Zapoj sa do videosúťaže RMŽK!

Rada mlá­de­že Žilinského kra­ja  vyhla­su­je  video súťaž zame­ra­nú na zvi­di­teľ­ne­nie hod­nôt a prí­no­su Európskej únie pre mla­dých ľudí oča­mi a skú­se­nos­ťa­mi mlá­de­že. Zapojiť sa môže kaž­dý mla­dý člo­vek vo veku 13 – 30 rokov, kto­rý od 17.3.2021 do 20.4.2021 doru­čia ori­gi­nál­ne video.

Aké sú prvidlá:
 • videá musia byť obsa­ho­vo zame­ra­né na tému ČO PONÚKA EURÓPSKA ÚNIA MLADÝM ĽUĎOM
 • môžu obsa­ho­vať pozi­tív­ne osob­né skú­se­nos­ti mla­dých ľudí so svo­jím  zážit­kom, prí­no­som, obo­ha­te­ním, kto­rý im pro­jekt EÚ umož­nil alebo
 • skú­se­nos­ti iných mla­dých ľudí, kto­rým ponu­ky EÚ umož­ni­li nové roz­ví­jať vedo­mos­ti, zruč­nos­ti či osob­né postoje,
 • ozho­vo­ry s európ­sky­mi poslan­ca­mi, úrad­ník­mi európ­skych inšti­tú­cií zame­ra­né na pod­po­ru živo­ta mla­dých ľudí,
 • iné kre­a­tív­ne vzde­lá­va­cie nápa­dy zame­ra­né na tému video súťaže
 • maxi­mál­na dĺž­ka videa je 10 minút
 • jeden účastník/​ zosku­pe­nie môže do súťa­že zaslať jed­no video
 • video musí byť ori­gi­nál­ne, žiad­na časť nesmie obsa­ho­vať dote­raz zve­rej­ne­né videá
 • pou­ži­tá hud­ba ale­bo obráz­ky nesmú poru­šo­vať autor­ské práva

 

Technické požiadavky:
 • v úvo­de názov: Čo ponú­ka európ­ska únia mla­dým ľuďom
 • v záve­re: @Meno a Priezvisko auto­ra, rok zho­to­ve­nie, pou­ži­tá hud­ba resp. obrázok
 • akcep­to­va­né sú for­má­ty videí: mp4, avi, mov
 • video musí byť spra­co­va­né v slo­ven­skom ale­bo anglic­kom jazyku

 

Hodnotenie videí

Doručené videá budú hod­no­te­né v dvoch kolách. V prvom kole budú  videa hod­no­te­né  odbor­ník­mi na pro­jekt Európskej únie. Video bude pre hod­no­ti­te­ľov anonymne.

V dru­hom kole bude videá môcť hod­no­tiť širo­ká verej­nosť cez sociál­ne sie­te, kde budú pod ano­nym­ným čís­lom zve­rej­ne­né. Na zákla­de zís­ka­ných počtov lai­kov vytvo­ria v urče­nom čase vytvo­ria pora­die. Videá s naj­vyš­ším počtom lai­kov budú odme­ne­né ďal­ší­mi dar­če­ko­vý­mi pou­káž­ka­mi: 1. mies­to vo výš­ke 150,00€,  2. mies­to vo výš­ke 100,00€, 3. mies­to vo výš­ke 50,00€.

 

O čo sa súťaží?

V prvom kole zís­ka­jú prvé tri videá odme­nu  vo for­me dar­če­ko­vej pou­káž­ky: Darčeková pou­káž­ka: 1. mies­to vo výš­ke 150,00€  2. mies­to vo výš­ke 100,00€ 3. mies­to vo výš­ke 50,00€.

V dru­hom kole zís­ka­jú videá s naj­vyš­ším počtom lai­kov dar­če­ko­vé pou­káž­ky: 1. mies­to vo výš­ke 150,00€,  2. mies­to vo výš­ke 100,00€, 3. mies­to vo výš­ke 50,00€.

Každý zo zapo­je­ných obdr­ží aj slad­kú odmenu.

 

Vyhlásenie

Vyhlásenie oce­ne­ní bude  25.mája 2021 z oboch kôl elek­tro­nic­kou formou.

 

Ako sa zapojiť?
 • infor­má­cie o doru­če­ní videa je potreb­né zaslať  do 20.4.2021 na mail rmzk@​rmzk.​sk
 • mail bude obsahovať:
 • a) Meno a priez­vis­ko auto­ra (resp. zástup­cu skupiny),
 • b) Rok naro­de­nia autora,
 • c) Bydlisko auto­ra (plnú adresu),
 • d) Kontakt (e‑mail),
 • e) link na stia­hnu­tie videa (Video musí byť doru­če­né cez inter­ne­to­vé por­tá­ly z kto­rých ho bude mož­né stiahnuť)
 • do pred­me­tu mai­lu uviesť: EÚ MLADÝM ĽUĎOM

 

Autor, kto­rý video doru­čí do súťa­že dáva doru­če­ním  vyhla­so­va­te­ľo­vi súťa­že súhlas so zve­rej­ne­ním a media­li­zá­ci­ou videa, a to ako cel­ku, tak aj jeho čas­ti aj po ukon­če­ní súťaže.

V prí­pa­de pou­ži­tia videa ako vzde­lá­va­cie­ho mate­riá­lu sa vopred vzdá­va akej­koľ­vek odme­ny po jeho použití.

 

Tato súťaž bola pod­po­re­ná z dotá­cie Ministerstva škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR „Programy pre mlá­dež 2014 – 2021“, kto­rú admi­nis­tru­je IUVENTA – Slovenský inšti­tút mládeže.