Kurz: Výber povolania pre mladé ženy

Výber toho správ­ne­ho povo­la­nia vôbec nemu­sí byť jed­no­du­chou zále­ži­tos­ťou. GPS tím sa však roz­ho­dol mla­dým ženám v tom­to sme­re pomôcť a pro­stred­níc­tvom kur­zu ponú­ka skve­lú prí­le­ži­tosť na obja­ve­nie toho ide­ál­ne­ho povo­la­nia pre kža­dú mla­dú ženu.

GPS tím ponú­ka kurz výbe­ru a pre­hl­bo­va­nia povo­la­nia už nie­koľ­ko rokov, pri­čom urče­ný je mla­dým ženám od 17 rokov. Tentokrát sa síce usku­toč­ní v onli­ne pries­to­re, no aj tak ponúk­ne účast­níč­kam skve­lú prí­le­ži­tosť nie­len na obja­ve­nie toho správ­ne­ho povo­la­nia, ale aj na pre­hĺbe­nie vedomostí.

Cieľom kur­zu je vytvo­riť pries­tor, kde budú účast­níč­ky môcť roz­mýš­ľať nad svo­jim záuj­ma­mi, oča­ká­va­nia­mi a cieľ­mi, kto­ré by ich mali naviesť na tp správ­nu pra­cov­nú ces­tu, kto­rá ich bude napĺňať a baviť. Zároveň chce roz­ví­jať všet­ky aspek­ty mla­dých žien, kto­ré ovplyv­ňu­jú nie­len výber povo­la­nia, ale aj vlast­nú identitu.

Kurz bude pre­bie­hať 12. – 13.2. 2021 v onli­ne podo­be a pri­hláš­ky je potreb­né podať do 31.1.2021 pro­stred­níc­tvom onli­ne formuláru.

Ďalšie infor­má­cie o kur­ze náj­de­te tu ➡️ https://​sale​zian​ky​.sk/​2​0​2​1​/​0​1​/​1​7​/​p​r​o​j​e​k​t​-​g​p​s​-​o​t​v​a​r​a​-​d​r​u​h​u​-​c​a​s​t​-​k​u​r​z​u​-​o​n​l​i​ne/