Mladá vedkyňa Soňa Uličná: Objavujeme to, čo predtým nikto neskúmal

Soňa nasle­do­va­la svo­je sny, kto­ré ju pri­vied­li k štú­diu na pre­stíž­nej Stanford University. Dnes sa venu­je skú­ma­niu obno­vi­teľ­ných zdro­jov a pra­cu­je v pop­red­ných vedec­kých tímoch. Ako vní­ma pozí­ciu žien vo vede a v čom si vie pred­sta­viť zmenu?

Veda v rôznych smeroch trpí nedostatkom žien. Prečo je to podľa teba tak?

Myslím si, že veda je jed­no z tých nároč­nej­ších povo­la­ní, kde si nemô­že­me život, dokon­ca čas­to ani len deň pres­ne naplá­no­vať, a to sa od ženy oča­ká­va, ak chce skĺbiť aj prá­cu aj rodi­nu. Experimenty sú vyčer­pá­va­jú­ce, nevys­py­ta­teľ­né, často­krát bez význam­ných výsled­kov a doce­ne­nia. Preto si mys­lím, že his­to­ric­ky veda nahrá­va­la mužom. Navyše ženy to majú tro­chu ťaž­šie ako muži, kari­ér­ne musia obe­to­vať osob­né záväz­ky, v prá­ci musia viac doka­zo­vať, že sú rov­na­ko dob­ré ak nie lep­šie ako muži a zaslú­žia si tam byť. Muži nie vždy ženy akcep­tu­jú ako sebe­rov­né a prí­pa­dy sexu­ál­ne­ho obťa­žo­va­nia žien vo vede nie sú oje­di­ne­lé. Preto ženy z veľ­mi nedáv­nej minu­los­ti obdi­vu­jem a pova­žu­jem za sta­toč­né, ak si tým­to pre­šli a nevzda­li to. Ale časy sa menia a rôz­ne vyspe­lé kra­ji­ny sa sna­žia ponúk­nuť ženám istú fle­xi­bi­li­tu, ochra­nu ich práv a rov­nosť pla­tu. Ja našťas­tie nemám nega­tív­nu skú­se­nosť v prá­ci, v tíme máme veľa mla­dých žien a muži sa k nám sprá­va­jú s rešpektom.

 

Majú v niečom ženy vo vede výhodu oproti mužom?

Majú to lep­šie mož­no v tom, že pri­ná­ša­jú nový pohľad na veci a tým pádom sú pre tím veľ­kým prí­no­som. Ako ženy máme tro­chu iný spô­sob uva­žo­va­nia od mužov a dopĺňa­me ich. Do tímu môže­me pris­pieť nový­mi nápad­mi a zmys­lom pre detai­ly. Dnes, ako sa doba mení, ženy sú a budú dôle­ži­tou súčas­ťou vo vede, a ešte o to viac lebo ich je menej ako mužov.

 

Čo teba na vede najviac fascinuje?

Najviac sa mi na vede páči, že cie­ľom je obja­viť a spoz­nať nie­čo nové, čo ešte nikto pred tým neskú­mal. Tiež ma baví sa neus­tá­le vzde­lá­vať, zdo­ko­na­ľo­vať, sna­žiť sa robiť nie­čo zmys­lu­pl­né a záro­veň aj zábavné.

 

Inklinovala si ku vede od malička? Čo ťa v tomto smere najviac posúvalo vpred?

Mojou moti­vá­ci­ou boli dob­rí uči­te­lia a rodi­čia, vďa­ka kto­rým som sa pra­vi­deľ­ne zúčast­ňo­va­la vše­li­ja­kých olym­pi­jád a iných mate­ma­tic­kých súťaží.

Myslíš, že tvoj odbor sa potrebuje v niečom zlepšiť? Čo by si na ňom zmenila, ak by to bolo možné?

V oblas­ti solár­nych ener­gií je samoz­rej­me plno vecí, kto­ré sa sna­ží­me zme­niť k lep­šie­mu našim výsku­mom, naprí­klad efek­ti­vi­tu, ceny, spo­ľah­li­vosť a trvác­nos­nosť solár­nych pane­lov. Čo by som zme­ni­la vo vše­obec­nos­ti v aka­dé­mii v porov­na­ní s prie­mys­lom je finan­cov­nie. Aj keď nápa­dov na výskum je plno, v aka­dé­mii ostá­va pra­co­vať veľ­mi málo šikov­ných ľudí. Robiť vedu je dri­na, penia­ze na pro­jek­ty sa ťaž­ko zhá­ňa­jú a ak sa neja­ký grant poda­rí, je to len na pár rokov a penia­ze tre­ba vrá­tiť v podo­be výsled­kov. Nedostatok sta­bi­li­ty a níz­ke pla­ty za kom­pli­ko­va­nú prá­cu v nie úpl­ne štan­dard­nom pra­cov­nom čase veľa ľudí odra­dí pokra­čo­vať vo vede a uče­ní na aka­de­mic­kej pôde.

 

Máš nejaký profesijný vzor?

Nemám neja­ký kon­krét­ny pro­fe­sij­ný vzor, mojim vzo­rom boli rodi­čia, uči­te­lia a ško­li­te­lia, bez kto­rých by som nebo­la kým som dnes. Momentálne mám to pri­vi­lé­gium pra­co­vať s ľuď­mi, kto­rí sú top v mojom odbo­re a to je naozaj inšpiratívne.

 

Prečo je podľa teba dôležité, aby sa vede v rôznych odvetviach venovali aj ženy?

Práca a výsled­ky mno­hých sláv­nych žien doka­zu­je, že ženy majú vede čo pri­niesť. Nemyslím si, že teraz by sme ich do vedy mali nútiť len aby sme vyrov­na­li čís­la s muž­mi, ale skôr im dať pries­tor aby sa slo­bod­ne roz­hod­li, čo chcú robiť na zákla­de svo­jich kapacít.

 

Čo by potrebovali dievčatá a ženy na Slovensku na to, aby sa ich viac mohlo venovať vede?

Nežijem na Slovensku, tak­že do situ­ácie až tak nevi­dím. Ale mys­lím si, že ak škols­tvo fun­gu­je na úrov­ni, malo by pod­chy­tiť talent mla­dých štu­den­tov a nasme­ro­vať ich správ­nym sme­rom do budúc­nos­ti. Na Slovensku je však smut­né, že uči­te­lia, kto­rí by mali for­mo­vať spo­loč­nosť nie sú adek­vát­ne zapla­te­ní a tým pádom si dva­krát rozmys­lia, či túto nároč­nú pro­fe­siu robiť.

 

Čo by si rada odkázala mladým ženám, ktoré sa venujú/​ by sa rady venovali vede?

Všetko sa dá, len tre­ba chcieť a svo­je cie­le si vybo­jo­vať vlast­nou vytrva­los­ťou a tvrdou prácou.

Sonin príbeh

 

Soňa je aktu­ál­ne post­dok­to­rand­ka na Stanford University a SLAC National Accelerator v Kalifornii. Ku kon­cu svoj­ho štú­dia sa začal for­mo­vať jej záu­jem v obno­vi­teľ­né zdro­je, naj­mä solár­nu ener­giu, a v tej­to oblas­ti pra­cu­je dodnes. V rám­ci svo­jej dokto­rand­skej prá­ce vyrá­ba­la ten­ko­vrstvo­vé foto­vol­taic­ké člán­ky, skú­ma­la ich výkon­nosť a vlast­nos­ti. Dnes pra­cu­je na pro­jek­toch DuraMAT, kde sa spo­loč­ne s národ­ný­mi labo­ra­tó­ria­mi, uni­ver­zi­ta­mi a prie­mys­lom sna­ží pre­dĺžiť život­nosť foto­vol­taic­kých pane­lov. V SLAC pra­vi­del­ne pra­cu­je so synch­to­ró­nom (cyk­lic­kým urých­ľo­va­čom čas­tíc), vďa­ka kto­ré­mu ana­ly­zu­je kri­tic­ké vlast­nos­ti materiálov.