Podcast Krajina mladých: Ep. 10 – Životné zmeny v čase neistoty

V tejto epizóde podcastu Krajina mladých sme nazreli do sveta mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v takzvaných míľnikových, alebo medzníkových rokoch a prechádzajú z jednej etapy života do druhej. Je predsa len iné byť dnes druhák či tretiak na strednej škole, ako maturant, ktorý opúšťa jeden svet a vstupuje do druhého – neznámeho sveta práce, či vysokej školy, práve v tomto čase plného neznámych.

Ako mení koro­na pan­dé­mia plá­ny a život­né ces­ty mla­dých ľudí, kto­rým sa prá­ve v tom­to čase všet­ko mení? Zmení im koro­na šan­ce do budúc­nos­ti? A ide len o nega­tí­va, ale­bo majú dneš­ní mla­dí v nie­čom aj výho­du? Zistíme v dneš­nej epi­zó­de pod­cas­tu Krajina mladých.

Podcast je pro­jek­tom Rady mlá­de­že Slovenska. Krajina mla­dých je pod­cast, kto­rý hľa­dá odpo­ve­de na otáz­ku: „Aký je dneš­ný svet mla­dých ľudí?“ a ponú­ka odbor­ný aj auten­tic­ký vhľad do ich sve­ta. Mladí vedia o sve­te svo­je a my vie­me o nich.

Moderovanie, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť na pod­cas­to­výh plat­for­mách Denníka N: