Marker vol. 5: Školenie pre pracovníkov s mládežou a sociálnych pracovníkov

Organizácia YouthWatch (SR) v spo­lu­prá­ci s orga­ni­zá­ci­ou ANEV – Asociace nefor­mál­ní­ho vzdělá­vá­ní (ČR) otvá­ra ško­le­nie Marker vol. 5. Ide o dlho­do­bé ško­le­nie pre pra­cov­ní­kov s mlá­de­žou a sociál­nych pra­cov­ní­kov, kto­rí chcú zvý­šiť kva­li­tu nimi pri­pra­vo­va­ných akti­vít, pro­jek­tov a kurzov.

Školenie zlo­že­né z 3 poby­to­vých fáz a pra­xe medzi nimi pod­po­rí účast­ní­kov, aby ich akti­vi­ty boli kva­lit­ne pri­pra­ve­né, rea­li­zo­va­né a vyhod­no­co­va­né. Zámerom ško­le­nia je pris­pieť k skva­lit­ňo­va­niu nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia na Slovensku a v Českej repub­li­ke pro­stred­níc­tvom zvý­še­nia kom­pe­ten­cií pra­cov­ní­kov s mlá­de­žou. Toto ško­le­nie je akre­di­to­va­né Ministerstvom škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR a Ministerstvím škols­tví, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy ČR.

 

Program

Marker vol.5 sa bude zaobe­rať rôz­ny­mi sfé­ra­mi prá­ce s mlá­de­žou. Venovať sa bude metó­dam a tech­ni­kám akti­vít, prá­ci so spät­nou väz­bou, pre­zen­tá­cii, ale aj kon­tex­tu prá­ce s mládežou.

 

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovanie pre­bie­ha pro­stred­níc­tvom pri­hla­so­va­cie­ho for­mu­lá­ru.

 

Do kedy je potrebné podať prihlášku?

Prihlasovanie je otvo­re­né do 15.4.2021

 

Viac info ➡️ https://​mar​kercs​.cz/​p​sm/