2% pre Radu mládeže Slovenska

Rada mlá­de­že Slovenska je v roku 2021 popr­vý­krát regis­tro­va­ná do zozna­mu pri­jí­ma­te­ľov 2% daní z príj­mov. Za kaž­dú pou­ká­za­nú čias­t­ku vopred ďaku­je­me pre­to­že aj tá naj­men­šia suma pre nás môže uro­biť veľ­ký rozdiel.

Kto sme?

Sme Rada mlá­de­že Slovenska zastre­šu­jú­ca naj­väč­šie det­ské a mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie na Slovensku. Pracujeme na tom, aby prá­ca s mla­dý­mi bola kaž­dým rokom kva­lit­nej­šia a pes­trej­šia. Aby sme to dosiah­li, sna­ží­me sa neus­tá­le zlep­šo­vať pod­mien­ky pre mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie, kto­ré pria­mo s deť­mi a mla­dý­mi pracujú.

  • aktív­ne pre­pá­ja­me mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie a pod­po­ru­je­me spo­lu­prá­cu medzi nimi
  • sme kľú­čo­vým par­tne­rom, pomá­ha­me mlá­dež­níc­kym orga­ni­zá­ciám dosa­ho­vať ich cie­le a zastu­pu­je­me ich pri vyjed­ná­va­ní so štátom
  • tvo­rí­me vlast­né výsku­my, kto­ré pri­ná­ša­jú pri­da­nú hod­no­tu nie­len pre mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie, ale aj dôle­ži­té infor­má­cie pri tvor­be budú­cich politík

 

Prečo je práca s mladými dôležitá?

Mladí sú budúc­nosť a nám na nich zále­ží. Chceme, aby naše deti a mla­dí robi­li to, čo ich baví, lebo verí­me, že keď budú plno­hod­not­ne roz­ví­jať svo­je záuj­my pro­stred­níc­tvom cen­ných voľ­no­ča­so­vých akti­vít, vyras­tú z nich pros­peš­ní obča­nia s obrov­ským prí­no­som pre spoločnosť.

Každá z našich člen­ských orga­ni­zá­cií je iná, uni­kát­na, ponú­ka mla­dým ľuďom iné spek­trum roz­ví­ja­nia zruč­nos­tí. Každá však pra­cu­je s demok­ra­tic­ký­mi prin­cíp­mi na všet­kých úrov­niach. Ich cie­ľom je vycho­vá­vať mlá­dež, kto­rá je občian­sky aktív­na a uvedomelá.

 

Prečo potrebujeme 2% z daní?

Sme mimo­vlád­na orga­ni­zá­cia, kto­rá je z veľ­kej čas­ti finan­co­va­ná zo zís­ka­ných gran­tov. Naše čin­nos­ti a prí­nos by mohol byť omno­ho väč­ší, ak by sme doká­za­li finan­co­vať akti­vi­ty aj iným spô­so­bom. Máme na sto­le a v hla­vách množ­stvo nápa­dov, aký­mi smer­mi by sme sa my sami doká­za­li posú­vať ďalej, ale aj mož­nos­ti, aký­mi by sme doká­za­li ešte väčš­mi pomá­hať mlá­dež­níc­ke­mu sek­to­ru. Chceme jed­no­du­cho uro­biť ešte väč­šiu zme­nu a zlep­šiť dopad prá­ce našich člen­ských orga­ni­zá­cií a verí­me, že prá­ve vďa­ka lep­šie­mu finan­co­va­niu sa nám to podarí.

 

Čo urobíme s peniazmi?

Vďaka vašim per­cen­tám bude­me môcť výraz­ne zvý­šiť inten­zi­tu, frek­ven­ciu aj kvan­ti­tu našich akti­vít. Plánujeme posil­niť čin­nosť na výsku­moch v oblas­ti prá­ce s mlá­de­žou a násled­ne aj uro­biť pria­me kro­ky ku zlep­še­niu prá­ce v tej­to oblas­ti. Zároveň sa chce­me podie­ľať na meto­do­ló­gii v oblas­ti prá­ce s mlá­de­žou a pris­pie­vať ku zlep­še­niu kva­li­ty podmienok.

Financie budú využi­te na pod­po­ru našich hlav­ných aktivít:

 

 

zvy­šo­va­nie pove­do­mia o prí­no­se voľ­no­ča­so­vých akti­vít ich pozi­tív­ne­ho prí­no­su pre deti a mla­dých ľudí

 

 

 

budo­va­nie odbor­ných kapa­cít a pro­fe­si­ona­li­zá­cia orga­ni­zá­cií pra­cu­jú­cich s mládežou

 

 

 

navrho­va­nie a pri­po­mien­ko­va­nie kon­cep­cií a štan­dar­dov pre prá­cu s mlá­de­žou na Slovensku a v Európskej Únii

 

 

 

skú­ma­nie moder­ných tren­dov v živo­te mla­dých ľudí a inter­pre­to­va­nie ich dopa­dov na spoločnosť

 

 

 

pod­po­ra zapá­ja­nia mla­dých ľudí do aktív­ne­ho živo­ta v komu­ni­te a pod­po­ra spo­lu­ú­čas­ti na rozhodovaní

 

 

 

Ako na to?

Poukázať 2% z daní môže­te v daňo­vom pri­zna­ní ako fyzic­ká oso­ba ale­bo práv­nic­ká oso­ba. Vo for­mu­lá­ri bude­te musieť uviesť naše údaje.

 

Údaje potrebné na poukázanie 2% pre RmS

Obchodné meno: Rada mlá­de­že Slovenska

Právna for­ma: Občianske zdru­že­nie
Sídlo: Štúrova 3, 811 02 Bratislava
DIČ: 2020804720
IČO: 00683779
IBAN: SK69 1100 0000 0026 6108 0190

 

Stiahnuť si môže­te aj pred­vy­pl­ne­né tla­či­vo ⬇️

 

 

 

Ďakujeme za vašu podporu!