Mesiac v Portugalsku – staň sa dobrovoľníkom, pracuj s deťmi a koňmi na terapeutickej farme

CAVALO AMIGO – Associação Portuguesa de Terapia e Formação Equestre – je súkrom­ná nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia zalo­že­ná v roku 2007 s cie­ľom posky­to­vať tera­pe­utic­ké jaz­dy na koni ľuďom so zdra­vot­ným pos­ti­hnu­tím a špe­ciál­ny­mi potre­ba­mi. Našim posla­ním je pomá­hať zlep­šo­vať živo­ty ľudí so zdra­vot­ným pos­ti­hnu­tím a špe­ciál­ny­mi potre­ba­mi, kto­rí môžu mať úži­tok z jaz­dy na koni a iných akti­vít súvi­sia­cich s jaz­de­ním na koňoch.

Ideálny kandidát /​ kandidátka:
  • otvorený/​á a stotožnený/​á s cieľ­mi organizácie
  • má vzťah ku koňom
  • kreatívny/​a a iniciatívny/​a
  • má zmy­sel pre organizáciu
  • doká­že sa pris­pô­so­biť novým pod­mien­kam na život aj prácu
  • felxibilný/​á a iniciatívny/​a

 

Praktické info (ubytovanie, strava, doprava)
  • spo­loč­né uby­to­va­nie dob­ro­voľ­ní­kov v dome
  • zdie­ľa­né ale­bo samos­tat­né izby
  • obe­dy v jedál­ni hra­de­né organizáciou
  • vrec­ko­vé a ďal­šie nákla­dy pokry­té par­tner­skou organizáciou

 

Deadline na podanie prihlášky

18.4.2021

 

Viac info ➡️ https://​euro​pa​.eu/​y​o​u​t​h​/​s​o​l​i​d​a​r​i​t​y​/​p​l​a​c​e​m​e​n​t​/​2​6​2​0​2​_en