Projektový manažér pre Jobs4Solidarity v Luxemburgu

Dokedy → 05.03.2021

Kde → Luxemburg

Kedy → 01.04.202130.11.2022

 

Eryica-​European Youth Information and Counselling Agency hľa­dá nad­še­né­ho a odhod­la­né­ho člo­ve­ka s váš­ňou pre mlá­dež­níc­ku poli­ti­ku, pro­jek­to­vé ria­de­nie, medzi­ná­rod­né vzťa­hy a nefor­mál­ne vzde­lá­va­nie a ško­le­nie. Nový kole­ga bude ria­diť pro­jek­ty a pra­cov­né sku­pi­ny ERYICA, pod­po­ro­vať príp­ra­vu výstu­pov a správ o pro­jek­toch, plá­no­vať a imple­men­to­vať naše nové pro­jek­ty, pomá­hať pri zís­ka­va­ní finanč­ných pros­tried­kov, udr­žia­vať kon­tak­ty s člen­ský­mi orga­ni­zá­cia­mi a par­tner­mi a orga­ni­zo­vať podujatia.

Ideálny kandidát /​ kandidátka
  • vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie 1. ale­bo 2.stupňa v rele­vant­ných odbo­roch (pro­jek­to­vý manaž­ment, biz­nis a manaž­ment, sociál­na prá­ca, peda­gó­gia, infor­ma­ti­ka, medzi­ná­rod­né vzťa­hy, Európske štú­diá a pod.)
  • pred­chá­dza­jú­ce skú­se­nos­ti v pro­jek­to­vom manaž­men­te ale­bo absol­vo­va­né kur­zy v príp­ra­ve even­tov na medzi­ná­rod­nej, európ­skej úrovni
  • skú­se­nos­ti s nefor­mál­nym vzde­lá­va­ním, faci­li­tá­ci­ou, eLearningom
  • poro­zu­me­nie pro­jek­tov Project Cycle Management: Familiarity, Erasmus+

 

Praktické info (doprava, strava, ubytovanie)
  • vybra­tý uchá­dzač /​ uchá­dzač­ka zís­ka grant na dopra­vu do Luxemburgu v maxi­mál­nej hod­no­te 275 eur a jed­no­rá­zo­vý prís­pe­vok na pre­sťa­ho­va­nie v hod­no­te 910 eur
  • za nákla­dy na stra­vu, pre­pra­vu aj uby­to­va­nie zod­po­ve­dá vybra­tý kan­di­dát /​ kan­di­dát­ka, keď­že za svo­ju prá­cu bude dostá­vať riad­nu mesač­nú odplatu

 

Deadline na podanie prihlášky

05.03.2021

 

Viac info ➡️ https://​euro​pa​.eu/​y​o​u​t​h​/​s​o​l​i​d​a​r​i​t​y​/​p​l​a​c​e​m​e​n​t​/​2​5​8​6​4​_en