Mladá vedkyňa Dominika Šilhárová: Viem, že všetko nemusí vyjsť

Skauting a veda neznie ako úpl­ne bež­ná kom­bi­ná­cia. Avšak to je prá­ve čaro našich člen­ských orga­ni­zá­cií, kto­ré doká­žu v mla­dých ľuďoch vzbu­diť záu­jem a nad­še­nie pre rôz­ne sfé­ry v živo­te. Vďaka roz­ví­ja­niu dôle­ži­tých zruč­nos­tí a hod­nôt v Slovenskom skau­tin­gu mala Dominika pries­tor obja­viť svo­ju vášeň pre vedu, kto­rej sa venu­je dodnes. Viac nám pre­zra­di­la v rozhovore.

Žien vo vede vo všeobecnosti je menej ako mužov. Prečo je to podľa teba tak?

Podľa mňa ten­to feno­mén nie je len vo vede, ale aj mno­ho iných zamest­na­niach. Avšak ako tak tú vedu pozo­ru­jem, lep­ší sa to. A veľ­mi. Predsa Nobelovu cenu za ché­miu za rok 2020 zís­ka­li dve ženy.

 

V čom majú ženy vo vede výhodu oproti mužom? A v čom zase nevýhodu?

Horšie v tom (ale opäť to nie je len vo vede), že sú často­krát pod­ce­ňo­va­né, že to nedo­ká­žu, že na to nema­jú, pri­tom, keď sa pozrie­me do his­tó­rie, vidí­me na zákla­de dôka­zov, že to nie je pravda.

Lepšie mož­no v tom, že sa naozaj vyví­ja­me, celý pro­ces je dyna­mic­ký, pri­čom muž­ská časť je na tom dlho­do­bo kon­štan­tne rov­na­ko (čo sa mož­nos­tí prá­ce týka).

 

Čo teba na vede najviac fascinuje? 

Ak by som to mala pove­dať jed­ným slo­vom, bolo by to „záha­da“. To, ako si na zákla­de pred­po­kla­du navrh­nem expe­ri­ment, ale vlast­ne vôbec netu­ším, ako dopad­ne. A potom ďal­ší a ďal­ší. Ten pocit neus­tá­le­ho báda­nia, skú­ma­nia a skú­ša­nia je extrém­ne atraktívny.

 

Akú rolu hrá Slovenský skauting v tvojom záujme o vedu? 

V skau­tin­gu som od 8 rokov a viem pove­dať, že mi veľ­mi pomo­hol for­mo­vať moju osob­nosť z via­ce­rých hľa­dísk – cha­rak­ter, inte­lekt, hod­no­ty, sila pria­teľ­stva. Celý ten­to „balí­ček“ mi pomá­hal a stá­le pomá­ha počas mojej ces­ty na aka­de­mic­kej pôde a bude aj neskôr v budú­com zamestnaní.

 

Pomáhal ti rozvíjať aj tvoj záujem o vedu? 

Najdôležitejšie je, že dáva  ten pries­tor na to skú­šať veci, cez rôz­ne pro­jek­ty, tvor­bu prog­ra­mu ale­bo vzde­lá­va­cích akcií. Vďaka tomu sa nebo­jím sa expe­ri­men­to­vať a viem, že nie všet­ko musí vyjsť. Dáva pries­tor seba­re­a­li­zá­cie a ten je pred­sa aj pod­ľa Maslowa naj­vyš­šie, nie?

Čo by si na vede alebo na konkrétnom odbore zmenila, ak by to bolo možné?

Ak sa baví­me o Slovensku, tak urči­te finan­co­va­nie vedy a výsku­mu. Máme naviac, Slováci sú veľ­mi šikov­ní, tak im daj­me dosta­toč­nú moti­vá­ciu a pocit plno­hod­not­né­ho využi­tia ich poten­ciá­lu aj v tej­to krajine.

 

Máš nejaký profesijný vzor? 

Marie Curie Sklodowska. Prvá žena, kto­rá dosta­la Nobelovu cenu, prvý člo­vek dote­raz čo dostal dve Nobelove ceny v dvoch rôz­nych odvet­viach (fyzi­ka a ché­mia). Zdroj toľ­kej inšpi­rá­cie pre mňa.

 

Je podľa teba dôležité, aby sa vede v rôznych odvetviach venovali aj ženy?

Nie je to pre mňa dôle­ži­té. Dôležité je, aby kaž­dý mal mož­nosť robiť to, čo ho baví a napĺňa a mal na to rov­na­ký pries­tor, pod­mien­ky a spra­vod­li­vé ohod­no­te­nie, bez ohľa­du na pohlavie.

 

Čo by potrebovali dievčatá a ženy na Slovensku na to, aby sa ich viac mohlo venovať vede?

Častokrát to „byť ved­ky­ňou“ môže byť len neja­ká abs­trakt­ná pred­sta­va, tak ju tre­ba len viac zre­ál­niť – zau­jí­mať sa, zis­ťo­vať mož­nos­ti a veľa sa pýtať.

 

Čo by si rada odkázala mladým ženám, ktoré sa venujú/​ by sa rady venovali vede?

Dokázala to Marie Curie Sklodowska, dokon­ca v takom nepraj­nom pro­stre­dí k žen­ské­mu vzde­la­niu, doká­žeš to aj ty. Jediné, čo potre­bu­ješ je vytrvalosť.

Dominikin príbeh

 

Dominika je člen­kou Slovenského skau­tin­gu od svo­jich 8 rokov. Vďaka hod­no­tám tej­to orga­ni­zá­cie a vede­niu čle­nov ku roz­ví­ja­niu vlast­ných záuj­mov a skú­ša­nia rôz­nych vecí v rám­ci seba­re­a­li­zá­cie. Aj vďa­ka pries­to­ru skú­šať a obja­vo­vať, kto­ré v rám­ci skau­tin­gu zís­ka­la, našla v sebe záu­jem o vedu, kto­rý dnes prak­ti­zu­je na pro­fe­si­onál­nej úrov­ni. Je dokto­rand­kou na Slovenskej tech­nic­kej uni­ver­zi­te v odbo­re Biotechnológia, kde sa zaobe­rá mik­ro­or­ga­niz­ma­mi a ich pro­duk­ci­ou enzý­mov, z kto­rých môžu vzni­kať prie­my­sel­ne význam­né lát­ky. Snaží sa hľa­dať zau­jí­ma­vé lát­ky, kto­ré sú nie­len efek­tív­ne, ale aj eko­no­mic­ky výhod­né a samoz­rej­me jed­no­du­cho vyprodukovateľné.

 

 

Viac o Slovenskom skau­tin­gu ➡️ https://​www​.skau​ting​.sk/