Samit mladých lídrov: Udržateľný rozvoj v post-​Covid19 ére

4.ročník Samitu mla­dých líd­rov sa ten­to rok usku­toč­ní onli­ne. Vzhľadom na dôle­ži­tosť pan­dé­mie v tom­to obdo­bí sa bude sústre­ďo­vať na udr­ža­teľ­ný roz­voj v post-​Covid19 ére. Program sami­tu bude pre­bie­hať počas 10 mesia­cov, pre­važ­ne onli­ne, ale ak to situ­ácia umož­ní, tak aj fyzic­ky v Kambodži. Zúčastniť sa môžu mla­dí ľudia aj pro­fe­si­oná­li z ASEM krajín.

Tento prog­ram bude roz­de­le­ný na tri dôle­ži­té časti- slef-​leadersip, tímo­vý lea­ders­hip a spo­lo­čen­ský lea­ders­hip. Tematicky bude roz­de­le­ný do okruhov:

  1. Zdravie & Well-​being – Zabezpečenie zdra­vé­ho živo­ta a pro­pa­gá­cia zdra­vé­ho život­né­ho štý­lu naprieč generáciami
  2. Kvalitné vzde­lá­va­nie – Zabezpečenie ink­lu­zív­ne­ho a kva­lit­né­ho vzde­lá­va­nia, pro­pa­gá­cia rov­ných mož­nos­tí celo­ži­vot­né­ho vzde­lá­va­nia pre všetkých.
  3. Práca & eko­no­mic­ký rast – Propagácia ink­lu­zív­ne­ho a udr­ža­teľ­né­ho eko­no­mic­ké­ho ras­tu, pro­duk­tív­ne­ho a plno­hod­not­né­ho zamest­na­nia, dôs­toj­ných pod­mie­nok pre všetkých.
  4. Klimatické zme­ny – Urgentné kro­ky na boj pro­ti kli­ma­tic­kým zme­nám a ich dôsledkom.

 

Program 10-​mesačného sami­tu bude roz­de­le­ný do troch fáz:

  1. Budovanie vedo­mos­tí – 22.2. – 28.5., online
  2. Youth Summit at the 13th ASEM Summit – 29.5. – 2.6., Kambodža /​ onli­ne
  3. Leadership in Action – Jún – November, onli­ne a vir­tu­ál­ne v lokál­nych ASEM komunitách

 

✍️ Prihlasovanie pre­bie­ha do 3.februára ➡️ https://​asef​.org/​p​r​o​j​e​c​t​s​/​4​t​h​-​a​s​e​f​-​y​o​u​n​g​-​l​e​a​d​e​r​s​-​s​u​m​m​i​t​-​a​s​e​f​y​l​s​4​/​?​u​t​m​_​s​o​u​r​c​e​=​E​d​u​&​u​t​m​_​m​e​d​i​u​m​=​P​a​r​t​n​e​r​&​u​t​m​_​c​a​m​p​a​i​g​n​=​Y​L​S​4​_OC

 

ℹ️ Kompletné infor­má­cie náj­de­te tu ➡️ http://​www​.unes​co​.sk/​a​/​S​a​m​i​t​-​m​l​a​d​y​c​h​-​l​i​d​rov – E2-​80 – 93-​stretnutie-​Azia – Europa