YMCA hľadá mentora /​ mentorku pre dobrovoľníkov

Dokedy → 15. 11. 2020

Kde → Jelšava

Kedy → 1. 12. 2020

 

YMCA Revúca hľa­dá nové­ho čle­na tímu na pomoc s men­to­ro­va­ním dob­ro­voľ­ní­kov zo  sociál­ne zne­vý­hod­ne­né­ho pro­stre­dia. V prí­pa­de, že ťa zau­jí­ma oblasť prá­ce s mlá­de­žou a chceš sa podie­ľať na budo­va­ní funkč­ných vzde­lá­va­cích prog­ra­mov pre mla­dých, táto ponu­ka je pre teba ako stvorená!

 

Čo by si mal /​ mala na starosti?
 • Koordinovanie akti­vít dob­ro­voľ­ní­kov a akti­vít v Nízkoprahovom cen­tre Jordán
 • Individuálne stret­nu­tia s dob­ro­voľ­ník­mi a ich osob­nost­ný rozvoj
 • Viesť den­ník zo stret­nu­tí a jed­not­li­vých dní
 • Účasť na teambuildingoch
 • Nábor/​ pro­pa­gá­cia dob­ro­voľ­níc­ke­ho prog­ra­mu v Nz Jordán
 • Aktívne sa zúčast­ňo­vať pro­jek­to­vých aktivít
 • Komunikácia s expert­nou sku­pi­nou pri tvor­be vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu pre dobrovoľníkov
 • Komunikácia a spo­lu­prá­ca s kole­ga­mi v tíme a vede­ním organizácie
 • Viesť hod­no­tia­ci pro­ces po akti­vi­tách vede­ných dobrovoľníkmi
 • Viesť admi­ni­stra­tív­ne zázna­my /​prezenčky, fot­ky atď./
 • Svoj vlast­ný osob­ný rozvoj

 

Kde by si pracoval /​ pracovala?

V Jelšave

 

Aká by bola tvoja odmena?

Nástupný plat 750 € (brut­to)

 

A k tomu
 • fle­xi­bil­ný pra­cov­ný čas
 • skve­lý kolek­tív a prí­jem­ná atmosféra
 • dob­ré koláčiky
 • pries­tor na roz­ví­ja­nie zruč­nos­tí pod­ľa vlast­nej preferencie
 • mož­nosť pris­pieť k pozi­tív­nej zme­ne v oblas­ti prá­ce so sociál­ne zne­vý­hod­ne­nou mládežou

Možný začiatok

okam­ži­te s trva­ním 2 mesiace

Od kedy ťa potrebujeme?

 • 1. decem­ber 2020

 

Na aký typ úväzku?

 • plný pra­cov­ný úväzok

 

Ako si ťa predstavujeme?

 • Osobné pred­po­kla­dy: pres­nosť a dôsled­nosť, schop­nosť hľa­dať rie­še­nia, fle­xi­bi­li­ta, ini­cia­tí­va, ocho­ta,  zod­po­ved­nosť, samos­tat­nosť, schop­nosť pre­ko­ná­vať vlast­né pred­sud­ky, lás­ka k ľuďom
 • Sociálne: schop­nosť prá­ce v tíme a s dob­ro­voľ­ník­mi, komu­ni­ka­tív­nosť, aser­ti­vi­ta, aktív­ny prí­stup,  pre­zen­tač­né schop­nos­ti, rie­še­nie konfliktov
 • Manažérske: roz­ho­do­va­nie, vede­nie tímu, schop­nosť počú­vať, vedieť správ­ne for­mu­lo­vať a klásť otázku
 • Jazykové: zna­losť anglic­ké­ho jazy­ka na úrov­ni B2, zna­losť róm­ske­ho jazy­ka výhodou
 • Technické: zna­losť balí­ka Google (Gmail, Calendar, Google Drive), MS Office (Word, Excel,  Powerpoint) nutná
 • Iné: skú­se­nos­ti s prá­cou v sociál­ne zne­vý­hod­ne­ných komu­ni­tách výhodou

 

Ako sa uchádzať o tento job?

Svoj moti­vač­ný list spo­lu s pro­fe­sij­ným živo­to­pi­som pošli naj­ne­skôr do 15. novem­bra 2020 na e‑mail: ymcarevuca@​gmail.​com. Kontaktovať však bude­me len vybra­ných uchádzačov.

Ohodnotenie

Stáž je nepla­te­ná s mož­nos­ťou pla­te­né­ho pokra­čo­va­nia spo­lu­prá­ce po skon­če­ní stáže.