Pozícia pre absolventa na finančnom oddelení

IPčko a Nadácia pre deti  hľa­dá nad­šen­ca našich akti­vít, kto­rý by sa rád pri­dal do ich tímu v rám­ci 1/​3 pra­cov­né­ho úväz­ku. Ide o pozí­ciu asis­ten­ta na finanč­nom oddelení.

Pozícia je vhod­ná pre absol­ven­ta ale­bo pre štu­den­ta v posled­nom roč­ní­ku VŠ, prí­pad­ne pre tých, kto­rí by radi vypl­ni­la voľ­ný čas, no záro­veň by si doká­zal v budúc­nos­ti prejsť aj na vyš­ší úväzok.

 

Ideálny kandidát /​ kandidátka
 • je ener­gic­ká oso­ba s rados­ťou pomáhať
 • je pracovitý/​á a doká­že si zor­ga­ni­zo­vať úlohy
 • je pedantný/​á a tabuľ­ky či admi­ni­stra­tí­va mu/​ jej nero­bia problém
 • o prá­ci pre­mýš­ľa a je iniciatívny/​a
 • nechý­ba mu/​ jej odva­ha učiť sa z pra­vi­diel finanč­ných prí­ru­čiek a manuálov
 • zdie­ľa hod­no­ty s IPčkom a Nadáciou pre deti
 • doká­že sa poba­viť aj nad finanč­ný­mi výpismi

 

Vzdelanie a vedomosti
 • základ­ná zna­losť účotv­níc­tva, fak­tu­rá­cie a prí­sluš­ných zákonov
 • komu­ni­kač­né zruč­nos­ti a asertívnosť
 • trpez­li­vosť, pedan­tnosť, rozvaha
 • schop­nosť pra­co­vať samostatne
 • ocho­ta učiť sa

Bolo by fajn, ak by vedel/​vedela, ale nie je podmienkou:

 • AJ slo­vom aj pís­mom výhodou
 • skú­se­nos­ti v oblas­ti finanč­né­ho ria­de­nia výhodou
 • skú­se­nosť s pro­jek­to­vým manaž­men­tom a admi­nis­trá­ci­ou pro­jek­tov výhodou

 

Pracovná náplň
 • príp­ra­vy, kon­tro­ly a fina­li­zá­cie rôz­nych dru­hov repor­tov, výka­zov a finanč­ných správ (repor­ty za pro­jek­ty inter­né a exter­né pre dono­rov a partnerov);
 • v IPčku vede­nie účtov­níc­tva, rea­li­zá­cia ban­ko­vých úhrad, vysta­vo­va­nie fak­túr a evi­den­cia pokladne;
 • kon­tro­la, evi­den­cia a príp­ra­va inter­ných finanč­ných pro­ce­sov a výstu­pov (zmlu­vy, fak­tú­ry, objed­náv­ky, a iné) v súla­de s inter­ný­mi pra­vid­la­mi, požia­dav­ka­mi dono­rov a zákonmi;
 • dohľad nad pro­jek­to­vým manaž­men­tom jed­not­li­vých pro­jek­tov orga­ni­zá­cií z titu­lu dodr­ža­nia finanč­ných nále­ži­tos­tí v rám­ci pro­ce­su plá­no­va­nia, rea­li­zá­cie, úprav, a fina­li­zá­cie projektov;
 • príp­ra­va roz­poč­tov, ich pra­vi­del­ná kon­tro­la a aktu­ali­zá­cia – jed­not­li­vých pro­jek­tov a celých organizácií;
 • spo­lu­prá­ca na účtov­ných závier­kách, audi­te Nadácie a príp­ra­ve pod­kla­dov na zve­rej­ne­nie Špecifikácie čer­pa­nia podie­lu dane, príp­ra­va Daňových pri­zna­ní a ostat­ných povin­ných účtov­ných výkazov.

 

Benefity:
 • prá­ca pre orga­ni­zá­cie dáva­jú­ce pocit zmysluplnosti,
 • výbor­ná atmo­sfé­ra v pra­cov­nom tíme
 • fle­xi­bil­ná pra­cov­ná doba,
 • zís­ka­nie kva­lit­né­ho know-​how a per­spek­tí­vu sta­bil­né­ho jobu v tej­to oblasti
 • prá­ca vhod­ná aj pre absol­ven­tov bez pra­xe a skúseností

 

Podmienky:

Nástup: cca od 1. aprí­la 2021, prí­pad­ne dohodou

Typ zmlu­vy: samos­tat­ne zárob­ko­vo čin­ná oso­ba, pra­cov­ný pomer, prí­pad­ne Dohoda o práci.

Výhodu budú mať uchá­dza­či, kto­rí by mali mož­nosť na začiat­ku pra­co­vať ako dobrovoľníci/​resp. stá­žis­ti a na pla­te­nú pozí­ciu by boli ochot­ní prejsť až po urči­tom zaško­le­ní sa, cca po pár mesiacoch.

 

Prihlasovanie:
 • do 31. mar­ca 2021 na gabika@​ipcko.​sk
 • pošli­te svoj struč­ný živo­to­pis a v emai­li uveď­te akú máte moti­vá­ciu na túto prá­cu a prí­pad­ne, ako ste sa o tej­to ponu­ke dozvedeli

 

Viac info o orga­ni­zá­ciách na:

oz​.ipc​ko​.sk

nds​.sk