Young European of the Year 2021

Máte vo svo­jom oko­lí výni­moč­ných, mla­dých ľudí, kto­rí sa sna­žia vo svo­jom oko­lí, komu­ni­te či cel­ko­vo v spo­loč­nosť uro­biť pozi­tív­ne zme­ny? Súťaž Young European of the Year hľa­dá pres­ne takých ľudí!

Pre koho je súťaž určená?

Súťaž hľa­dá mla­dých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, kto­rí svo­ji­mi akti­vi­ta­mi pra­cu­jú na tom, aby pomá­ha­li budo­vať lep­ší svet, plu­rál­nu a otvo­re­nú európ­sku spo­loč­nosť, boju­jú pro­ti nespra­vod­li­vos­ti a dis­kri­mi­ná­cii v akej­koľ­vek forme.

 

Čo môžeš získať?

Cenou je 5000 € využi­teľ­ných na ďal­ší roz­voj zruč­nos­tí, naprí­klad vo for­me stá­že v nie­kto­rej z európ­skych inšti­tú­cií. Financie je mož­né využiť aj na budo­va­nie pro­jek­tu, kto­rý pro­pa­gu­je európ­sku soli­da­ri­tu a integ­rá­ciu. Okrem toho sa víťaz auto­ma­tic­ky sta­ne súčas­ťou poro­ty súťa­že Schwarzkopf Europe Award a jeho/​jej pro­jekt bude zvi­di­teľ­ne­ný v rám­ci európ­skych akcií.

 

Ako nominovať?

Nominácie sú akcep­to­va­né do 14.februára 2021 pro­stred­níc­tvom toh­to for­mu­lá­ru.

 

Kto zvíťazil minulý rok?

Minuloročnou víťaz­kou sa sta­la Maria Atanasova, kto­rá pra­co­va­la ako men­tor­ka pre mla­dých Rómov v Bulharsku, bojo­va­la pro­ti štruk­tu­rál­nej dis­kri­mi­ná­cii Rómov ako men­ši­ny v Európe.

Kompletné infor­má­cie o súťa­ži náj­de­te tu ➡️  https://schwarzkopf-stiftung.de/en/young-european-of-the-year‑2/