Podcast Krajina mladých: Ep. 7 – Ako prežiť koronu

Máme tu druhú vlnu korona pandémie. Školy sú opäť zatvorené a žiaci sa učia, ale aj kamarátia z domu. Mladí rodičia sa snažia skĺbiť home-​office so starostlivosťou o deti a domácnosť. Nikto dnes nevie ako dlho budeme doma zavretí, ale vieme to už lepšie zvládať? Ako vnímajú mladí koronu? Boja sa jej? A je dnešná pandemická situácia rovnaká pre mužov a ženy?

V dneš­nej epi­zó­de spo­jí­me zdan­li­vo nespo­ji­teľ­né – pan­dé­miu s posta­ve­ním mužov a žien v spo­loč­nos­ti. Ako sa na túto tému poze­ra­jú mla­dí? Mali by aj muži cho­diť na otcov­ské – mater­ské dovo­len­ky? A kto má mať v rodi­ne hlav­né slovo?

Hosťami mode­rá­tor­ky Kataríny Urban Richterovej sú stre­doš­ko­lá­ci Mária Maňáková a Michal Trenčanský, eko­nóm­ka a dokto­rand­ka rodo­vých štú­dií na London School of Economics Zuzana Dančíková, exter­ná výskum­níč­ka Rady mlá­de­že Slovenska Michaela Šedovič a pro­jek­to­vá koor­di­ná­rot­ka pre výskum RmS Veronikou Fishbone Vlčková a exter­ná výskumníčka.

Podcast je pro­jek­tom Rady mlá­de­že Slovenska. Krajina mla­dých je pod­cast, kto­rý hľa­dá odpo­ve­de na otáz­ku: „Aký je dneš­ný svet mla­dých ľudí?“ a ponú­ka odbor­ný aj auten­tic­ký vhľad do ich sve­ta. Mladí vedia o sve­te svo­je a my vie­me o nich.

Moderovanie, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová.

 

Podcast si môže­te vypo­čuť na pod­cas­to­výh plat­for­mách Denníka N:

Realizované v rám­ci pro­jek­tu Tvorba mecha­niz­mov par­ti­ci­pá­cie detí a mlá­de­že na roz­ho­do­va­cích pro­ce­soch ško­ly a tvor­be verej­ných poli­tík mlá­de­že. Tento pro­jekt bol pod­po­re­ný z Európskeho sociál­ne­ho fondu.