Dobrovoľníctvo pri Polárnom kruhu – Zaži dva mesiace v Nórsku

Poď pomá­hať v dob­ro­voľ­níc­kej cen­trá­le do malé­ho mes­teč­ka na seve­ru Nórska! Hlavnou nápl­ňou dob­ro­voľ­ní­ka bude prá­ca s miest­nou mlá­de­žou a pre miest­nu komu­ni­tu, orga­ni­zo­va­nie rôz­nych dru­hov voľ­no­ča­so­vých akti­vít. Dobrovoľník bude pod­po­ro­vať miest­nu radu mlá­de­že v ich poli­tic­kej prá­ci a envi­ron­men­tál­nych pro­jek­toch a bude tiež pra­co­vať so star­ší­mi ľuďmi.
Ideálny kandidát /​ kandidátka:
  • otvo­re­ní, pozi­tív­ne nala­de­ní ľudia
  • má záľu­bu v prí­ro­de, hud­be, fil­me a foto­gra­fii, ume­ní, tan­ci, divad­le, vare­ní či športe
  • má rád/​ rada divo­kú prí­ro­du a nero­bia mu/​jej prob­lém ani tvr­d­šie pod­mien­ky a počasie
  • chcel/​a by spoz­nať nór­sku kultúru

 

 

Praktické info (ubytovanie, strava, doprava)
  • uby­to­va­nie čias­toč­ne v hos­ťov­skej rodi­ne a čias­toč­ne v apart­má­ne zdie­ľa­nom s ďal­ší­mi dobrovoľníkmi
  • zabez­pe­če­ný tran­s­port do a z práce
  • nákla­dy na uby­to­va­nie, jed­lo, trans­fer a vrec­ko­vé budú hra­de­né z European Solidarity Corps