Kreatívna práca s mládežou – zažij rok v Litve

Dokedy → 31.03.2021

Kde → Liepāja, Litva

Kedy → 01.05.2021 – 30.09.2022

 

Cieľom pro­jek­tu „Creating To Be“ je pod­po­riť par­ti­ci­pá­ciu mla­dých ľudí v Centre pre deti a mlá­dež Liepaja „Dom mlá­de­že“ v Litve. Hlavným úče­lom pro­jek­tu je pod­po­ra mla­dých ľudí pri účas­ti na orga­ni­zo­va­ní nefor­mál­nych podu­ja­tí v kre­a­tív­nom pro­stre­dí, kto­ré sú pros­peš­né pre miest­nu spo­loč­nosť, ako aj pre dob­ro­voľ­ní­kov – uče­nie sa nových zruč­nos­tí, odha­ľo­va­nie kul­túr­nej roz­ma­ni­tos­ti, roz­voj soli­da­ri­ty a vzá­jom­né­ho poro­zu­me­nia medzi mla­dý­mi ľuďmi.

Dlhodobé ciele sú

1. Zlepšiť tvo­ri­vosť a lea­ders­hip  u dob­ro­voľ­ní­kov a miest­nych mla­dých ľudí

2. Vytvoriť pries­tor pre medzi­kul­túr­ny dia­lóg, sociál­ne začle­ne­nie a solidaritu

3. Zlepšiť kom­pe­ten­cie a zdo­ko­na­liť sa ale­bo naučiť sa nové zručnosti

4. Podporovať účasť mlá­de­že pri uda­los­tiach a činnostiach.

 

Ideálny kandidát /​ kandidátka
  • 18 – 30 rokov
  • fle­xi­bi­li­ta, ino­va­tív­nosť, kreativita
  • otvo­re­nosť, túž­ba po uče­ní nefor­mál­ny­mi metódami
  • doká­že pra­co­vať v ruš­nom, dyna­mic­kom prostredí
  • na leve­li dosia­hnu­té­ho vzde­la­nia, pohla­ví, orien­tá­cii a iných sociál­nych aspek­toch nezáleží

 

Praktické info (doprava, strava, ubytovanie)
  • dob­ro­voľ­ní­ci budú zod­po­ve­dať za vyba­ve­nie pre­pra­vy do Litvy, orga­ni­ziá­cia bude po ruke s odo­bo­rú­ča­nia­mi, nákla­dy na repra­vu hra­dí organizácia
  • nákla­dy na uby­to­va­nie takis­to pokrý­va orga­ni­zá­cia, dob­ro­voľ­ní­ci budú uby­to­va­ní v apart­má­noch s odde­le­ný­mi spálňami
  • nákla­dy na stra­vu sú pokry­té organizáciou
  • mesač­né vrec­ko­vé v hod­no­te 120 eur
  • prog­ram bude pre­bie­hať 52 týž­dňov počas obdo­bia 01.05.2021 do 30.09.2022 

 

Deadline na podanie prihlášky

31.3.2021

 

Viac infor­má­cií ➡️ https://​euro​pa​.eu/​y​o​u​t​h​/​s​o​l​i​d​a​r​i​t​y​/​p​l​a​c​e​m​e​n​t​/​2​5​8​6​5​_en