Odpadový Expert Junior – stáž

Dokedy → 2 mesiace

Kde → Česko, Poľsko, Slovensko, online

Kedy → ASAP

 

Hľadáte to naj­lep­šie mož­né uplat­ne­nie vo sve­te odpa­do­vé­ho hos­po­dár­stva? Máte záu­jem podie­ľať sa na svo­jom roz­vo­ji, ako aj na roz­vo­ji green-​tech odpa­do­vé­ho startup‑u? Sme oce­ňo­va­ná fir­ma a hľa­dá­me ďal­ších kole­gov, kto­rí nám pomô­žu roz­ši­ro­vať myš­lien­ky cir­ku­lár­ne­ho odpa­do­vé­ho hos­po­dár­stva. Využite túto výni­moč­nú ponu­ku pre Váš kari­ér­ny rast.

Cyrkl​.com – kto sme?

V Cyrkl vidí­me odpa­dy ako zdro­je. Sme sku­pi­na odpa­do­vých exper­tov ašpe­cia­lis­tov na digi­tál­ne ino­vá­cie aobe­ho­vé hos­po­dár­stvo. Dávame si za cieľ pri­niesť kre­a­ti­vi­tu aino­vá­cie do sve­ta nakla­da­nia sod­pad­mi vsú­la­de so záko­nom. Umožňujeme opti­ma­li­zá­ciu nakla­da­nia sod­pad­mi, recyk­lát­mi aved­ľaj­ší­mi pro­dukt­mi výro­by pre­cho­dom od tých, kto­rí nimi dis­po­nu­jú ktým, kto­rí ich potre­bu­jú. Na Cyrkl pomá­ha­me fir­mám kaž­dý deň­zís­kať tých naj­lep­ších mož­ných par­tne­rov asme tak hyb­nou silou obe­ho­vé­ho hos­po­dár­stva. Máme tím skú­se­ných odbor­ní­kov. Nie sme na to ale sami. Spoluprácu sme nad­via­za­li so súkrom­ným, vlád­nym, mimo­vlád­nym sek­to­rom aďal­ší­mi odbor­ník­mi. Spolu tvo­rí­me eko­sys­tém, kto­rý pomá­ha pre­cho­du na obe­ho­vé hos­po­dár­stvo alep­šie zaob­chá­dza­nie so zdroj­mi. Aj vďa­ka tomu dnes pomá­ha­me fir­mám ako je IKEA, Skanska, Škoda Auto ale­bo Lidl. Radi pomô­že­me aj vám.

 

Na čom by ste sa podieľali
  • Pomoc tímu odpa­do­vých exper­tov s hľa­da­ním naj­lep­šie­ho využi­tia pre odpady
  • Pomoc s pre­pá­ja­ním odpa­dov na recyklátorov
  • Telefonovanie s fir­ma­mi a zís­ka­va­nie nových kli­en­tov pre cyrkl​.com
  • Customer care a podie­ľa­nie sa na trho­vých analýzach
  • Podieľanie sa na roz­vo­ji medzi­ná­rod­né­ho green-​tech startup‑u

 

Čo by ste mali mať:
  • Záujem o odpa­do­vé hos­po­dár­stvo, cir­ku­lár­nu eko­no­mi­ku a chuť meniť veci k lepšiemu
  • Ideálne za sebou máte baka­lár­ske štú­dium odpa­do­vé­ho hos­po­dár­stva ale­bo pri­dru­že­ný odbor
  • Nebojíte sa prá­ce s tele­fó­nom a ste komunikatívny
  • Byť tímo­vý hráč a mať rád výzvy

Možný začiatok

okam­ži­te s trva­ním 2 mesiace

Ako sa prihlásiť

Záujemcov pro­sí­me o zasla­nie CV a krát­ke­ho moti­vač­né­ho lis­tu na roman.​gdovjak@​cyrkl.​com

Ohodnotenie

Stáž je nepla­te­ná s mož­nos­ťou pla­te­né­ho pokra­čo­va­nia spo­lu­prá­ce po skon­če­ní stáže.