Junior Internet: Súťaž pre mladých tvorcov v online priestore

Súťaž Junior Internet našej člen­skej orga­ni­zá­cie AMAVET je už dob­re zná­ma, ten­to rok pre­bie­ha už 16.ročník! Je urče­ná žia­kom základ­ných a stred­ných škôl, kto­rí sa zaobe­ra­jú tvor­bou v onli­ne pries­to­re. Ukáž svo­ju tvor­bu v onli­ne a vyhraj hod­not­né ceny!

O súťaži

Do súťa­že je mož­né pri­hlá­siť indi­vi­du­ál­ne ale­bo sku­pi­no­vé pro­jek­ty (maxi­mál­ne 3 auto­ri v jed­nom tíme) so zame­ra­ním na tvor­bu webo­vých strá­nok, prog­ra­mo­va­nie apli­ká­cií, digi­tál­nu gra­fi­ku a dizajn, písa­nie tex­tov a blo­gov, aktív­nu tvor­bu na sociál­nych sie­ťach a tvor­bu onli­ne pro­jek­tov zame­ra­ných na vzde­lá­va­nie. Súčasťou súťa­že budú aj sprie­vod­né works­ho­py, dis­ku­sie a prezentácie.

 

Kto sa môže zapojiť?

Žiaci základ­ných a stred­ných škôl

 

Ako sa prihlásiť?

Projekty je mož­né pri­hlá­siť pro­stred­níc­tvom for­mu­lá­ru ➡️ https://​regis​tra​cia​.juni​orin​ter​net​.sk/

 

Do kedy je možné prihlasovať?

Do 15.marca 2021

 

Ako to bude prebiehať?

Prihlásené prá­ce budú hod­no­tiť odbor­ní­ci z pro­stre­dia IT a inter­ne­tu. O úspe­chu pro­jek­tu roz­ho­du­je ori­gi­na­li­ta a nápad, dizajn, tech­nic­ké pre­ve­de­nie, ale aj bez­peč­nosť. Finále súťaž­nej kon­fe­ren­cie sa usku­toč­ní 23. a 24. aprí­la 2021 opäť ako minu­lý rok for­mou videokonferencie.

 

Čo môžeš získať?

O hod­not­né vec­né ceny v cel­ko­vej hod­no­te viac ako 2000€.

 

Viac info ➡️ https://​www​.juni​orin​ter​net​.sk/