Buď súčasťou Európskeho olympijského festivalu mládeže ako dobrovoľník!

Európsky olym­pij­ský fes­ti­val mlá­de­že orga­ni­zu­jú Európske olym­pij­ské výbo­ry v spo­lu­prá­ci s hos­ti­teľ­ský­mi mes­ta­mi. Je to naj­väč­šie európ­ske mul­tiš­por­to­vé podu­ja­tie pre mla­dých špor­tov­cov vo veku od 14 do 18 rokov, kto­ré sa koná v dvoj­roč­ných cyk­loch v nepár­nych rokoch. EYOF sa koná pod záš­ti­tou Medzinárodného olym­pij­ské­ho výbo­ru a v roku 2022 prí­de na Slovensko, kden ho bude hos­tiť Banská Bystrica. Jeho súčas­ťou však môžeš byť aj v prí­pa­de, ak nie si špor­to­vec. Staň sa dob­ro­voľ­ní­kom a zís­kaj cen­né skúsenosti.

EYOF bolo zalo­že­né už v roku 1991 a prvý­krát sa kona­lo v Belgicku. V roku 1993 pri­bud­la jeho amos­tat­ná zim­ná ver­zia a v roku 1999 sa hos­ti­teľ­skou kra­ji­nou prvý­krát sta­lo Slovensko. Teraz sa fes­ti­val opäť vra­cia do našej kra­ji­ny, kde bude jeho domo­vom Banská Bystrica.

Skvelé na tom­to fes­ti­va­le však je to, že pre­pá­ja nie­len mla­dých špor­tov­cov a špor­to­vých nad­šen­cov, ale aj ďal­ších mla­dých ľudí s rôz­ny­mi iný­mi záuj­ma­mi. V dob­ro­voľ­níc­kom sys­té­me sa tak môžu stret­núť moti­vo­va­ní mla­dí ľudia, kto­rí sa chcú neus­tá­le roz­ví­jať a radi by obo­ha­ti­li svo­je zruč­nos­ti v rám­ci medzi­ná­rod­né­ho eventu.

 

O dobrovoľníkoch:

 • sú dôle­ži­tou súčas­ťou pri príp­ra­vách aj organizácií
 • sú tvá­rou podu­ja­tia a budú repre­zen­to­vať fes­ti­val na špor­to­vis­kách, v mes­te aj v par­tner­ských mestách
 • vytvá­ra­jú neza­bud­nu­teľ­nú atmosféru

 

Náplň práce:

Dobrovoľníci budú roz­de­le­né do via­ce­rých sek­cií, v kto­rých budú vyko­ná­vať nasle­dov­né činnosti:

 • admi­ni­stra­tí­va
 • akre­di­tá­cie
 • bez­peč­nosť
 • cate­ring
 • cere­mo­niá­ly a fun zóny
 • dopra­va a logistika
 • trva­lá udržateľnosť
 • infra­štruk­tú­ra
 • IT
 • média a komunikácia
 • mar­ke­ting
 • OCEP- škol­ský program
 • asis­ten­cia národ­ným výpravám
 • šport
 • uby­to­va­nie
 • VIP hos­tia a protokol
 • zdra­vot­né zabez­pe­če­nie a anti-doping

 

Podmienky:

 • dob­ro­voľ­ní­kom sa môže stať kto­koľ­vek nad 16 rokov
 • 16 – 17 roč­ní dob­ro­voľ­ní­ci potre­bu­jú súhlas zákon­né­ho zástupcu
 • účasť potreb­ná počas celé­ho trva­nia fes­ti­va­lu – od 24.7. 2022 do 30.7.2022
 • dob­ro­voľ­ní­ci, kto­rí nepo­chá­dza­jú z oko­lia Banskej Bystrice majú nárok na uby­to­va­nie a využí­va­nie MHD zdarma
 • dob­ro­voľ­ní­ci z par­tner­ských miest budú mať zabez­pe­če­nú kyvad­lo­vú dopra­vu zdarma

 

Ako sa registrovať?

Registrovať sa ako dob­ro­voľ­ník je potreb­né tu ➡️ https://vms-eoc-apps.st-software.com/account/login?ReturnUrl=%2F

 

ℹ️ Informácie o tom ako sa stať dob­ro­voľ­ní­kom náj­de­te tu ➡️ https://​eyo​f2022​.com/​a​k​o​-​sa-stat-​dobrovolnikom/​

ℹ️ Informácie k postu­pu regis­trá­cie náj­de­te tu ➡️ http://​eyo​f2022​.com/dobrovolnici-​registracia/​