Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže

Realizácia projektu × február 2019 — jún 2020

Donor × EŠIF, OP Efektívna verejná správa

Hl. realizátor × Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava

Cieľ projektu

Hlavným cie­ľom pro­jek­tu bolo zlep­šiť verej­né poli­ti­ky pro­stred­níc­tvom posil­ne­nia par­ti­ci­pá­cie detí a mla­dých ľudí. Projekt rie­šil ich nedos­ta­toč­nú účasť a zapá­ja­nie sa do vecí verej­ných, kto­ré pova­žu­je­me ako kľú­čo­vé pre ich budú­ce zapá­ja­nie sa do verej­né­ho živo­ta.

Aktivity projektu boli rozdelené do 3‑och častí

V prvej čas­ti sa Nadácia otvo­re­nej spo­loč­nos­ti Bratislava zaobe­ra­la tvor­bou kľú­čo­vých doku­men­tov pre par­ti­ci­pá­ciu mla­dých. Výsledkom ich prá­ce je Návrh stra­té­gie na par­ti­ci­pá­ciu mla­dých. V dru­hej čas­ti pro­jek­tu sa Inštitút pre aktív­ne občian­stvo veno­va­lo škol­skej par­ti­ci­pá­cii, kto­rej výsled­kom je Index par­ti­ci­pá­cie detí a mla­dých ľudí v samosprá­vach a na ško­lách.

V našej čas­ti sme sa zame­ra­li na budo­va­nie a roz­voj regi­onál­nych sys­té­mov a poli­tík. Počas roka 2019 sme na pro­jek­te spo­lu­pra­co­va­li s regi­onál­ny­mi koor­di­ná­tor­mi, pôso­bia­cich vo všet­kých kra­joch. Ich úlo­hou bolo sie­ťo­vať orga­ni­zá­cie, ako aj mapo­vať a ana­ly­zo­vať zís­ka­né dáta. Okrem toho sa exper­ti veno­va­li ana­ly­tic­kej prá­ci v oblas­ti legis­la­tí­vy, usmer­ne­ní a návrhov riešení. 

Výstupy z našej čas­ti pro­jek­tu sú k nahliad­nu­tiu na tom­to odkaze

 

Tento pro­jekt sme od roku 2019 do mája 2020 rea­li­zo­va­li v spo­lu­prá­ci s Nadáciou otvo­re­nej spo­loč­nos­ti Bratislava a Inštitútom aktív­ne­ho občianstva.