Atlas: Cena za ochranu prírody a udržateľnosť

Nadácia VÚB pred­sta­vi­la Atlas, oce­ne­nie za ochra­nu prí­ro­dy a roz­voj udr­ža­teľ­nos­ti, kto­ré oce­ní prá­cu aktív­nych orga­ni­zá­cií, škôl, obcí aj firiem. Súťažiť sa bude v 6 kate­gó­riách a víťa­zi zís­ka­jú grant v cel­ko­vej hod­no­te 40-​tisíc eur na ďal­ší roz­voj svo­jich projektov.

Do prvé­ho roč­ní­ka súťa­že je mož­né pri­hlá­siť verej­nop­ros­peš­né, eko­lo­gic­ké pro­jek­ty a ini­cia­tí­vy naprieč verej­nou, mimo­vlád­nou, vzde­lá­va­cou aj súkrom­nou sfé­rou na Slovensku. Súťaži sa v kategóriách:

  • ochra­na biodiverzity,
  • záchra­na klímy,
  • envi­ron­men­tál­na osve­tu a vzdelávanie,
  • eko­lo­gic­ké startupy,
  • zele­ná ekonomiku,
  • pro­jek­ty miest­nych samospráv.

 

O čo sa súťaží?

Víťazi sa sta­nú vzo­rom pre spo­loč­nosť, zís­ka­jú uzna­nie od pop­red­ných exper­tov anga­žu­jú­cich sa v oblas­ti ochra­ny život­né­ho pro­stre­dia. Prvé šty­ri kate­gó­rie budú oce­ne­nie gran­tom v hod­no­te 10-​tisíc eur, kto­ré je mož­né využiť na ďal­ší roz­voj projektov.

 

Ako to bude prebiehať?

Každý pro­jekt je potreb­né pri­hlá­siť do súťa­že do 21.februára 2021. Prihlásiť je mož­né rôz­ne pro­jek­ty a ini­cia­tí­vy, ale aj jed­not­liv­cov a komu­ni­ty. Odborná poro­ta násled­ne z nomi­ná­cii zosta­ví short­list 3 fina­lis­tov a z nich vybe­rie jed­né­ho víťa­za. Ocenenia budú vyhlá­se­né na verej­nej cere­mó­nii 22. aprí­la, sym­bo­lic­ky na Deň Zeme. V poro­te budú zasa­dať envi­ron­men­ta­lis­ta a jeden z hlav­ných orga­ni­zá­to­rov občian­skej ini­cia­tí­vy My sme les Erik Baláž, spo­lu­za­kla­da­teľ­ka Inštitútu pre cir­ku­lár­nu eko­no­mi­ku a odbor­níč­ka na bez­od­pa­do­vé hos­po­dár­stvo Petra Csefalvayová, posla­nec Európskeho par­la­men­tu a envi­ron­men­tál­ny kon­zul­tant Martin Hojsík, ria­di­teľ Nadácie Ekopolis Peter Medveď a gre­en­flu­en­cer a jeden z líd­rov občian­skej ini­cia­tí­vy #klí­ma­ťa­pot­re­bu­je Michal Sabo.

 

Ako sa prihlásiť do súťaže?

Prihlášku je potreb­né vypl­niť tu ➡️ https://​nada​cia​vub​.egrant​.sk/

 

Do kedy je potrebné podať prihlášku?

Do 21.februára 2021

 

ℹ️ Viac info o cene Atlas náj­de­te tu ➡️ https://​www​.vub​.sk/​v​u​b​-​n​o​v​i​n​k​y​/​2​0​2​1​/​o​c​h​r​a​n​a​-​p​r​i​r​o​d​y​-​n​a​-​s​l​o​v​e​n​s​k​u​-​m​a​-​n​o​v​u​-​c​e​n​u​-​a​t​l​a​s​.​h​tml