Dobrovoľníctvo pre CEPA – Priatelia Zeme

Priatelia Zeme hľa­da­jú dob­ro­voľ­ní­kov ale­bo dob­ro­voľ­níč­ky, kto­rí majú záu­jem pomôcť so zbe­rom úda­jov, pri­pra­vo­vať a rea­li­zo­vať zau­jí­ma­vé akti­vi­ty a prog­ra­my pre ško­ly, orga­ni­zo­vať podu­ja­tia pre verej­nosť, tvo­ri­vo pre­mýš­ľať, ako pre­bú­dzať dob­ré ener­ge­tic­ké návy­ky u detí aj u dospelých.

Ideálny kandidát /​ kandidátka
  • Slovák/​ Slovenka
  • do 30 rokov
  • záu­jem o témy
  • pochá­dza jed­né­ho z naj­me­nej roz­vi­nu­tých okre­sov Slovenska
  • Čech/​ Češka do 30 rokov

 

Praktické info (ubytovanie, strava, doprava)
  • dĺž­ka dob­ro­voľ­níc­ke­ho poyb­tu 12 mesiacov
  • prá­ca 6 hodín denne
  • voľ­né víkendy
  • 2 voľ­né dni v mesiaci
  • stra­va, uby­to­va­nie, pois­te­nie a dopra­vu zabez­pe­če­né organizáciou

 

Viac info ➡️ zamkovska@​priateliazeme.​sk