Cena UNESCO za vzdelávanie žien a dievčat 2021

UNESCO spo­lu s vlá­dou Číny vyhla­su­jú Cenu UNESCO v oblas­ti vzde­lá­va­nia žien a diev­čať. Víťazi tej­to súťa­že budú oce­ne­ní sumou 50-​tisíc dolárov.

Vzdelávanie žien a diev­čat pre­šlo za posled­ných 20 rokov obrov­ským vývo­jom, ale stá­le v tej­to sfé­re exis­tu­je pries­tor na neus­tá­le zlep­šo­va­nie. Milióny diev­čať totiž stá­le nema­jú prí­stup ku základ­né­mu vzde­la­niu ale­bo je ich dochádz­ka ukon­če­ná pred­čas­ne. Dôvody môžu byť rôz­ne, či už kon­flik­ty v kra­ji­ne, núte­né man­žels­tvá, rodo­vá dis­kri­mi­ná­cia a ďal­šie. Pandémia COVID-​19 roz­die­ly vo vzde­lá­va­ní chlap­cov a diev­čat ešte viac prehĺbila.

Až dve tre­ti­ny negra­mot­nej popu­lá­cie na sve­te tvo­ria prá­ve ženy. Nevzdelané ženy sú viac ohro­ze­né chu­do­bou a cho­ro­ba­mi a ich ľud­ské prá­va sú potlá­ča­né. UNESCO prá­ve pre­to pod­po­ru­je vzde­lá­va­nie diev­čat a žien, vďa­ka kto­ré­mu môžu viesť lep­šie živo­ty a mať lep­šie sociál­nej a eko­no­mic­ké posta­ve­nie vo svo­jej komunite.

Túto cenu finan­cu­je čín­ska vlá­da, avšak hod­no­te­nie pro­jek­tov má na stra­ros­ti UNESCO a nezá­vis­lý výbor.

 

Kto sa môže zapojiť?

Organizácie aj jed­not­liv­ci, kto­rých pro­jek­ty pozi­tív­ne menia obraz ženy v spo­loč­nos­ti, pod­po­ru­jú náv­štev­nosť ško­ly a odbú­ra­va­jú stereotypy.

 

Do kedy je možné sa zapojiť?

Projekty je mož­né pri­hlá­siť do 7.mája 2021 pro­stred­níc­tvom e‑mailovej adre­sy: unesco@​mzv.​sk

 

Viac infor­má­cií o cene náj­de­te tu ➡️  https://​en​.unes​co​.org/​t​h​e​m​e​s​/​w​o​m​e​n​-​s​-​a​n​d​-​g​i​r​l​s​-​e​d​u​c​a​t​i​o​n​/​p​r​ize