Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže

Realizácia projektu × február 2019 — jún 2020

Donor × EŠIF, OP Efektívna verejná správa

Hl. realizátor × Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt riešil ich nedostatočnú účasť a zapájanie sa do vecí verejných, ktoré považujeme ako kľúčové pre ich budúce zapájanie sa do verejného života.

Aktivity projektu boli rozdelené do 3-och častí

V prvej časti sa Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava zaoberala tvorbou kľúčových dokumentov pre participáciu mladých. Výsledkom ich práce je Návrh stratégie na participáciu mladých. V druhej časti projektu sa Inštitút pre aktívne občianstvo venovalo školskej participácii, ktorej výsledkom je Index participácie detí a mladých ľudí v samosprávach a na školách.

V našej časti sme sa zamerali na budovanie a rozvoj regionálnych systémov a politík. Počas roka 2019 sme na projekte spolupracovali s regionálnymi koordinátormi, pôsobiacich vo všetkých krajoch. Ich úlohou bolo sieťovať organizácie, ako aj mapovať a analyzovať získané dáta. Okrem toho sa experti venovali analytickej práci v oblasti legislatívy, usmernení a návrhov riešení. 

Výstupy z našej časti projektu sú k nahliadnutiu na tomto odkaze

 

Tento projekt sme od roku 2019 do mája 2020 realizovali v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Inštitútom aktívneho občianstva.