Novembrové večery s INEXom

Dokedy → 23. —  25.11.2020

Kde → Online /​ Zoom call

 

Zaži tri veče­ry v spo­loč­nos­ti vese­lých ľudí z INEX Slovakia, kto­rých baví sha­ro­vať svo­je vedo­mos­ti a skú­se­nos­ti. Okrem works­ho­pov na rôz­ne témy nás čaka­jú aj vtip­né team­bu­il­din­go­vé akti­vi­ty, hry, dis­ku­sie. A to všet­ko z tep­la a pohod­lia tvoj­ho domova.

 

Čo ťa to bude stáť

  • tri hodi­ny, tri veče­ry 23. —  25. 11. 2020
  • vypl­niť pri­hláš­ku do 15. 11. → na tom­to odkaze

 

Čo ti zabezpečí INEX

  • works­ho­py na roz­voj soft skills
  • team­bu­il­din­go­vý záži­tok aj v onli­ne priestore
  • mož­nosť spoz­nať nových ľudí
  • info o mož­nos­tiach a pro­fe­sij­ných prí­no­soch medzi­ná­rod­né­ho dobrovoľníctva