EkoKvíz: Zapoj sa do celoslovenského vedomostného kvízu

EkoKvíz je celo­slo­ven­ský vedo­most­ný kvíz, kto­ré­ho cie­ľom je moti­vo­vať Slovákov, aby sa sprá­va­li eko­lo­gic­kej­šie. Hravou for­mou v ňom zís­kaš nové vedo­mos­ti, naučíš sa orien­to­vať v envi­ro­men­tál­nych témach a navy­še môžeš zís­kať skve­lé eko­lo­gic­ké ceny z lokál­nej produkcie!

Čo je cieľom EkoKvízu?

● zvý­šiť vše­obec­ný pre­hľad o envi­ron­men­tál­nych témach a cie­ľoch udr­ža­teľ­né­ho roz­vo­ja, kto­ré sta­no­vi­la OSN v roku 2015

● infor­mo­vať o dopa­de sprá­va­nia ľudí na pla­né­tu Zem

● moti­vo­vať k tomu, aby sa ľudia sprá­va­li ekologickejšie/​šetrnejšie k našej planéte

● vytvo­riť kvíz, v kto­rom by sa Slováci vzde­lá­va­li o envi­ron­men­tál­nych témach zábav­nou formou

 

Ako to prebieha?

EkoKvíz pri­ne­sie svo­jim hrá­čom mož­nosť vzde­lá­vať sa inte­rak­tív­nou a nená­roč­nou hra­vou for­mou. Začiatok kví­zu je naplá­no­va­ný sym­bo­lic­ky na Deň Zeme (22.4.), pri­čom kvíz bude mož­né hrať pria­mo na webo­vej strán­ke ekok​viz​.eu ale­bo pro­stred­níc­tvom mobil­nej aplikácie.

 

Čo môžeš získať?

Na tých naj­ši­kov­nej­ších čaka­jú zau­jí­ma­vé, eko­lo­gic­ké, lokál­ne a udr­ža­teľ­né ceny.

 

Viac infor­má­cií náj­deš tu ➡️ http://​www​.unes​co​.sk/​a​/​E​k​o​K​viz – E2-​80 – 93-novy-vedomostny-online-kviz-zamerany-na-environmentalne-temy