Budovanie komunít – 8 týždňov dobrovoľníctva na Kanárskych ostrovoch

Dokedy → 28.02.2021

Kde → Tenerife

Kedy → 04.05.202101.07.2021

 

Cieľom je budo­va­nie súdr­ž­nos­ti a soli­da­ri­ty v Santa Cruz de Tenerife pro­stred­níc­tvo zapo­je­nia čle­nov miest­nej komu­ni­ty do pro­ce­su budo­va­nia komu­nit­né­ho cen­tra. 15 mla­dých ľudí z Európy sa zúčast­ní na dob­ro­voľ­níc­kych čin­nos­tiach v rôz­nych oblas­tiach: pre­vádz­ka cen­tra, ‚reno­vá­cia pries­to­rov, pries­to­ru, orga­ni­zo­va­nie podu­ja­tí v cen­tru. Cieľom pro­jek­tu je roz­voj prie­re­zo­vých schop­nos­tí pre mla­dých dob­ro­voľ­ní­kov: tímo­vá prá­ca, zmy­sel pre ini­cia­tí­vu, orga­ni­zo­va­nie podu­ja­tí a komu­ni­ká­cia v cudzom jazy­ku. Ďalej posky­tu­je mla­dým ľuďom prí­le­ži­tos­ti na zlep­še­nie ich zruč­nos­tí a schop­nos­tí pre osob­ný, vzde­lá­va­cí, sociál­ny, občian­sky, kul­túr­ny a pro­fe­si­onál­ny rozvoj.

Ideálny kandidát /​ kandidátka:
 • 18- 30 rokov
 • zare­gis­tro­va­ný člen European Solidarity Portal
 • nad­še­nie pre život v Španielsku a život v malej špa­niel­skej komunite
 • zna­losť špa­niel­či­ny a/​alebo anglič­ti­ny na komu­ni­kač­nej úrovni
 • moti­vá­cia roz­ví­jať rôz­ne zruč­nos­ti a ich imple­men­to­va­nie do koor­di­nač­ných aktivít
 • dostup­nosť na celé trva­nie prog­ra­mu (59 dní)
 • nepo­vin­né – pre­dĺže­nie poby­tu o 12 mesia­cov na ďal­šie dob­ro­voľ­níc­ke projekty

 

Praktické info (ubytovanie, strava, doprava)
 • dob­ro­voľ­ník a orga­ni­zá­cia spo­loč­ne náj­du spô­sob, akým sa naje­fek­tív­nej­šie pre­pra­viť na Tenerife, nákla­dy budú pre­pla­te­né po príchode
 • dobo­rovľ­ní­ci budú mať k dis­po­zí­cii plne vyba­ve­ný apart­mán, izby budú zdie­ľa­né s maxi­mál­ne 1 ďal­šou oso­bou rov­na­ké­ho pohlavia
 • vrec­ko­vé 150 eur na mesiac – na pokry­tie nákla­dov na stravu
 • vrec­ko­vé 150 eur na mesiac – na pokry­tie ďal­ších nevy­hnut­ných nákladov

 

Deadline na podanie prihlášky

28.2.2021

 

Viac info ➡️ https://​euro​pa​.eu/​y​o​u​t​h​/​s​o​l​i​d​a​r​i​t​y​/​p​l​a​c​e​m​e​n​t​/​2​5​8​0​9​_en