Zapoj sa do akceleračného programu Challenger Urban:Creative

Ste kre­a­tív­ny tím ľudí ale­bo začí­na­jú­ca fir­ma a doká­že­te ino­va­tív­ne pri­stú­piť k zlep­še­niu slu­žieb v našom mes­te? Prihláste sa do akce­le­rač­né­ho prog­ra­mu Challenger Urban:Creative so svo­jím pro­duk­tom ale­bo služ­bou, kto­ré sa budú týkať kul­tú­ry a kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu, her­né­ho prie­mys­lu, mest­ské­ho a digi­tál­ne­ho prostredia.

163877551_155771756407935_6738156442668581015_n

Mesto Košice v spo­lu­prá­ci s Creative Industry Košice a Civitta Slovakia vyhla­su­jú otvo­re­nú výzvu v rám­ci pro­jek­tu Košice 2.0 na zapo­je­nie do akce­le­rač­né­ho prog­ra­mu Challenger Urban:Creative.

 

Kto sa môže zapojiť?
  • kre­a­tív­ny tím ľudí
  • začí­na­jú­ca firma

 

Témy na zapojenie

Projekt hľa­dá ino­va­tív­ny prí­stup na zlep­še­nie slu­žieb v mes­te týka­jú­ci sa oblastí:

  • kul­tú­ry a kre­a­tív­ne­ho priemyslu
  • her­né­ho priemyslu
  • mest­ské­ho a digi­tál­ne­ho prostredia

 

Čo môžeš získať?

Účastníci

  • prí­stup na sku­pi­no­vé workshopoy
  • indi­vi­du­ál­ne kon­zul­tá­cie na rôz­ne témy,
  • indi­vi­du­ál­ny men­to­ring s expertmi,
  • indi­vi­du­ál­ny coaching orga­ni­zá­tor­mi programu
  • mož­nosť verej­ne pre­zen­to­vať svoj pro­dukt ale­bo služ­bu počas verej­né­ho finá­le prog­ra­mu ”Demo Day”

 

Víťaz prog­ra­mu

Cenu 10 000 Eur

 

Ako sa prihlásiť?

Žiadosť o pri­hlá­se­nie do prog­ra­mu je potreb­né podať elek­tro­nic­ky pro­stred­níc­tvom regis­trač­né­ho for­mu­lá­ra.

 

Deadline

18.4.2021

 

ℹ️ Viac infor­má­cii o prog­ra­me náj­de­te tu ➡️  http://​bit​.ly/​a​k​c​e​l​e​r​a​t​o​r_1