Cena Karola Veľkého pre mládež: Keď mladí pomáhajú mladým

Cena Karola Veľkého kaž­do­roč­ne oce­ňu­je mla­dých ľudí a ich pro­jek­ty, kto­ré sú urče­né pre mla­dých ľudí z via­ce­rých európ­skych kra­jín a pomá­ha­jú budo­vať a zlep­šo­vať dôle­ži­té aspek­ty ako roz­ví­ja­nie európ­skej iden­ti­ty, medzi­ná­rod­né­ho poro­zu­me­nia, integ­rá­cie a pozi­tív­ne spo­lu­na­ží­va­nie Európanov.

Cenu orga­ni­zu­je Európsky par­la­ment a nadá­cia Cena Karola Veľkého v Aachene, pri­čom súťaž je urče­ná pre ľudí od 16 do 30 rokov. Súťaží sa o finanč­nú pod­po­ru na ďal­šie roz­ví­ja­nie tých­to aktivít.

Kto sa môže zapojiť?

Mladí ľudia vo veku od 16 do 30 rokov

 

Do kedy je mož­né sa zapojiť?

Do 1.februára 2021

 

Ako pri­hlá­siť pro­jekt do súťaže?

Prostredníctvom for­mu­lá­ru ➡️ https://​epp​ri​zes​.secu​re​.euro​parl​.euro​pa​.eu/​e​p​p​r​i​z​es/

 

Aké sú ceny?

Z 27 fina­lis­tov budú vybra­tí tra­ja víťa­zi, kto­rí zís­ka­jú finanč­nú odme­nu v hod­no­te 7500 €, 5000 a 2500 € na ďal­šie roz­ví­ja­nie svo­jich aktivít.

 

Pravidlá

Do súťa­že o Cenu Karola Veľkého pre mlá­dež môže­te pri­hlá­siť pro­jek­ty, kto­ré spĺňa­jú nasle­dov­né kritériá:
• pod­po­ru­jú európ­ske a medzi­ná­rod­né porozumenie,
• pomá­ha­jú roz­ví­jať spo­loč­nú európ­sku iden­ti­tu a integráciu,
• slú­žia ako model pre mla­dých ľudí v Európe,
• posky­tu­jú prak­tic­ké prí­kla­dy spo­lu­na­ží­va­nia Európanov.

 

ℹ️ Kompletné infor­má­cie ➡️ https://​www​.euro​parl​.euro​pa​.eu/​c​h​a​r​l​e​m​a​g​n​e​y​o​u​t​h​p​r​i​z​e​/​s​k​/​i​n​t​r​o​d​u​c​t​i​o​n​.​h​tml

 

Kalendár

Otvorenie pri­hlá­šok do roč­ní­ka 2020: 9. novem­bra 2020
Termín poda­nia žia­dos­ti: 1. feb­ru­ára 2021
Výber národ­ných víťa­zov: 15. mar­ca 2021

Slávnostné odo­vzdá­va­nie cien v Aachene: 11. mája 2021