Naši mladí delegáti idú do Európy diskutovať s pocitom, že dospelí ich nepočúvajú

Lepšie životné príležitosti pre mládež v odľahlých alebo menších sídlach, väčší podiel mladých ľudí na rozhodovaní v spoločnosti či podpora neformálneho vzdelávania naprieč všetkými, aj menej rozvinutými regiónmi. S takouto víziou vstupujú do projektu Európsky dialóg s mládežou (EDM) gymnazisti Aneta Migátová a Matúš Sukeľ a študentka medzinárodných vzťahov Zuzana Hozlárová.
V súčasnom ôsmom cykle sa budú mladí slovenskí delegáti zúčastňovať diskusných panelov na európskej úrovni, ktorých výsledkom bude formulovanie potrieb a postojov mladých ľudí priamo Európskej komisii. Cyklus má názov Priestor a participácia pre všetkých s podtitulom Európa pre mládež – Mládež pre Európu: Priestor na demokraciu a participáciu.

 

Delegátov reprezentujúcich hlas mladých ľudí zo Slovenska vybrala Národná pracovná skupina pre EDM zložená zo zástupcov Ministerstva školstva SR, Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA, agentúry ERASMUS, Asociácie krajských rád mládeže, Združenia informačných centier mládeže, Študentskej rady vysokých škôl a Rady mládeže Slovenska.

Aneta Migátová je maturantkou na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine a momentálne sa pripravuje na vysokoškolské štúdium zamerané na medzinárodné vzťahy a politológiu. Ako dobrovoľníčka je členkou Červeného kríža, Slovenského skautingu a Slovenskej debatnej asociácie. Intenzívne sa zaoberá problematikou kritického myslenia a dezinformácií, čomu venovala aj svoju stredoškolskú odbornú činnosť. Výsledkom bola krátka príručka kritického myslenia pre stredoškolákov. „Chcem pracovať na zlepšovaní integrácie, postavenia a príležitostí pre slovenskú mládež vo všetkých kútoch krajiny. Zároveň vnímam nedostatočnú participáciu mladých ľudí na rozhodovacích procesoch ako kritický element, ktorý by sa mal bezodkladne riešiť.“

Zuzana Hozlárová študuje medzinárodné vzťahy na Academii Rerum Civilium v Kutnej Hore a európske štúdiá na Univerzite Komenského, ktorú zastupuje v Študentskej rade vysokých škôl ako delegátka. Je členkou mládežníckych organizácií, aktivistkou proti extrémizmu a v rámci protestov Za slušné Slovensko. Ako delegátka EDM sa chce venovať agende, ktorá sa týka segregovaných menšín vrátane zahraničných študentov, zdravotne či sociálne znevýhodnených študentov alebo mladých ľudí, ktorí sú z rôznych dôvodov vyčleňovaní zo spoločnosti. „Mojím cieľom je tiež pracovať na prepájaní mladých ľudí, najmä tých z menších miest či odľahlejších oblastí, kde nie je ich participácia až taká zaužívaná.“

Matúš Sukeľ študuje na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom, kde pôsobí aj ako podpredseda žiackej školskej rady. Venuje sa dobrovoľníctvu, mládežníckemu aktivizmu a je členom Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja. „Na projekte Európskeho dialógu s mládežou ma zaujala myšlienka neformálneho vzdelávania, ktorej sa počas svojho mandátu plánujem aktívne venovať. Zameriam sa na rôzne formy neformálneho vzdelávania a pomoc mladým ľuďom v regiónoch, ktoré nie sú až také rozvinuté a prístupné.“

Postoje, s ktorými traja spoločensky aktívni mladí ľudia zo Slovenska vstupujú do európskeho dialógu, majú základ najmä v pocite, že dospelí mladých neberú ako serióznych partnerov pri spoluutváraní spoločnosti a že ich nepočúvajú. „Počas rozhovorov sa väčšina mladých ľudí sťažovala na malý záujem o vypočutie ich názorov zo strany dospelých. Prípadne že si dospelí mladých vypočujú, ale nič sa reálne nezmení. Preto oceňujem snahu v rámci Európskeho dialógu s mládežou o zapojenie mladých ľudí a je im týmto spôsobom umožnené vyjadriť svoj názor, ktorý by bez toho rezonoval o niečo menej,“ povedal Peter Topoľský, projektový koordinátor z Rady mládeže Slovenska.

 

Naši europoslanci o nich vedia

S otázkou, ako vnímajú úroveň spoluúčasti mladých na politikách tvorených Európskou úniou, oslovila Rada mládeže Slovenska niektorých demokratických poslancov Európskeho parlamentu.

 

Michal Šimečka,

Progresívne Slovensko (Renew Europe Group)

„Európska komisia – a vôbec celá EÚ – neustále bojuje s povesťou byrokratického molocha, a aj preto sa snaží čím viac zapájať mladých do vytvárania politík. Minimálne v jednom ohľade je možné povedať, že názory mladých majú v Bruseli veľkú váhu: práve verejný tlak a angažovanie mladých Európanov v boji proti klimatickým zmenám pomohli posunúť túto tému medzi absolútne priority Európskej komisie, Európskeho parlamentu, a celej Európy. Podobnú mieru zapojenia mladých by som rád videl aj v iných oblastiach, ktoré smerujú do budúcnosti a ovplyvnia ich život, ako zmena charakteru práce či regulácia umelej inteligencie.“

 

Miriam Lexmann,

Kresťanskodemokratické hnutie (Európska ľudová strana – Kresťanskí demokrati)

„Dnešná aktívna účasť mladých ľudí na veciach verejných je veľmi vzácna, keďže sme svedkom jej poklesu. Ich vyššia volebná účasť či početnejší a premyslenejší názor v spoločenských diskusiách by boli určite prínosom. O to viac sa teším, že rastie aj skupina mladých ľudí, vedomých si zodpovednosti za budúcnosť svojej a ďalších generácií, ktorí sú aktívni a záleží im na ich hodnotovom a spravodlivom napredovaní. Veľmi rada s mnohými aj spolupracujem.

Program a priority EK sú postavené na udržateľnej budúcnosti pre ďalšie generácie, teda aj pre dnešných mladých Európanov: klimaticky neutrálny kontinent, zelená ekonomika a pracovné miesta pre mladých, ochrana právneho štátu a spravodlivosti, obrana demokracie, slobôd a hodnôt. Napriek Európskemu dialógu s mládežou a ďalším funkčným projektom si však viem predstaviť, že názory mladých ľudí by mali byť v procese tvorby európskych politík citeľnejšie.“

 

Eugen Jurzyca,

Sloboda a Solidarita (Európski konzervatívci a reformisti)

„Existujú rôzne iniciatívy, ktorými sa Komisia snaží viac vťahovať mladých ľudí do diania v EÚ. Príkladom je Európsky dialóg s mládežou, prostredníctvom ktorého Komisia zapája mládežnícke organizácie do tvorby politík. Záujem mladých o európske veci verejné by však určite zvýšilo, ak by Komisia, ale aj Parlament komunikovali svoje postoje, plány a ciele konkrétnejšie a zrozumiteľnejšie pre občanov. Teda tak, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, aký konkrétny dosah na ich životy majú rozhodovacie procesy v EÚ.“.

 

Ivan Štefanec,

Kresťanskodemokratické hnutie (Európska ľudová strana – Kresťanskí demokrati)

„Som veľmi rád, že čoraz viac mladých ľudí sa zapája do riešenia spoločenských problémov, a to ako na lokálnej, tak aj celoslovenskej a celoeurópskej úrovni. Do tvorby európskych politík sa môžu mladí ľudia zapojiť napríklad prostredníctvom formátu EU Youth Dialogue, alebo cez novozriadený Európsky zbor solidarity.“ 

 

Viac informácií o projekte sa dozviete na stránke www.eudialogsmladezou.sk.