet mla­dých ľudí?“ a ponú­ka odbor­ný aj auten­tic­ký vhľad do ich sve­ta. Mladí vedia o sve­te svo­je a my vie­me o nich.

Moderovanie, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť na pod­cas­to­výh plat­for­mách Denníka N: