Správa z izolácie: Zapojte sa do súťaže Denníka N

Denník N spúš­ťa skve­lú súťaž pre mla­dých ľudí v karan­té­ne. Podeľte sa o svoj deň, vaše akti­vi­ty, rados­ti aj sta­ros­ti a mož­no prá­ve vy zís­ka­te finanč­nú odme­nu. Svoje skú­se­nos­ti môže­te zdie­ľať pro­stred­níc­tvom úva­hy, den­ní­ko­vé­ho zázna­mu, foto­gra­fií, kre­sieb, komi­xu, videa, bás­ne ale­bo ako­koľ­vek inak.

Kto sa môže zapojiť?

Študenti základ­ných a stred­ných škôl

 

Ako sa zapojiť?

Svoju sprá­vu z izo­lá­cie pošli­te na mail ➡️ sutaz@​dennikn.​sk, ale­bo ju uve­rej­ni­te ako prís­pe­vok na Instagrame s hash­ta­gom #spra­va­zi­zo­la­cie

K súťaž­né­mu prís­pev­ku neza­bud­ni­te pri­dať svo­je celé meno, vek a ško­lu, kto­rú navštevujete.

 

Do kedy súťaž trvá?

Svoje súťaž­né sprá­vy môže­te posie­lať až do 6.apríla 2021 a vybra­né prís­pev­ky budú zve­rej­ne­né na Denníku N a na jeho sociál­nych sie­ťach. Výsledky budú vyhlá­se­né naj­ne­skôr 30.apríla 2021.

 

Aké sú súťažné formáty?
  • krát­ky ale­bo dlh­ší text (max. 4 strany)
  • foto­gra­fie, obrá­zok ale­bo maľ­bu (samos­tat­ne ale­bo spre­vá­dza­né tex­tom, max. 10 kusov)
  • video (max. 3 minúty)

 

O čo sa súťaží?
  1. mies­to: 300 eur
  2. mies­to: 200 eur
  3. mies­to: 100 eur

… a ďal­ší­mi cena­mi ako sú kni­hy či pred­plat­né Denníka N

 

ℹ️ Viac infor­má­cií o súťa­ži, pod­mien­ka­cha  prie­be­hu náj­de­te tu ➡️  https://dennikn.sk/2312726/sprava-z-izolacie-zapojte-sa-do-sutaze-dennika‑n/