Podcast Krajina mladých: Ep. 9 – Veria mladí ľuďom okolo seba?

Predstavte si, že na ulici vo Vašom meste stratíte peňaženku. Uvidíte ju ešte? Vaša odpoveď naznačí veľa nielen o Vás, ale aj o spoločnosti, v ktorej žijete. Výskum totiž ukazuje, že v krajinách, kde si ľudia navzájom dôverujú sú občania vo všeobecnosti šťastnejší, majú „dobrý“ život, a navyše čím vyššia dôvera v spoločnosť a ľudí, tým väčšia ekonomická prosperita a stabilita demokracie v danej krajine.

Ako je to teda u nás, veria, či neve­ria mla­dí ľudia na Slovensku ľuďom oko­lo seba?

V tej­to epi­zó­de Krajiny mla­dých pre­be­rie­me dôve­ru v ľudí, inšti­tú­cie a poli­ti­kov a spý­ta­me sa aj na to, pre­čo je dôve­ra dôle­ži­tá naj­mä v čase pandémie.

Podcast je pro­jek­tom Rady mlá­de­že Slovenska. Krajina mla­dých je pod­cast, kto­rý hľa­dá odpo­ve­de na otáz­ku: „Aký je dneš­ný svet mla­dých ľudí?“ a ponú­ka odbor­ný aj auten­tic­ký vhľad do ich sve­ta. Mladí vedia o sve­te svo­je a my vie­me o nich.

Moderovanie, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

Foto – Nina Mik

 

Podcast si môže­te vypo­čuť na pod­cas­to­výh plat­for­mách Denníka N:

Tento pro­jekt bol pod­po­re­ný z prog­ra­mu Erasmus+