Podcast Krajina mladých: Ep. 8 – Veria mladí v demokraciu?

Drvivá väčšina mladých ľudí na Slovensku i v Česku verí, že demokracia je najlepší systém spoločenského usporiadania. Nezanedbateľná skupina z približne milióna mladých vo veku od 15 do 29 rokov však má problém so samotnými demokratickými voľbami či preferuje populistické strany. Prečo je to tak, a akým inštitúciám naopak mladá ľudia dôverujú sa dozviete z druhej časti podcastu Krajina mladých.

V tej­to epi­zó­de sme sa opre­li o výsled­ky náš­ho pries­ku­mu Hodnoty mla­dých, no záro­veň sme sa opý­ta­li aj mla­dých ľudí na ich postoj a názo­ry. Odborný výklad dát nám zabez­pe­či­li naši hos­tia – výskum­níč­ka Rady mlá­de­že Slovenska, Veronika Fishbone Vlčková a Aleš Sedláček, pred­se­da Českej rady dětí a mlá­de­že.

Podcast je pro­jek­tom Rady mlá­de­že Slovenska. Krajina mla­dých je pod­cast, kto­rý hľa­dá odpo­ve­de na otáz­ku: „Aký je dneš­ný svet mla­dých ľudí?“ a ponú­ka odbor­ný aj auten­tic­ký vhľad do ich sve­ta. Mladí vedia o sve­te svo­je a my vie­me o nich.

Moderovanie, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

Foto: Filip Suchý

 

Podcast si môže­te vypo­čuť na pod­cas­to­výh plat­for­mách Denníka N:

Tento pro­jekt bol pod­po­re­ný z prog­ra­mu Erasmus+