Naši mladí delegáti idú do Európy diskutovať s pocitom, že dospelí ich nepočúvajú

Lepšie životné príležitosti pre mládež v odľahlých alebo menších sídlach, väčší podiel mladých ľudí na rozhodovaní v spoločnosti či podpora neformálneho vzdelávania naprieč všetkými, aj menej rozvinutými regiónmi. S takouto víziou vstupujú do projektu Európsky dialóg s mládežou (EDM) gymnazisti Aneta Migátová a Matúš Sukeľ a študentka medzinárodných vzťahov Zuzana Hozlárová.
V súčasnom ôsmom cykle sa budú mladí slovenskí delegáti zúčastňovať diskusných panelov na európskej úrovni, ktorých výsledkom bude formulovanie potrieb a postojov mladých ľudí priamo Európskej komisii. Cyklus má názov Priestor a participácia pre všetkých s podtitulom Európa pre mládež – Mládež pre Európu: Priestor na demokraciu a participáciu.

 

Delegátov repre­zen­tu­jú­cich hlas mla­dých ľudí zo Slovenska vybra­la Národná pra­cov­ná sku­pi­na pre EDM zlo­že­ná zo zástup­cov Ministerstva škols­tva SR, Slovenského inšti­tú­tu mlá­de­že IUVENTA, agen­tú­ry ERASMUS, Asociácie kraj­ských rád mlá­de­že, Združenia infor­mač­ných cen­tier mlá­de­že, Študentskej rady vyso­kých škôl a Rady mlá­de­že Slovenska.

Aneta Migátová je matu­rant­kou na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine a momen­tál­ne sa pri­pra­vu­je na vyso­koš­kol­ské štú­dium zame­ra­né na medzi­ná­rod­né vzťa­hy a poli­to­ló­giu. Ako dob­ro­voľ­níč­ka je člen­kou Červeného krí­ža, Slovenského skau­tin­gu a Slovenskej debat­nej aso­ciá­cie. Intenzívne sa zaobe­rá prob­le­ma­ti­kou kri­tic­ké­ho mys­le­nia a dez­in­for­má­cií, čomu veno­va­la aj svo­ju stre­doš­kol­skú odbor­nú čin­nosť. Výsledkom bola krát­ka prí­ruč­ka kri­tic­ké­ho mys­le­nia pre stre­doš­ko­lá­kov. „Chcem pra­co­vať na zlep­šo­va­ní integ­rá­cie, posta­ve­nia a prí­le­ži­tos­tí pre slo­ven­skú mlá­dež vo všet­kých kútoch kra­ji­ny. Zároveň vní­mam nedos­ta­toč­nú par­ti­ci­pá­ciu mla­dých ľudí na roz­ho­do­va­cích pro­ce­soch ako kri­tic­ký ele­ment, kto­rý by sa mal bez­od­klad­ne riešiť.“

Zuzana Hozlárová štu­du­je medzi­ná­rod­né vzťa­hy na Academii Rerum Civilium v Kutnej Hore a európ­ske štú­diá na Univerzite Komenského, kto­rú zastu­pu­je v Študentskej rade vyso­kých škôl ako dele­gát­ka. Je člen­kou mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií, akti­vis­t­kou pro­ti extré­miz­mu a v rám­ci pro­tes­tov Za sluš­né Slovensko. Ako dele­gát­ka EDM sa chce veno­vať agen­de, kto­rá sa týka seg­re­go­va­ných men­šín vrá­ta­ne zahra­nič­ných štu­den­tov, zdra­vot­ne či sociál­ne zne­vý­hod­ne­ných štu­den­tov ale­bo mla­dých ľudí, kto­rí sú z rôz­nych dôvo­dov vyčle­ňo­va­ní zo spo­loč­nos­ti. „Mojím cie­ľom je tiež pra­co­vať na pre­pá­ja­ní mla­dých ľudí, naj­mä tých z men­ších miest či odľah­lej­ších oblas­tí, kde nie je ich par­ti­ci­pá­cia až taká zaužívaná.“

Matúš Sukeľ štu­du­je na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom, kde pôso­bí aj ako pod­pred­se­da žiac­kej škol­skej rady. Venuje sa dob­ro­voľ­níc­tvu, mlá­dež­níc­ke­mu akti­viz­mu a je čle­nom Stredoškolského par­la­men­tu Prešovského samo­správ­ne­ho kra­ja. „Na pro­jek­te Európskeho dia­ló­gu s mlá­de­žou ma zau­ja­la myš­lien­ka nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia, kto­rej sa počas svoj­ho man­dá­tu plá­nu­jem aktív­ne veno­vať. Zameriam sa na rôz­ne for­my nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia a pomoc mla­dým ľuďom v regi­ó­noch, kto­ré nie sú až také roz­vi­nu­té a prístupné.“

Postoje, s kto­rý­mi tra­ja spo­lo­čen­sky aktív­ni mla­dí ľudia zo Slovenska vstu­pu­jú do európ­ske­ho dia­ló­gu, majú základ naj­mä v poci­te, že dospe­lí mla­dých nebe­rú ako seri­óz­nych par­tne­rov pri spo­lu­ut­vá­ra­ní spo­loč­nos­ti a že ich nepo­čú­va­jú. „Počas roz­ho­vo­rov sa väč­ši­na mla­dých ľudí sťa­žo­va­la na malý záu­jem o vypo­ču­tie ich názo­rov zo stra­ny dospe­lých. Prípadne že si dospe­lí mla­dých vypo­ču­jú, ale nič sa reál­ne nezme­ní. Preto oce­ňu­jem sna­hu v rám­ci Európskeho dia­ló­gu s mlá­de­žou o zapo­je­nie mla­dých ľudí a je im tým­to spô­so­bom umož­ne­né vyjad­riť svoj názor, kto­rý by bez toho rezo­no­val o nie­čo menej,“ pove­dal Peter Topoľský, pro­jek­to­vý koor­di­ná­tor z Rady mlá­de­že Slovenska.

 

Naši europoslanci o nich vedia

S otáz­kou, ako vní­ma­jú úro­veň spo­lu­ú­čas­ti mla­dých na poli­ti­kách tvo­re­ných Európskou úni­ou, oslo­vi­la Rada mlá­de­že Slovenska nie­kto­rých demok­ra­tic­kých poslan­cov Európskeho parlamentu.

 

Michal Šimečka,

Progresívne Slovensko (Renew Europe Group)

„Európska komi­sia – a vôbec celá EÚ – neus­tá­le boju­je s poves­ťou byrok­ra­tic­ké­ho molo­cha, a aj pre­to sa sna­ží čím viac zapá­jať mla­dých do vytvá­ra­nia poli­tík. Minimálne v jed­nom ohľa­de je mož­né pove­dať, že názo­ry mla­dých majú v Bruseli veľ­kú váhu: prá­ve verej­ný tlak a anga­žo­va­nie mla­dých Európanov v boji pro­ti kli­ma­tic­kým zme­nám pomoh­li posu­núť túto tému medzi abso­lút­ne pri­ori­ty Európskej komi­sie, Európskeho par­la­men­tu, a celej Európy. Podobnú mie­ru zapo­je­nia mla­dých by som rád videl aj v iných oblas­tiach, kto­ré sme­ru­jú do budúc­nos­ti a ovplyv­nia ich život, ako zme­na cha­rak­te­ru prá­ce či regu­lá­cia ume­lej inteligencie.“

 

Miriam Lexmann,

Kresťanskodemokratické hnu­tie (Európska ľudo­vá stra­na – Kresťanskí demokrati)

„Dnešná aktív­na účasť mla­dých ľudí na veciach verej­ných je veľ­mi vzác­na, keď­že sme sved­kom jej pokle­su. Ich vyš­šia voleb­ná účasť či počet­nej­ší a pre­mys­le­nej­ší názor v spo­lo­čen­ských dis­ku­siách by boli urči­te prí­no­som. O to viac sa teším, že ras­tie aj sku­pi­na mla­dých ľudí, vedo­mých si zod­po­ved­nos­ti za budúc­nosť svo­jej a ďal­ších gene­rá­cií, kto­rí sú aktív­ni a zále­ží im na ich hod­no­to­vom a spra­vod­li­vom napre­do­va­ní. Veľmi rada s mno­hý­mi aj spolupracujem.

Program a pri­ori­ty EK sú posta­ve­né na udr­ža­teľ­nej budúc­nos­ti pre ďal­šie gene­rá­cie, teda aj pre dneš­ných mla­dých Európanov: kli­ma­tic­ky neut­rál­ny kon­ti­nent, zele­ná eko­no­mi­ka a pra­cov­né mies­ta pre mla­dých, ochra­na práv­ne­ho štá­tu a spra­vod­li­vos­ti, obra­na demok­ra­cie, slo­bôd a hod­nôt. Napriek Európskemu dia­ló­gu s mlá­de­žou a ďal­ším funkč­ným pro­jek­tom si však viem pred­sta­viť, že názo­ry mla­dých ľudí by mali byť v pro­ce­se tvor­by európ­skych poli­tík citeľnejšie.“

 

Eugen Jurzyca,

Sloboda a Solidarita (Európski kon­zer­va­tív­ci a reformisti)

„Existujú rôz­ne ini­cia­tí­vy, kto­rý­mi sa Komisia sna­ží viac vťa­ho­vať mla­dých ľudí do dia­nia v EÚ. Príkladom je Európsky dia­lóg s mlá­de­žou, pro­stred­níc­tvom kto­ré­ho Komisia zapá­ja mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie do tvor­by poli­tík. Záujem mla­dých o európ­ske veci verej­né by však urči­te zvý­ši­lo, ak by Komisia, ale aj Parlament komu­ni­ko­va­li svo­je posto­je, plá­ny a cie­le kon­krét­nej­šie a zro­zu­mi­teľ­nej­šie pre obča­nov. Teda tak, aby bolo na prvý pohľad zrej­mé, aký kon­krét­ny dosah na ich živo­ty majú roz­ho­do­va­cie pro­ce­sy v EÚ.“.

 

Ivan Štefanec,

Kresťanskodemokratické hnu­tie (Európska ľudo­vá stra­na – Kresťanskí demokrati)

„Som veľ­mi rád, že čoraz viac mla­dých ľudí sa zapá­ja do rie­še­nia spo­lo­čen­ských prob­lé­mov, a to ako na lokál­nej, tak aj celo­slo­ven­skej a celo­európ­skej úrov­ni. Do tvor­by európ­skych poli­tík sa môžu mla­dí ľudia zapo­jiť naprí­klad pro­stred­níc­tvom for­má­tu EU Youth Dialogue, ale­bo cez novo­zria­de­ný Európsky zbor solidarity.“ 

 

Viac informácií o projekte sa dozviete na stránke www​.eudia​logsm​la​de​zou​.sk.